M?t ví d? c?a đ?ng cơ k?ch b?n JScript r? b? nh? khi Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2707082

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
 • Windows Internet Explorer 9 khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Windows Internet Explorer 8 khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có Windows Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n t?o m?t th? hi?n c?a k?ch b?n JScript đ?ng cơ b?ng cách s? d?ng giao di?n IActiveScriptSite và giao di?n IActiveScript.
 • B?n th?c hi?n m?t k?ch b?n trong trư?ng h?p m?i c?a công c? k?ch b?n JScript.
 • B?n phát hành th?m JScript k?ch b?n công c?. Tuy nhiên, b?n không đóng ví d?.
 • B?n g?i và sau đó phát hành các đ?i tư?ng k?ch b?n

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n th?y r?ng trư?ng h?p c?a đ?ng cơ k?ch b?n JScript r? b? nh?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t là mô t? đi?u này ph?n này. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, thi?t l?p các tài s?n SCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVE đ? S? th?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài s?n này, đi đ?n web site m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
B?t đ?ng s?n SCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVE

Lưu ? N?u b?n đ? C?p Nh?t 2706045 cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Cho bi?t thêm thông tin v? an ninh C?p Nh?t 2706045, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2706045 MS12-056: L? h?ng trong JScript có th? cho phép th?c thi m? t? xa: August 14, 2012

C?p nh?t thông tin

Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cùng v?i Internet Explorer 9

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này đ?i v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trên m?t h? th?ng có Internet Explorer 9 cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer. Đ? làm đi?u này, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://Update.Microsoft.com
Cho thông tin k? thu?t v? nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer, h?y vào web site c?a Microsoft sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Current.aspx
Lưu ? B?n c?p nh?t này l?n đ?u tiên đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t 2722913.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t b?o m?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2722913 MS12-052: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer: August 14, 2012

Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cùng v?i Internet Explorer 8

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này đ?i v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trên m?t h? th?ng có Internet Explorer 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, áp d?ng hotfix này. V?n đ? này c?ng đư?c gi?i quy?t b?i các t?p tin JScript.dll đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i an ninh C?p Nh?t 2706045.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. M?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Center. Các b?n c?p nh?t sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2707082)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m C?p nh?t Windows 7 bây gi?.
C?p Nh?t cho Windows 7 cho x 64 d?a trên h? th?ng (KB2707082)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows 7 cho x 64 d?a trên thông tin hệ thống tr?n gói bây gi?.
C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 d?a trên h? th?ng (KB2707082)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2008 R2 x 64 d?a trên thông tin hệ thống tr?n gói bây gi?.
C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2707082)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên thông tin hệ thống tr?n gói bây gi?.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". B?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
JScript.dll5.8.7600.17045717,82416-Jun-201204: 36
JScript.dll5.8.7600.21238717,82416-Jun-201204: 29
JScript.dll5.8.7601.17866717,82416-Jun-201204: 26
JScript.dll5.8.7601.22024717,82416-Jun-201204: 13
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
JScript.dll5.8.7600.17045850,94416-Jun-201205: 25x 64
JScript.dll5.8.7600.21238850,94416-Jun-201205: 29x 64
JScript.dll5.8.7601.17866911,36016-Jun-201205: 15x 64
JScript.dll5.8.7601.22024911,36016-Jun-201205: 29x 64
JScript.dll5.8.7600.17045717,82416-Jun-201204: 36x 86
JScript.dll5.8.7600.21238717,82416-Jun-201204: 29x 86
JScript.dll5.8.7601.17866717,82416-Jun-201204: 26x 86
JScript.dll5.8.7601.22024717,82416-Jun-201204: 13x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
JScript.dll5.8.7600.170451,772,54416-Jun-201204: 18IA-64
JScript.dll5.8.7600.212381,772,54416-Jun-201204: 30IA-64
JScript.dll5.8.7601.178661,772,54416-Jun-201204: 17IA-64
JScript.dll5.8.7601.220241,772,54416-Jun-201204: 22IA-64
JScript.dll5.8.7600.17045717,82416-Jun-201204: 36x 86
JScript.dll5.8.7600.21238717,82416-Jun-201204: 29x 86
JScript.dll5.8.7601.17866717,82416-Jun-201204: 26x 86
JScript.dll5.8.7601.22024717,82416-Jun-201204: 13x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? giao di?n IActiveScriptSite và giao di?n IActiveScript, đi đ?n các web site m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
IActiveScript

