phím CAPSLOCK không hi?n th? đúng trên m?t bàn phím ph?n m?m s? d?ng cách b? trí Nh?t 106 trên Windows 7-d?a máy tính bảng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2707319 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đang s? d?ng m?t bàn phím m?m trên Windows 7-d?a máy tính bảng.
 • B?n đ?t bố trí bàn phím ph?n m?m đ? Nh?t B?n 106.
 • B?n thi?t l?p m?c đ? b?o m?t m?t kh?u đ? Cao ho?c Trung cao.
  Lưu ? theo m?c đ?nh, m?c đ? b?o m?t đư?c đ?t thành Trung cao.
 • B?n c? g?ng nh?p vào m?t kh?u trên Windows Welcome screen ho?c trong m?t ?ng d?ng.
 • B?n nh?n phím CAPSLOCK trên bàn phím c?a ph?n m?m.
Trong trư?ng h?p này, phím CAPSLOCK không đư?c tô đ?m.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này là do m?t l?i trong t?p tin Tabskb.dll.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin lưu ?
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7". B?n kê t?p và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Auxbase.xmlkhông áp d?ng1.434Jun tháng 10 năm 200921: 28
Auxpad.xmlkhông áp d?ng212Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base.xmlkhông áp d?ng3.150 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Basealtgr_rtl.xmlkhông áp d?ng247Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_altgr.xmlkhông áp d?ng3,161Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_ca.xmlkhông áp d?ng3,166Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_heb.xmlkhông áp d?ng738Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_jpn.xmlkhông áp d?ng804Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_kor.xmlkhông áp d?ng488Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_rtl.xmlkhông áp d?ng617Jun tháng 10 năm 200921: 28
EA-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200921: 28
EA.xmlkhông áp d?ng384Jun tháng 10 năm 200921: 28
Ja-jp-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200921: 28
Ja-jp.xmlkhông áp d?ng16,616Jun tháng 10 năm 200921: 28
Keypad.xmlkhông áp d?ng727Jun tháng 10 năm 200921: 28
Keypadbase.xmlkhông áp d?ng1.118Jun tháng 10 năm 200921: 28
Ko-kr.xmlkhông áp d?ng15,097Jun tháng 10 năm 200921: 28
Kor-kor.xmlkhông áp d?ng392Jun tháng 10 năm 200921: 28
Main.xmlkhông áp d?ng38.485 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Numbase.xmlkhông áp d?ng1.218Jun tháng 10 năm 200921: 28
Numbers.xmlkhông áp d?ng209Jun tháng 10 năm 200921: 28
Oskmenu.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200921: 28
Oskmenubase.xmlkhông áp d?ng471Jun tháng 10 năm 200921: 28
Osknumpad.xmlkhông áp d?ng219Jun tháng 10 năm 200921: 28
Osknumpadbase.xmlkhông áp d?ng1.437 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Oskpred.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200921: 28
Oskpredbase.xmlkhông áp d?ng924Jun tháng 10 năm 200921: 28
Symbase.xmlkhông áp d?ng2,764Jun tháng 10 năm 200921: 28
Symbols.xmlkhông áp d?ng591Jun tháng 10 năm 200921: 28
Tabskb.dll6.1.7601.17835399,36004-May-201210: 00
Web.xmlkhông áp d?ng207Jun tháng 10 năm 200921: 28
Webbase.xmlkhông áp d?ng1.166 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Zh-changjei.xmlkhông áp d?ng9,803Jun tháng 10 năm 200921: 28
Zh-dayi.xmlkhông áp d?ng11,067Jun tháng 10 năm 200921: 28
Zh-phonetic.xmlkhông áp d?ng10,947Jun tháng 10 năm 200921: 28
Auxbase.xmlkhông áp d?ng1.434Jun tháng 10 năm 200921: 28
Auxpad.xmlkhông áp d?ng212Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base.xmlkhông áp d?ng3.150 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Basealtgr_rtl.xmlkhông áp d?ng247Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_altgr.xmlkhông áp d?ng3,161Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_ca.xmlkhông áp d?ng3,166Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_heb.xmlkhông áp d?ng738Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_jpn.xmlkhông áp d?ng804Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_kor.xmlkhông áp d?ng488Jun tháng 10 năm 200921: 28
