"Microsoftonline.com nevar piek??t" k??du, p?c tam, kad j?s darbin?t MOSDAL atbalstu Toolkit

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2707331 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

P?c tam, kad palaist Microsoft Online Services diagnostikas un me?izstr?de (MOSDAL) atbalsta instrumentu kopumu, Active Directory feder?cijas pakalpojums (AD FS) diagnostikas ?urn?l? nor?da ??das k??das:
Microsoftonline.com nevar piek??t.
Piez?me. ?is ?urn?ls atrodas Admin_Applications\SSO_Diagnostic_Tests\ADFSDiagnostic.txt.

Turkl?t, izmantojot vienoto pierakst??anos (SSO)-aktiviz?ts lietot?ja ID akredit?cijas datiem, lai pierakst?tos programm? Office 365 resursus, klienta dator?, iesp?jams, nevar noteikt IP adreses microsoftonline.com.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja past?v t?kla probl?mas, kas ierobe?o piek?uvi Office 365.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2637629K? nov?rst-p?rl?ka progr, ka nevarat pierakst?ties Office 365, Azure vai Windows Intune

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2707331 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Azure Active Directory
  • Microsoft Office 365
  • Windows Intune
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Microsoft Azure Recovery Services
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a mosdal4.5 o365e o365m o365022013 kbmt KB2707331 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2707331

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com