Thông báo c?nh báo qu?n l? ho?t đ?ng có th? không đư?c nh?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2709639
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Ngư?i nh?n c?nh báo đăng k? có th? không nh?n đư?c thông báo email trong Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager.

NGUYÊN NHÂN

H? th?ng Trung tâm Operations Manager có th? g?i thông báo email cho m?i c?nh báo ho?c thông báo có m?t s? thay đ?i trong nhà nư?c đ? phân gi?i. Thông báo email đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n t?t c? nh?ng ngư?i đăng k? đ? c?nh báo mi?n là c?nh báo đáp ?ng các tiêu chí đư?c xác đ?nh cho các thuê bao và t?t c? các đi?u ki?n tiên quy?t đư?c đáp ?ng. N?u c?nh báo không đáp ?ng t?t c? tiêu chí, ho?c n?u thông báo đư?c c?u h?nh không chính xác, d? đ?nh ngư?i nh?n s? không nh?n đư?c thông báo email.

GI?I PHÁP

Xác minh đi?u ki?n tiên quy?t thông báo đư?c đáp ?ng

Quá tr?nh c?u h?nh h? th?ng Trung tâm Operations Manager đ? g?i thông báo email thông qua máy ch? SMTP đư?c mô t? trong bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:

C?u h?nh thông báo

Các kênh thông báo đ? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng đúng FQDN và c?ng c?a máy ch? SMTP. Đ?a ch? và c?ng nên có s?n t? RMS Operations Manager 2007 R2.Đ?a ch? và c?ng nên có s?n t? t?t c? các máy ch? qu?n l? là m?t ph?n c?a h? bơi tài nguyên thông báo trong h? th?ng Trung tâm 2012 Operations Manager.N?u đ?a ch? ho?c c?ng b? ch?n b?i quy t?c tư?ng l?a ho?c ph?n m?m ch?ng ph?n m?m đ?c h?i, lo?i tr? cho các máy ch? qu?n l? g?c (RMS) ho?c tài nguyên ngoài tr?i máy ch? nên đư?c t?o ra.

Các kênh có th? đư?c c?u h?nh cho vô danh xác th?c ho?c xác th?c c?a Windows. N?u vô danh xác th?c đư?c ch?n, máy ch? SMTP nên ho?c là cho phép k?t n?i ?n danh ho?c đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t lo?i tr? đ?a ch? IP c?a các RMS ho?c thông báo tài nguyên ngoài tr?i qu?n l? máy ch?. N?u Windows xác th?c đư?c ch?n, m?t ch?y như tài kho?n c?n ph?i đư?c t?o ra và liên k?t v?i tài kho?n thông báo ch?y như h? sơ. Tài kho?n này s? c?n ph?i có s? cho phép đ? g?i thư đi?n t? thông qua máy ch? SMTP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào trang web TechNet sau đây:

T?o và đ?t c?u h?nh m?t tài kho?n hành đ?ng thông báo

Ki?m ch?ng c?u h?nh ngư?i đăng kí

M?i thuê bao có th? có m?t l?ch tr?nh ch? đ?nh th?i gian trong đó thông báo s? đư?c g?i đ?n anh ta ho?c cô ?y. Đây là m?t thi?t l?p chung mà ?nh hư?ng đ?n t?t c? các đ?a ch? đư?c c?u h?nh cho thuê bao đó. M?i đ?a ch? đư?c đ?nh ngh?a cho m?t thuê bao có th? c?ng có m?t l?ch tr?nh ch? đ?nh khi đ?a ch? đó là có s?n đ? có thông báo đư?c g?i đ?n nó. Này cho phép qu?n l? nhi?u tính linh ho?t v?i các thông báo.

Ví d?, m?t thuê bao có th? có chung thông báo t?nh tr?ng s?n có t? 8 gi? sáng đ?n 5 gi? chi?u m?i ngày trong tu?n. Tuy nhiên, ngư?i đăng k? này có th? có hai đ?a ch? đ? có thông báo khác nhau. Ví d?, ngư?i đăng k? có th? có m?t đ?a ch? công vi?c đư?c c?u h?nh cho th? hai đ?n th? năm và m?t đ?a ch? thay th? đư?c c?u h?nh cho th? sáu đ?n ch? nh?t. N?u ngư?i đăng k? không nh?n đư?c thông báo email, thuê bao chung s?n có và tính s?n sàng c? th? đ?a ch? ph?i đư?c đ?t trư?c khi thông báo có th? đư?c g?i.

