Tính năng SMB 3.0 m?i trong máy ch? t?p tin Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2709568 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Windows Server 2012 gi?i thi?u m?i máy ch? công c? thư kh?i (SMB) t?p tin máy ch? tính năng. Đ? chi?m ưu th? c?a các tính năng m?i, SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0.

Thông tin thêm

Giao th?c SMB 2.x đư?c gi?i thi?u trong Windows Server 2008 và Windows Vista.

Giao th?c SMB 3.0 đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows Server 2012 và trong Windows 8.

Tính năng SMB m?i đư?c gi?i thi?u trong máy ch? t?p tin Windows Server 2012

 • Chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB
 • SMB quy mô ra
 • SMB Multichannel
 • SMB tr?c ti?p
 • SMB m? hóa
 • VSS cho SMB t?p tin chia s?
 • SMB m?c tin thư thoại cho thuê
 • SMB PowerShell

Chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB

SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0 đ? chi?m ưu th? c?a các ch?c năng chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB.

SMB 1.0 - và có kh? năng 2.x SMB khách hàng s? có th? đ? k?t n?i v?i, và truy c?p, chia s? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các tài s?n liên t?c có s?n. Tuy nhiên, SMB 1.0 và SMB 2.x khách hàng s? không hư?ng l?i t? các tính năng chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB. N?u nút ch?n m?t c?m hi?n đang truy c?p tr? nên không có s?n, ho?c n?u qu?n tr? viên làm cho hành chính thay đ?i đ? các máy ch? c?m file, SMB 1.0 ho?c SMB 2.x khách hàng s? m?t các phiên h?p SMB ho?t đ?ng và x? l? m? b?t k? đ?n máy ch? c?m t?p tin. Ngư?i dùng ho?c các ?ng d?ng trên máy đi?u khi?n SMB ph?i đưa các hành đ?ng kh?c ph?c đ? thi?t l?p l?i k?t n?i đ? chia s? t?p tin nhóm.

Lưu ? Chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB là không tương h?p v? sau v?i kh?i lư?ng kích ho?t cho ng?n t?p tin tên (tên t?p tin 8.3) h? tr? ho?c v?i các t?p tin nén (ch?ng h?n như t?p tin nén NTFS).

SMB quy mô ra

SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0 đ? chi?m ưu th? c?a tính năng SMB quy mô ra.

SMB 1.0 khách hàng không ch?a các ch?c năng yêu c?u khách hàng đ? truy c?p vào SMB quy mô-ra t?p tin chia s? và s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p t? ch?i" khi h? c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t chia s? t?p tin quy mô-out.

SMB quy mô-ra t?p tin chia s? luôn luôn đư?c c?u h?nh đ? cho các tài s?n liên t?c có đư?c thi?t l?p. SMB 2.x khách hàng s? có th? đ? k?t n?i v?i SMB quy mô-ra t?p tin chia s? nhưng s? không hư?ng l?i t? các ch?c năng chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB.

SMB Multichannel


SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0 đ? chi?m ưu th? c?a các ch?c năng đa kênh SMB. SMB 1.0 và SMB 2.x khách hàng s? s? d?ng m?t k?t n?i SMB duy nh?t.

SMB tr?c ti?p (SMB qua b? nh? tr?c ti?p t? xa truy c?p [RDMA])

SMB tr?c ti?p có s?n ch? trên n?n t?ng Windows Server và đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows Server 2012. SMB ch?c năng tr?c ti?p yêu c?u r?ng các SMB khách hàng và máy ch? SMB h? tr? SMB 3.0.

SMB m? hóa

SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0 đ? chi?m ưu th? c?a các ch?c năng m? hóa SMB.

VSS cho SMB t?p tin chia s?

SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0 đ? chi?m ưu th? c?a b?n ghi d?ch v? đ?ng g?i bóng kh?i lư?ng (VSS) cho SMB t?p tin chia s? ch?c năng.

SMB m?c tin thư thoại cho thuê

SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i h? tr? SMB 3.0 đ? chi?m ưu th? c?a các ch?c năng SMB m?c tin thư thoại cho thuê.

SMB PowerShell

L?nh ghép ng?n SMB PowerShell qu?n l? đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows Server 2012 và trong Windows 8. L?n SMB khách hàng và máy ch? SMB s? ph?i ti?p t?c s? d?ng công c? xu?ng c?p cho qu?n l? (ví d?, Net.exe) và API (ví d?, Win32 API).

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i v?i SMB 3.0, h?y truy c?p bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2686098 "L?i h? th?ng 2148073478," "m? r?ng l?i", ho?c "Ch? k? không h?p l?" l?i trên SMB k?t n?i trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2709568 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Preview
 • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB2709568 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2709568

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com