AGP chương tr?nh có th? treo khi s? d?ng ph?n m? r?ng kích thư?c trang trên Athlon processor

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 270715 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

M?t Windows d?a trên máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng) khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh tăng t?c đ? h?a Port (AGP) như Ziff Davis 3D WinBench 2000. Hành vi này có th? x?y ra thư?ng xuyên hơn tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính x? l?, b? nh?, và đ? h?a. V?n đ? này đư?c bi?t là x?y ra v?i NVIDIA GeForce 256 và Matrox G400 b? đi?u h?p video trên các máy tính v?i b? x? l? AMD Athlon. V?n đ? này không ph?i là c? th? cho b?t k? lo?i b? đi?u h?p video c? th?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b? nh? đư?c c?p phát b?i tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh b? h?ng.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Các workaround sau đây cho v?n đ? này ngăn c?n ngư?i qu?n l? b? nh? b?ng cách s? d?ng tính năng trang kích thư?c Extension b? vi x? l? và có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a m?t s? chương tr?nh, tùy thu?c vào hành vi phân trang. Giá tr? s? đăng k? này c?ng gi?i h?n không paged h? bơi đ? t?i đa c?a 128 megabyte (MB) thay v? 256 MB.
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: LargePageMinimum
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sinh: h? th?p l?c phân
  D? li?u giá tr?: 0xffffffff
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Khởi động lại máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 270715 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbgraphic kbhardware kbprb kbmt KB270715 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:270715

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com