Base_rtl.xmlkhông áp d?ng617Jun tháng 10 năm 200921: 28
EA-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200921: 28
EA.xmlkhông áp d?ng384Jun tháng 10 năm 200921: 28
Ja-jp-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200921: 28
Ja-jp.xmlkhông áp d?ng16,616Jun tháng 10 năm 200921: 28
Keypad.xmlkhông áp d?ng727Jun tháng 10 năm 200921: 28
Keypadbase.xmlkhông áp d?ng1.118Jun tháng 10 năm 200921: 28
Ko-kr.xmlkhông áp d?ng15,097Jun tháng 10 năm 200921: 28
Kor-kor.xmlkhông áp d?ng392Jun tháng 10 năm 200921: 28
Main.xmlkhông áp d?ng38.485 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Numbase.xmlkhông áp d?ng1.218Jun tháng 10 năm 200921: 28
Numbers.xmlkhông áp d?ng209Jun tháng 10 năm 200921: 28
Oskmenu.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200921: 28
Oskmenubase.xmlkhông áp d?ng471Jun tháng 10 năm 200921: 28
Osknumpad.xmlkhông áp d?ng219Jun tháng 10 năm 200921: 28
Osknumpadbase.xmlkhông áp d?ng1.437 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Oskpred.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200921: 28
Oskpredbase.xmlkhông áp d?ng924Jun tháng 10 năm 200921: 28
Symbase.xmlkhông áp d?ng2,764Jun tháng 10 năm 200921: 28
Symbols.xmlkhông áp d?ng591Jun tháng 10 năm 200921: 28
Tabskb.dll6.1.7601.21987398,84804-May-201209: 57
Web.xmlkhông áp d?ng207Jun tháng 10 năm 200921: 28
Webbase.xmlkhông áp d?ng1.166 ngư?iJun tháng 10 năm 200921: 28
Zh-changjei.xmlkhông áp d?ng9,803Jun tháng 10 năm 200921: 28
Zh-dayi.xmlkhông áp d?ng11,067Jun tháng 10 năm 200921: 28
Zh-phonetic.xmlkhông áp d?ng10,947Jun tháng 10 năm 200921: 28
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Auxbase.xmlkhông áp d?ng1.434Jun tháng 10 năm 200920: 46
Auxpad.xmlkhông áp d?ng212Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base.xmlkhông áp d?ng3.150 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Basealtgr_rtl.xmlkhông áp d?ng247Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_altgr.xmlkhông áp d?ng3,161Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_ca.xmlkhông áp d?ng3,166Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_heb.xmlkhông áp d?ng738Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_jpn.xmlkhông áp d?ng804Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_kor.xmlkhông áp d?ng488Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_rtl.xmlkhông áp d?ng617Jun tháng 10 năm 200920: 46
EA-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200920: 46
EA.xmlkhông áp d?ng384Jun tháng 10 năm 200920: 46
Ja-jp-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200920: 46
Ja-jp.xmlkhông áp d?ng16,616Jun tháng 10 năm 200920: 46
Keypad.xmlkhông áp d?ng727Jun tháng 10 năm 200920: 46
Keypadbase.xmlkhông áp d?ng1.118Jun tháng 10 năm 200920: 46
Ko-kr.xmlkhông áp d?ng15,097Jun tháng 10 năm 200920: 46
Kor-kor.xmlkhông áp d?ng392Jun tháng 10 năm 200920: 46
Main.xmlkhông áp d?ng38.485 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Numbase.xmlkhông áp d?ng1.218Jun tháng 10 năm 200920: 46
Numbers.xmlkhông áp d?ng209Jun tháng 10 năm 200920: 46
Oskmenu.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200920: 46
Oskmenubase.xmlkhông áp d?ng471Jun tháng 10 năm 200920: 46
Osknumpad.xmlkhông áp d?ng219Jun tháng 10 năm 200920: 46
Osknumpadbase.xmlkhông áp d?ng1.437 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Oskpred.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200920: 46
Oskpredbase.xmlkhông áp d?ng924Jun tháng 10 năm 200920: 46
Symbase.xmlkhông áp d?ng2,764Jun tháng 10 năm 200920: 46
Symbols.xmlkhông áp d?ng591Jun tháng 10 năm 200920: 46
Tabskb.dll6.1.7601.17835449,02404-May-201211: 00
Web.xmlkhông áp d?ng207Jun tháng 10 năm 200920: 46
Webbase.xmlkhông áp d?ng1.166 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Zh-changjei.xmlkhông áp d?ng9,803Jun tháng 10 năm 200920: 46
Zh-dayi.xmlkhông áp d?ng11,067Jun tháng 10 năm 200920: 46
Zh-phonetic.xmlkhông áp d?ng10,947Jun tháng 10 năm 200920: 46