Đ?a ch? mà thông báo đư?c g?i c?ng c?n đư?c xác nh?n là m?t đ?a ch? h?p l?. The SMTP server và email khách hàng c?a các thuê bao không nên có b?t k? quy t?c l?c nào đang ch?n thư đi?n t? t? máy ch? qu?n l? ho?t đ?ng ho?c tên mi?n. Đ?a l?i cho the ch? đư?c xác đ?nh trong thông báo kênh có th? đư?c thêm vào như m?t mi?n đ? l?c b?t k? quy t?c trên h? ph?c v? SMTP ho?c khách hàng n?u đi?u này là c?n thi?t.

Xác minh đăng k? ?ng d?ng

Đăng k? có th? có nhi?u tiêu chí ph?i đư?c đáp ?ng cho m?t thông báo đư?c g?i đi. N?u b?t k? c?a các tiêu chí không đư?c đáp ?ng, không có thông báo đư?c g?i.

Operations Manager 2007 R2, các tiêu chí có l?n đ?u tiên hai là c?nh báo đ? đư?c nâng lên b?i m?t th? hi?n là thành viên c?a m?t nhóm c? th? và c?nh báo đư?c nâng lên b?i m?t th? hi?n c?a m?t l?p c? th?. Trong các tiêu chí hai, trư?ng h?p nêu ra c?nh báo nên đư?c li?t kê trong l?nh v?c ngu?n c?nh báo. C?nh báo s? li?t kê ch? có tên c?a trư?ng h?p, không có các l?p h?c. N?u l?p trong đó có trư?ng h?p là m?t thành viên không ph?i là r? ràng, tr?nh đơn tác v? s? li?t kê các hành đ?ng có s?n cho l?p đó khi c?nh báo đư?c đánh d?u b?ng m?t cái nh?n c?nh báo.Tôif l?p là m?t tiêu chí, các l?p h?c nên đư?c bao g?m trong vi?c đăng k?. Ho?c trư?ng h?p c? th? nên là m?t thành viên c?a b?t k? nhóm nào mà vi?c đăng k? đư?c xác đ?nh.

H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2012, m?t s? đi?u ki?n b? sung đư?c thêm vào như là tiêu chu?n có th? thông báo. Nhi?u đi?u ki?n có th? đư?c xác đ?nh trong m?t đăng k? duy nh?t. Nhưng t?t c? đi?u ki?n ph?i đư?c đáp ?ng cho thông báo đư?c g?i đi. Các quy t?c áp d?ng cho l?p h?c và nhóm thành viên là các quy t?c tương t? áp d?ng Operations Manager 2007 R2.

Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t c?nh báo có th? đư?c nâng lên b?i đ?i tác nút ho?c sao chép m?t watcher thay m?t cho m?t th? hi?n. Trong t?nh hu?ng này, ngu?n g?c c?a các c?nh báo s? là đ?i tác watcher nút ho?c sao chép.Do đó, c?nh báo m?c đăng k? không bao g?m các watcher nút ho?c sao chép đ?i tác như m?t ngu?n s? không g?i thông báo qua email. Trư?ng h?p ph? bi?n nh?t c?a đi?u này s? thi?u đ?i l? nh?p tim c?nh báo trong đó ngu?n là trư?ng h?p c?a s?c kh?e d?ch v? watcher cho r?ng d?ch v? y t?.

Đăng k? có th? đư?c t?o ra cho c? th? quy t?c và màn h?nh. M?t c?nh báo c? th? có th? đư?c đánh d?u b?ng m?t cái nh?n c?nh báo, và m?t thuê bao thông báo có th? đư?c t?o ra cho r?ng c?nh báo t? tr?nh đơn tác v? ho?c b?ng cách nh?p chu?t ph?i c?nh báo và ch?n menu con thông báo . N?u nhi?u c?nh báo đ? đư?c bao g?m trong đăng k?, các tiêu chí t?o b?i quy t?c ho?c màn h?nh có th? đư?c l?a ch?n trong thu?t s? đăng k? m?i, và nhi?u quy t?c và màn h?nh có th? đư?c l?a ch?n t?i m?t th?i gian.

