วิธีการใช้ ASP เพื่อสร้างเอกสารที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อความ Rich (RTF) จะกระแสข้อมูลไปยัง Microsoft Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 270906 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแฟ้มการจัดรูปแบบข้อความ Rich (RTF) กับสคริปต์ ASP และแฟ้มเหล่านั้นไปยัง Microsoft Word ที่ส่งกระแสข้อมูลแล้ว เทคนิคนี้แสดงแทนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Automation ของ Microsoft Word สำหรับการสร้างเวลาทำงานเอกสาร

หมายเหตุ:บทความนี้กำหนดว่า คุณมีสำเนาของฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb จาก Microsoft Access 2000 จาก Microsoft Access 2002 หรือ จาก Microsoft Office Access 2003 ในการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

มี drawbacks เพื่อสร้างเอกสาร Word กับ ASP ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Automation:
 • ประสิทธิภาพของ Microsoft Word จะทำงานอัตโนมัติออกกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ การเรียกออกกระบวน take ในการดำเนินการ

 • scalability เป็นข้อเซิร์ฟเวอร์ Automation, Microsoft Word มีค่าผลิต substantial เนื่องจากต้องโหลดแฟ้ม Winword.exe เพื่อให้คุณ reap ประโยชน์ของของ Word รุ่นที่ใช้วัตถุจำนวนมาก
โดยการสร้างเอกสารของคุณ จากการลบ และไม่ มีการใช้รูปแบบวัตถุ Word คุณสามารถทำให้โปรแกรมประยุกต์ ASP scaleable มากขึ้น และยัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วิธีการนี้ถูกใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้ที่สาธิตวิธีใช้นี้FileSystemObjectเมื่อต้องการสร้างแฟ้มการ RTF ที่สามารถตีความใน Microsoft Word ที่ไคลเอ็นต์ของเบราว์เซอร์

ตัวอย่างแรกแสดงวิธีการใช้ ASP เพื่อสร้างเป็น RTF เอกสารที่ประกอบด้วยหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ประกอบด้วยตาราง และใช้ลักษณะแบบอักษรที่แตกต่างกันและสีสำหรับข้อความทั่วทั้งเอกสาร ตัวอย่างแรกใช้ ADO ในการเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Northwind Access เพื่อสร้างเอกสาร 90-plus หน้าตัวอย่าง

ตัวอย่างที่สองแสดงวิธีการสร้างเอกสารเป็น RTF เหมือนกับที่ที่อยู่ของจดหมายเวียนของ Word เอกสารที่เป็นผลลัพธ์ประกอบด้วยหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ต่าง ๆ ย่อหน้าตัว แบ่งการจัดรูปแบบและหน้า และลักษณะแบบอักษรที่แตกต่างกันใช้ และชนิดผ่านเอกสาร ตัวอย่างนี้ยังใช้ ADO ในการเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Northwind เพื่อสร้างเอกสาร 170-plus หน้า

หมายเหตุ:ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความ Rich (RTF) คือ ข้อมูลจำเพาะสาธารณะในการสร้างแฟ้มข้อความเข้ากันได้กับ RTF คุณสามารถใช้เอกสารประกอบสำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) เป็นทรัพยากรที่ช่วยให้คุณสร้างแฟ้มของคุณเอง RTF อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการทำงานที่ให้ไว้ "ตาม-คือ", และไม่ใช่ supportted โดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft รุ่นล่าสุดของข้อมูลจำเพาะ RTF ดู MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ (RTF) ของ rich Text 1.6
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140277 (office.10)

ตัวอย่าง asp 1

ASP ที่ต่อไปนี้อธิบายการสร้างเป็น RTF 90-plus หน้าเอกสารที่ประกอบด้วยการรายงานของตัวเลขที่คำนวณ

