"Radusies iek??ja k??da r?k?, m??inot atrast neizdev?s testa rezult?ts test?" k??das p?c tam, kad j?s darbin?t MOSDAL atbalstu Toolkit

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2707349 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

P?c tam, kad palaist Microsoft Online Services diagnostikas un me?izstr?de (MOSDAL) atbalsta instrumentu kopumu, Active Directory feder?cijas pakalpojums (AD FS) diagnostikas ?urn?l? nor?da ??du k??das zi?ojumu:
R?k? rad?s iek??ja k??da, m??inot atrast neizdev?s testa rezult?tu p?rbaudi.
Piez?me. ?aj? ?urn?l?, kas atrodas Admin_Applications\SSO_Diagnostic_Tests\ADFSDiagnostic.txt.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja neparedz?tu rezult?tu rodas, kam?r norit pakete MOSDAL AD FS diagnostika.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, sazinieties ar Office 365 atbalsts.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2707349 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 24. j?nijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Microsoft Azure Recovery Services
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a mosdal4.5 o365062011 pre-upgrade o365m o365e o365022013 after upgrade kbmt KB2707349 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2707349

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com