Ch?m tr? x?y ra khi b?n kí nh?p vào m?t tên mi?n t? m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2709630 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t thông tin người dùng di đ?ng ho?c m?c tin thư thoại t? xa trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trong môi trư?ng mi?n Thư mục Họat động.
 • K?t n?i m?ng b? ng?t k?t n?i.
 • B?n c? g?ng kí nh?p vào tên mi?n t? máy tính.
 • Trong quá tr?nh kí nh?p, k?t n?i m?ng đư?c k?t n?i l?i.
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh kí nh?p ph?i m?t nhi?u hơn 30 giây đ? hoàn thành.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các thông tin người dùng b?n ghi d?ch v? ?ng d?ng không tr? ngay l?p t?c l?i sau khi k?t n?i m?ng đư?c k?t n?i l?i.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? web site c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Trung tâm t?i v?
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? đư?c h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? đư?c h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? đư?c h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2695750 Ch?m tr? khi b?n kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u C?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng C?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, C?p Nh?t v? trang C?p Nh?t yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i l?n C?p Nh?t áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a thông tin c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014 Tháng b?y, 200901: 16
Profsvc.dll6.1.7600.17014163,32802-May-201204: 52
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014 Tháng b?y, 200901: 16
Profsvc.dll6.1.7600.21205166,40002-May-201204: 38
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220 Tháng mư?i m?t, 201012: 20
Profsvc.dll6.1.7601.17832164,35201-May-201204: 44
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220 Tháng mư?i m?t, 201012: 20
Profsvc.dll6.1.7601.21985166,91202-May-201204: 29
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 36
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 Tháng b?y, 200901: 41
Profsvc.dll6.1.7600.17014208,89602-May-201205: 32
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 Tháng b?y, 200901: 41
Profsvc.dll6.1.7600.21205212,48002-May-201205: 34
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27
Profsvc.dll6.1.7601.17832209,92001-May-201205: 40
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27
Profsvc.dll6.1.7601.21985212,48002-May-201205: 30
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614 Tháng b?y, 200901: 48
Profsvc.dll6.1.7600.17014446,46402-May-201204: 28
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614 Tháng b?y, 200901: 48
Profsvc.dll6.1.7600.21205454,65602-May-201204: 19
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820 Tháng mư?i m?t, 201010: 28
Profsvc.dll6.1.7601.17832449,53601-May-201204: 06
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820 Tháng mư?i m?t, 201010: 28
Profsvc.dll6.1.7601.21985454,65602-May-201204: 22
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64813 Tháng b?y, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70813 Tháng b?y, 200920: 29

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_137c6a8c887bb59a4247aeba2c1d85c6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_6351b6ac6c1638c8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pX86_89f2851728b12dd35674616ff5bce2c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_a75408e4b50da752.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pX86_a883b8d4f912112ab9492e270d4ab04a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_9dba457b315ba0cc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pX86_c6948304606eab75e961b83f906013d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_d29f81225abd8336.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_fbd2404093c8e658.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,922
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 05
Tên t?pX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_fc67af27acdd80af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin40,206
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 05
Tên t?pX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_fda1269e9101215d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,922
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 05
Tên t?pX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_fdf7b4abaa4498e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin40,206
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 05
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_58c368975d5945388d1bda75d79ebf69_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_a44cdf9c97115ac5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pAmd64_7140ab3124d08cdc1010615f0d3cd089_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_f2e99ae8ec72115d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pAmd64_b1ac3fbe6dbbdbc9b352655afb541f2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_94e567582b4c75ba.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pAmd64_c6450c74073af5bb550d58e851d9c09a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_9be8a4090892bcb9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_57f0dbc44c26578e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,926
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 09
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_58864aab653af1e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin40,210
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 09
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_59bfc222495e9293.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,926
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 09
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_5a16502f62a20a17.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin40,210
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)06: 09
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_2187e7d81b77dbecab677793fe138aeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_2406d3a12b01b1d3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_53744233f15f70f6443fc1b72d8e4dfb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_86239a33626c5f1b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_72aca57751cf334c7c6ada2db529e0c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_43d175587b77d91d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_b111a39f3b63ecbd77b056f333ff35b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_65bf0c36c46a0f3d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_fbd3e43693c6ef54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,924
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_fc69531dacdb89ab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin40,208
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_fda2ca9490ff2a59.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,924
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_fdf958a1aa42a1dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin40,208
Ngày (UTC)03-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 55

Thu?c tính

ID c?a bài: 2709630 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2709630 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2709630

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com