ID c?a bi: 270670 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
bit thng tin v s khac bit gia Microsoft Outlook Express va may khach th in t cua Microsoft Outlook, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
257824 S khac bit gia Outlook va Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach sao lu va khi phuc cac khoan muc sau trong Microsoft Outlook Express:
 • Thng bao
 • S ia chi
 • Tai khoan th
 • Tai khoan tin tc
Nu ban s dung nhiu danh tinh trong Outlook Express, hay lp lai cac bc trong phn "Thng tin B sung" cho mi danh tinh, va tach d liu sao lu cho phu hp. Quy trinh nay se khin vic khi phuc mi danh tinh tr nn d dang hn.


Outlook Express la mt ng dung khach email cua Microsoft c gi cung vi Windows XP va Windows 2000. i vi Windows XP, Windows Vista va Windows 7, ban co th mun cai t Windows Live Mail thay th. Tham khao Web site nay cua Microsoft bit thm thng tin:

Ban ang c gng tai xung Outlook Express? Hay th Windows Live Mail thay th

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh bt u n trung binh.Ban co th thy d dang hn khi lam theo cac bc nu ban in bai vit nay ra trc.

Thng tin thm

Cach sao lu cac muc trong Outlook Express

Bc 1: Sao chep cac tp th sang mt cp sao lu

Bc A: inh vi cp Lu tr
 1. Khi ng Outlook Express.
 2. Bm Cng cu, sau o bm Tuy chon.
 3. Trn tab Bao tri, bmCp Lu tr.
 4. Trong hp thoai Vi tri Lu tr, hay sao chep vi tri lu tr. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
  1. t con tro chut vao phn cui hp trong hp Kho lu tr th c nhn cua ban c t trong cp sau.
  2. Nhn va gi nut chut trai, sau o keo con tro chut doc hp Kho lu tr th c nhn cua ban c t trong cp sau.
  3. Nhn CTRL+C sao chep vi tri.
 5. Bm Huy, ri bm Huy ln n ong hp thoai.
Bc B: Sao chep ni dung cua cp Kho lu tr
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhn CTRL+V, ri bm OK.
 2. Trn menu Chinh sa, bm Chon Tt ca.
 3. Trn menu Chinh sa, bm Sao chep, ri ong ca s.
Bc C: Tao cp sao lu
 1. Bm chut phai vao bt ky vung trng trn man hinh cua ban, bm Mi, sau o bm Cp.
 2. Go Sao lu Th vao tn cp, ri nhn ENTER.
Bc D: Dan ni dung cua cp Kho gi vao cp sao lu
 1. Bm up vao cp Sao lu Th m cp.
 2. Bm chut phai trong ca s cp Sao lu Th, sau o bm Dan.

Bc 2: Xut S ia chi sang tp .csv

Quan trong am bao rng ban lam theo bc nay nu ban s dung nhiu danh tinh trong Outlook Express.

Microsoft Outlook Express 5.x va Microsoft Outlook Express 6.0 s dung tp S ia chi cua Windows (.wab) lu tr d liu S ia chi. D liu ring cho mi danh tinh c lu tr trong cp theo tn ngi ma trong o tp .wab c s dung.

Cach duy nht tach d liu S ia chi cho cac danh tinh khac nhau la xut chuyn d liu sang tp .csv trong khi ban ng nhp vi t cach danh tinh cu th. Nu tp .wab c tach ra t danh tinh ngi dung thi d liu chi co th c xut chuyn cung mt luc. Trong trng hp nay, d liu khng th xut chuyn theo tng cp.

Co mt ly do khac xut chuyn tp .wab sang tp .csv. Nu tp .wab khng c xut chuyn sang tp .csv, nhng tp .wab c chia se vi Microsoft Outlook, thi cac ia chi c lu tr trong tp cp ca nhn (.pst) trong Outlook. Khi ban xut chuyn tp sang tp .csv bng cach s dung menu Tp trong Outlook Express, cac lin h ung c xut chuyn. Tuy nhin, nu S ia chi c chia se vi Outlook thi ban khng th s dung tuy chon menu Tp xut chuyn t S ia chi. Tuy chon nay khng kha dung.

xut chuyn S ia chi sang tp .csv, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Trn menu Tp, bm Xut chuyn, ri bm S ia chi.
 2. Bm Tp Vn ban (Gi tri c Phn tch bi Du phy), ri bm Xut chuyn.
 3. Bm Duyt.
 4. Chon cp Sao lu Th ma ban a tao.
 5. Trong Tn tp, go sao lu s ia chi, sau o bm Lu.
 6. Bm Tip.
 7. Bm chon cac hp kim cho cac trng ban mun xut chuyn, sau o bmKt thuc.
 8. Bm OK, ri bm ong.