หมายเหตุ:ตัวแปรsConnในรหัสนี้ ตัวอย่างประกอบด้วยเส้นทางไปยังฐานข้อมูล Northwind ยืนยันว่า เส้นทางที่ระบุให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง Office คุณยังต้องการจัดหาการเขียนเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการ ASP เพื่อให้คุณสามารถสร้างเอกสาร การเข้าถึงนี้ควรมีการระบุบุคคลภายใต้โดเมน Windows NT แต่สามารถนำไปใช้กับEveryoneสำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ
<%@ Language=VBScript %>
<%

  Dim sRTF, sFileName, sConn
  sConn = "c:\program files\microsoft office\office\samples\northwind.mdb"

  Response.Buffer = True

  'Create the file for the RTF
  Dim fso, MyFile
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  sFileName = "sample1.doc"
  Set MyFile = fso.CreateTextFile(Server.MapPath(".") & "\" & _
                  sFileName, True)

  MyFile.WriteLine("{\rtf1")

  'Write the color table (for use in background and foreground colors)
  sRTF = "{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;" & _
     "\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;" & _
     "\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;" & _
     "\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;}"
  MyFile.WriteLine(sRTF)

  'Write the title and author for the document properties
  MyFile.WriteLine("{\info{\title Sample RTF Document}" & _
          "{\author Microsoft Developer Support}}")

  'Write the page header and footer
  MyFile.WriteLine("{\header\pard\qc{\fs50 " & _
          "ASP-Generated RTF\par}{\fs18\chdate\par}\par\par}")
  MyFile.WriteLine("{\footer\pard\qc\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp100" & _
          "\fs18 Page " & _
          "{\field{\*\fldinst PAGE}{\fldrslt 1}} of " & _
          "{\field{\*\fldinst NUMPAGES}{\fldrslt 1}} \par}")

  'Write a sentence in the first paragraph of the document
  MyFile.WriteLine("\par\fs24\cf2 This is a sample \b RTF \b0 " & _
          "document created with ASP.\cf0")

  'Connect to the database in read-only mode
  Dim conn, rs
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  conn.Mode = 1  'adModeRead=1
  conn.Open sConn
     
  'Execute a query that returns ID, Product name and amount of sale
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rs.Open "SELECT [Order Details].OrderID AS ID, " & _
      "Products.ProductName AS Name, " & _
      "[Order Details].[UnitPrice]*[Quantity] AS Amount " & _
      "FROM Products INNER JOIN [Order Details] ON " & _
      "Products.ProductID = [Order Details].ProductID " & _
      "ORDER BY [Order Details].OrderID", conn, 3  'adOpenStatic = 3

  MyFile.WriteLine("{") 'Start table
  MyFile.WriteLine("\par\par\fs24")

  'Write the table header row (appears at top of table on each page)
  sRTF = "\trowd\trhdr\trgaph30\trleft0\trrh262" & _
     "\cellx2000\cellx7000\cellx9000" & _
     "\pard\intbl\qc\b\i\ul Order ID \ul0\i0\b0\par\cell" & _
     "\pard\intbl\ql\b\i\ul Product \ul0\i0\b0\par\cell" & _
     "\pard\intbl\qr\ul\b\i Amount \ul0\i0\b0\par\cell" & _
     "\pard\intbl\row"
  MyFile.WriteLine(sRTF)

  dim LastID
  dim CurID
  dim CurTotal
  dim bFirstRow

  bFirstRow=true

  do while not (rs.eof)

   if LastID<>rs("ID").Value and not(bFirstRow) Then

    'Starting on a row for a different id, so add the last total and 
    'then a blank row
    sRTF = "\trowd\trgaph30\trleft0\trrh262" & _
        "\cellx2000\cellx7000\clbrdrb\brdrdb\cellx9000" & _
        "\pard\intbl\cell\pard\intbl\cell\pard\intbl\qr\b " & _
        FormatCurrency(CurTotal, 0, False, False, True) & _
        "\b0\cell\pard\intbl\row" & _
        "\trowd\trgaph30\trleft0\trrh262" & _
        "\cellx2000\cellx7000\cellx9000" & _
        "\pard\intbl\cell\pard\intbl\cell\pard\intbl\cell" & _
        "\pard\intbl\row"
    MyFile.WriteLine(sRTF)