IActiveScriptSite

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p các tài s?n SCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVE , đi đ?n web site MSDN sau đây:
B?t đ?ng s?n SCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVE
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_3614180a5a54fe932471085976656cae_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_7d0fbef6f280db29.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pX86_433559693f44247906a8d8e2211aa002_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_70fbfb8cd49a30b8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pX86_a945bc5d5ec4bab3270cc38ee460ef7e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_7832c1a6df55e712.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pX86_fc6352c5acc7b4bc7bc65696debd2416_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_1148ba47cbdb9153.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pX86_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_9d9ba927cf599763.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên t?pX86_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_9e3318a2e86c6468.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 04
Tên t?pX86_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9f6d9063cc8f1e6d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
Tên t?pX86_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a020446ce58e4f07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 42
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0d56aecf11032c2e2424fb4713435aa8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9fabe441f277d609.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_1ae8d4966e29e76c332704e5fd2a164b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_b98b68b0925b57bb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_1c8e9cfde3da5e553f003429b8649b7f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_5c2d45c07142a556.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_21165e3742d595d39bcb42abba9b905a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_6ddcfdbdd9e46279.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_2b020a33659f0a966be262ed7a3db891_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_16fd35952f9bded2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_3cce43fe97aed83e0b40a524d7a4f37f_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a95182137e260089.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_4ba84268000fac48642fb225c7e5728c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_5cf53747af579bc2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_56c3d54deab5d2ec3632026d89c10cf3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_b02a8db106a27b9b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_693e4ec8ca147ae8a30b2d4c3e245d54_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_d21b0e22c4940f20.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_695c405833e475d1d5937b41a3983d92_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_f28003cc92801a49.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_6e4b121927b32ad56c52c256a79d41a2_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_c993476ffbe48c3a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_8b3e590114c9ee6bca6d8b2808a912d1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_f9b985fe234cdac5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_a3dbdfede2ece25be3cb636b7d7e20de_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_3a0575f279a5e48b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_c9c3b15438ec28e186938ebdb1c2ad93_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_4e27a6d3161bf1d9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_e2fde8b35a88bd09cbb35da59c571072_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_0e48ce986e106f5a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_ebfce74f90f56d3dd93969f0feac3873_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_ecbd611fb3a0947c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_f9ba44ab87b70899.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 03
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_fa51b426a0c9d59e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 57
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_fb8c2be784ec8fa3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 47
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_fc3edff09debc03d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 08
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_040eeefdbc17ca94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 54
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_04a65e78d52a9799.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 47
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_05e0d639b94d519e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 44
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_06938a42d24c8238.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 28
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_048155853ddbd5234d3b87d347edc78c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_162cfedd5cf47629.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pIa64_1c2617c433f2ab6800fd78c1348f618f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_ead7bcad621a2220.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pIa64_a8acc4fe32c7505bcf29dc45b5479798_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_3c8fdbdc345c05fa.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pIa64_e3187312863e619f04e61e08d40d9bd7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_0d6738595cd5ca5e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18-Jun-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
Tên t?pIa64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_9d9d4d1dcf57a05f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pIa64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_9e34bc98e86a6d64.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 48
Tên t?pIa64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9f6f3459cc8d2769.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 45
Tên t?pIa64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a021e862e58c5803.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 33
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_040eeefdbc17ca94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 54
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_04a65e78d52a9799.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 47
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_05e0d639b94d519e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 44
Tên t?pWow64_microsoft-windows-script-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_06938a42d24c8238.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 28

Thu?c tính

ID c?a bài: 2707082 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmbsjscript kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2707082 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2707082

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com