Auxbase.xmlkhông áp d?ng1.434Jun tháng 10 năm 200920: 46
Auxpad.xmlkhông áp d?ng212Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base.xmlkhông áp d?ng3.150 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Basealtgr_rtl.xmlkhông áp d?ng247Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_altgr.xmlkhông áp d?ng3,161Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_ca.xmlkhông áp d?ng3,166Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_heb.xmlkhông áp d?ng738Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_jpn.xmlkhông áp d?ng804Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_kor.xmlkhông áp d?ng488Jun tháng 10 năm 200920: 46
Base_rtl.xmlkhông áp d?ng617Jun tháng 10 năm 200920: 46
EA-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200920: 46
EA.xmlkhông áp d?ng384Jun tháng 10 năm 200920: 46
Ja-jp-sym.xmlkhông áp d?ng749Jun tháng 10 năm 200920: 46
Ja-jp.xmlkhông áp d?ng16,616Jun tháng 10 năm 200920: 46
Keypad.xmlkhông áp d?ng727Jun tháng 10 năm 200920: 46
Keypadbase.xmlkhông áp d?ng1.118Jun tháng 10 năm 200920: 46
Ko-kr.xmlkhông áp d?ng15,097Jun tháng 10 năm 200920: 46
Kor-kor.xmlkhông áp d?ng392Jun tháng 10 năm 200920: 46
Main.xmlkhông áp d?ng38.485 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Numbase.xmlkhông áp d?ng1.218Jun tháng 10 năm 200920: 46
Numbers.xmlkhông áp d?ng209Jun tháng 10 năm 200920: 46
Oskmenu.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200920: 46
Oskmenubase.xmlkhông áp d?ng471Jun tháng 10 năm 200920: 46
Osknumpad.xmlkhông áp d?ng219Jun tháng 10 năm 200920: 46
Osknumpadbase.xmlkhông áp d?ng1.437 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Oskpred.xmlkhông áp d?ng215Jun tháng 10 năm 200920: 46
Oskpredbase.xmlkhông áp d?ng924Jun tháng 10 năm 200920: 46
Symbase.xmlkhông áp d?ng2,764Jun tháng 10 năm 200920: 46
Symbols.xmlkhông áp d?ng591Jun tháng 10 năm 200920: 46
Tabskb.dll6.1.7601.21987449,02404-May-201210: 49
Web.xmlkhông áp d?ng207Jun tháng 10 năm 200920: 46
Webbase.xmlkhông áp d?ng1.166 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 46
Zh-changjei.xmlkhông áp d?ng9,803Jun tháng 10 năm 200920: 46
Zh-dayi.xmlkhông áp d?ng11,067Jun tháng 10 năm 200920: 46
Zh-phonetic.xmlkhông áp d?ng10,947Jun tháng 10 năm 200920: 46

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_1df9fd6673217aeaa8436d3393a84a41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_774cf71477601be8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)13: 32
Tên t?pX86_6a7642012ba0d9a9d0702b8260f6ac1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_917a47fa5c9a6562.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)13: 32
Tên t?pX86_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_d3a48009afae33ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,515
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_d3fa0dccc8f2921b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,515
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)10: 34
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_39b149339fbfb14308f0ec3a79196d12_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_030b0c8dd89e1af6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)13: 32
Tên t?pAmd64_9748fac977a0f69d58be7f322094b5de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_725fb1c6ead3776d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)13: 32
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_2fc31b8d680ba524.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,519
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)11: 30
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_3018a95081500351.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,519
Ngày (UTC)04-May-2012
Th?i gian (UTC)11: 21

Thu?c tính

ID c?a bài: 2707319 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2707319 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2707319

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com