    CurID = rs("ID").Value
    CurTotal = 0
   elseif bFirstRow then
    CurID = rs("ID").Value
   else
    CurID = ""
   end if

   'Add a new row with the ID, the Product name and the amount
   'Note: Amounts over 1000 are formatted with red.
   sRTF = "\trowd\trgaph30\trleft0\trrh262" & _
      "\cellx2000\cellx7000\cellx9000" & _
      "\pard\intbl\qc " & CurID & "\cell" & _
      "\pard\intbl\ql " & rs("Name").Value & "\cell"
   If rs("Amount").Value >1000 Then
    sRTF = sRTF & "\pard\intbl\qr\cf6 " & _
        FormatNumber(rs("Amount").Value, 0, False, False, True) & _
        "\cf0\cell\pard\intbl\row"
   else
    sRTF = sRTF & "\pard\intbl\qr " & _
        FormatNumber(rs("Amount").Value, 0, False, False, True) & _
        "\cell\pard\intbl\row"
   end if

   MyFile.WriteLine(sRTF)

   LastID = rs("ID").Value
   CurTotal = CurTotal + rs("Amount").Value
   rs.MoveNext
   bFirstRow=false

  loop

  MyFile.WriteLine("}") 'End Table

  'Add a page break and then a new paragraph
  MyFile.WriteLine("\par \page")
  MyFile.WriteLine("\pard\fs18\cf2\qc " & _
          "This sample provided by Microsoft Developer Support.")

  'Close the recordset and database
  rs.Close
  conn.Close
  Set rs = Nothing
  Set conn = Nothing
  
  'close the RTF string and file
  MyFile.WriteLine("}")
  MyFile.Close

  Response.Write _
    "<META HTTP-EQUIV=""REFRESH"" Content=""0;URL=" & sFileName & """>"
 
%>
				

ตัวอย่าง asp 2

ASP ที่ต่อไปนี้อธิบายการจำลองแบบของจดหมายเวียนของ Word หรือฟอร์มจดหมาย แต่ละหน้าในเอกสาร 170-plus หน้าถูกสร้างขึ้นจากระเบียนในชุดระเบียน ADO

หมายเหตุ:ตัวแปรsConnในรหัสนี้ ตัวอย่างประกอบด้วยเส้นทางไปยังฐานข้อมูล Northwind ยืนยันว่า เส้นทางที่ระบุให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง Office คุณยังต้องการจัดหาการเขียนเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการ ASP เพื่อให้คุณสามารถสร้างเอกสาร การเข้าถึงนี้ควรถูกจำกัดไปยังบุคคลที่ระบุภายใต้การ NT โดเมน แต่สามารถถูกประยุกต์ใช้Everyoneสำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ
<%@ Language=VBScript %>
<%
  Dim sRTF, sConn
  sConn = "c:\program files\microsoft office\office\samples\northwind.mdb"

  Response.Buffer = True

  'Create the file for the RTF
  Dim fso, MyFile, sFileName
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  sFileName = "sample2.doc"
  Set MyFile = fso.CreateTextFile(Server.MapPath(".") & "\" & _
                  sFileName, True)

  MyFile.WriteLine("{\rtf1")

  'Write the font table
  sRTF = "{\fonttbl {\f0\froman\fcharset0 Times New Roman;}" & _
     "{\f1\fswiss\fcharset0 Arial;}" & _
     "{\f2\fmodern\fcharset0 Courier New;}}"
  MyFile.WriteLine sRTF

  'Write the title and author for the document properties
  MyFile.WriteLine("{\info{\title Sample RTF Document}" & _
          "{\author Microsoft Developer Support}}")