Bc 3: Xut chuyn trng muc th sang tp

 1. Trn menu Cng cu, bm Trng muc.
 2. Trn tab Th, bm trng muc th ma ban mun xut chuyn, ri bm Xut chuyn.
 3. Trong Lu Trong, chon cp Sao lu Th, ri bm Lu.
 4. Hay lp lai cac bc nay cho mi trng muc th ma ban mun xut chuyn.
 5. Bm ong.

Bc 4: Xut chuyn trng muc nhom tin sang tp

 1. Trn menu Cng cu, bm Trng muc.
 2. Trn tab Tin, bm trng muc tin ma ban mun xut chuyn, ri bm Xut chuyn.
 3. Trong Lu Trong, chon cp Sao lu Th, ri bm Lu.
 4. Hay lp lai cac bc nay cho mi trng muc tin ma ban mun xut chuyn.
 5. Bm ong.

Cach khi phuc cac khoan muc trong Outlook Express

Chu y khi phuc cac khoan muc khi ban s dung nhiu danh tinh trong Outlook Express, ban co th phai tao lai cac danh tinh trc khi lam theo cac bc sau. Khi cn thit, hay lp lai mi bc i vi mi danh tinh.

Bc 1: Chuyn nhp th t cp sao lu

 1. Trn thanh Cng cu, tro chut vao Chuyn nhp, ri bm Th.
 2. Trong Chon chng trinh th in t chuyn nhp t, bm Microsoft Outlook Express 5 hoc Microsoft Outlook Express 6, ri bm Tip theo.
 3. Bm Chuyn nhp th t th muc lu tr OE5 hoc Chuyn nhp th t th muc lu tr OE6, ri bm OK.
 4. Bm Duyt, ri bm cp Sao lu Th.
 5. Bm OK, ri bm Tip theo.
 6. Bm Tt ca cac cp, bm Tip theo, ri bm Kt thuc.

Bc 2: Chuyn nhp tp S ia chi

 1. Trn menu Tp, bm Chuyn nhp, ri bm S ia chi Khac.
 2. Bm Tp Vn ban (Gi tri c Phn tch bi Du phy), ri bm Chuyn nhp.
 3. Bm Duyt.
 4. Chon cp Sao lu Th, bm tp sao lu s ia chi .csv, ri bm M.
 5. Bm Tip theo, ri bm Kt thuc.
 6. Bm OK, ri bm ong.

Bc 3: Chuyn nhp tp trng muc th

 1. Trn menu Cng cu, bm Trng muc.
 2. Trn tab Th, bm Chuyn nhp.
 3. Trong Tim Trong, chon cp Sao lu Th.
 4. Bm vao trng muc th ban mun cho chuyn nhp, sau o bm M.
 5. Hay lp lai cac bc nay i vi mi trng muc th ma ban mun chuyn nhp.
 6. Bm ong.

Bc 4: Chuyn nhp tp trng muc nhom tin

 1. Trn menu Cng cu, bm Trng muc.
 2. Trn tab Tin, bm Chuyn nhp.
 3. Trong Tim Trong, chon cp Sao lu Th.
 4. Bm vao trng muc tin ban mun chuyn nhp, sau o bm M.
 5. Hay lp lai cac bc nay i vi mi trng muc tin ma ban mun chuyn nhp.
 6. Bm ong.

Cach gi danh sach Ngi gi bi Chn va cac quy tc th in t khac

bit thm thng tin v cach lu gi danh sach ngi gi bi chn va cac quy tc th in t khac, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
276511 Cach sao lu va khi phuc danh sach Ngi gi bi Chn va cac quy tc th in t khac trong Outlook Express
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 270670 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? kha:
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbhowto KB270670

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com