  'Write the document header and footer
  MyFile.WriteLine("{\header\pard\qc\brdrb\brdrs\brdrw10\brsp100" & _
          "{\fs50 Northwind Traders} \par}")
  MyFile.WriteLine("{\footer\pard\qc\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp100" & _
          "{\fs18 Questions?\par Call (111)-222-3333, " & _
          " Monday-Friday between 8:00 am and 5:00 pm} \par}")

  'Connect to the database in read-only mode
  Dim conn, rs
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  conn.Mode = 1  'adModeRead=1
  conn.Open sConn

  'Execute a query that returns ID, Product name and amount of sale
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rs.Open "SELECT Orders.ShippedDate, Orders.ShipVia, " & _
      "Orders.OrderDate, Orders.OrderID, " & _
      "Customers.ContactName FROM Customers INNER JOIN Orders ON " & _
      "Customers.CustomerID = " & _
      "Orders.CustomerID WHERE (((Orders.ShippedDate) Between " & _
      "#1/1/1998# And #3/31/98#))",conn,3 'adOpenStatic = 3

  Do While Not (rs.eof)
   
   'Write the "body" of the form letter
  
   MyFile.WriteLine  "\fs26\f1"  'Default font

   MyFile.WriteLine  "\pard"
   MyFile.WriteLine  "\par\par\par\par"
   MyFile.WriteLine  "\par RE: Order #" & rs.Fields("OrderID").Value
   MyFile.WriteLine  "\par"
   MyFile.WriteLine  "\par"
   MyFile.WriteLine  "\par " & rs.Fields("ContactName").Value & ", "
   MyFile.WriteLine  "\par"
   MyFile.WriteLine  "\par Thank you for your order on " & _
            rs.Fields("ShippedDate").Value & _
            ". Your order has been shipped: "
   MyFile.WriteLine  "\par"
   MyFile.WriteLine  "\par"

   MyFile.WriteLine  "\pard \li720 {\f2"
   MyFile.WriteLine  "\par \b Order Number \b0 \tab " & _
            rs.Fields("OrderID").Value
   MyFile.WriteLine  "\par \b Shipped By \b0 \tab " & _
            rs.Fields("ShipVia").Value
   MyFile.WriteLine  "\par \b Shipped On \b0 \tab " & _
            rs.Fields("ShippedDate").Value
   MyFile.WriteLine  "\par}"
  
   MyFile.WriteLine  "\pard"
   MyFile.WriteLine  "\par"
   MyFile.WriteLine  "\par Northwind Traders is committed to " & _
            "bringing you products of the " & _
            "highest quality from all over the world. If " & _
            "at any time you are not completely satisfied " & _
            "with any of our products, you may " & _
            "return them to us for a full refund."
   MyFile.WriteLine  "\par"

   MyFile.WriteLine  "\pard {\fs18 \qc \i"
   MyFile.WriteLine  "\par Thank you for choosing Northwind Traders!"
   MyFile.WriteLine  "\par}"

   rs.MoveNext

   'Add a page break and then a new paragraph
   If Not(rs.eof) Then MyFile.WriteLine("\pard \page")

  Loop

  'Close the recordset and database
  rs.Close
  conn.Close
  Set rs = Nothing
  Set conn = Nothing
  
  'close the RTF string and file
  MyFile.WriteLine("}")
  MyFile.Close

  Response.Write _
    "<META HTTP-EQUIV=""REFRESH"" Content=""0;URL=" & sFileName & """>"

%> 
				

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
257757การพิจารณาเรื่องการทำงานอัตโนมัติของ Office ที่ด้านเซิร์ฟเวอร์
193998วิธีการอ่าน และแสดงข้อมูลไบนารีใน ASP
266263BUG: Word 2000 และ Excel 2000 แสดงแหล่งที่มา ASP เมื่อใช้ชนิดข้อมูลของกระแสข้อมูล MIME
247318BUG: Word 2000 และ Excel 2000 ไม่เปลี่ยนเส้นทางอย่างถูกต้องเมื่อใช้ Response.Redirect

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 270906 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbautomation kbfso kbhowto kbprogramming kbmt KB270906 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:270906

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com