Theo m?c đ?nh, các m?c đăng k? s? g?i thông báo cho m?c t?t c? c?nh báo m?c đ? nghiêm tr?ng và ưu tiên tr? khi hành vi khác đư?c ch? đ?nh. Quy t?c và màn h?nh t?o c?nh báo c? th? m?c đ? nghiêm tr?ng và ưu tiên thư?ng s? v?ch tr?n ghi đè đ? thay đ?i m?c đ? nghiêm tr?ng và ưu tiên c?a các c?nh báo. Ghi đè các đ?c tính này c?nh báo có th? h?u ích đ? bao g?m trong đăng k? s?n có thông báo đư?c nâng lên b?i các quy t?c và màn h?nh ho?c đ? lo?i tr? các c?nh báo như v?y t? đăng k? s?n có.

? Operations Manager 2007 R2, n?u các tiêu chí cho nhà nư?c đ? phân gi?i không đư?c ch? đ?nh, thông báo s? đư?c g?i khi c?nh báo là l?n đ?u tiên nêu ra (đ? phân gi?i bang 0) và m?t l?n n?a khi nó đư?c đóng l?i (đ? phân gi?i bang 255). N?u k? tùy ch?nh đ? phân gi?i đư?c s? d?ng trong nhóm qu?n l?, m?t thông báo m?i s? đư?c g?i m?i khi m?t c?nh báo đ? phân gi?i tr?ng thái thay đ?i. 

Lưu ? s? đư?c g?i m?t thông báo ch? khi m?t c?nh báo thay đ?i đ? phân gi?i nhà nư?c. N?u m?t c?nh báo đư?c đưa lên b?i m?t quy t?c ho?c màn h?nh, ?c ch? c?nh báo đư?c kích ho?t cho quy t?c ho?c màn h?nh, và các đi?u ki?n gây ra c?nh báo đ? gây đư?c g?p ph?i m?t l?n n?a trư?c khi c?nh báo ban đ?u đóng c?a ho?c di chuy?n đ?n m?t tr?ng thái tùy ch?nh, thông báo m?i s? không đư?c g?i. S? gia tăng s? c?nh báo, l?p l?i s? không g?i thông báo b? sung.Tuy nhiên, m?tfter c?nh báo đư?c đóng l?i, b?t k? phát hi?n m?i c?a các đi?u ki?n nêu ra c?nh báo ban đ?u s? gây ra m?t c?nh báo m?i đư?c nâng cao, v?i m?t thông báo tương ?ng. 

Trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2012, thông báo s? đư?c g?i khi c?nh báo đ?u tiên đáp ?ng tiêu chí t?t c?, b?t k? nhà nư?c đ? phân gi?i, tr? khi nhà nư?c gi?i quy?t chính nó là m?t tiêu chí. N?u c?nh báo đàn áp đư?c kích ho?t cho quy t?c ho?c màn h?nh tăng m?t c?nh báo, ch? có m?t thông báo s? đư?c g?i khi các tiêu chu?n đăng k? l?n đ?u tiên đư?c đáp ?ng. Không có thông báo b? sung s? đư?c g?i cho đ?n khi c?nh báo đóng c?a và m?t c?nh báo m?i đư?c nâng lên mà đáp ?ng t?t c? các tiêu chí đăng k?.

Tiêu chí t?m ki?m văn b?n c? th? trong tên ho?c trong l?nh v?c tùy ch?nh c?ng có th? ngăn ch?n m?t s? báo t? đư?c g?i. B?t k? tiêu chí cho phép cho văn b?n k? t? đ?i di?n có th? ngăn ch?n thông báo n?u k? t? đ?i di?n các giá tr? mà đư?c ch? đ?nh không phù h?p v?i l?nh v?c c?nh báo đư?c ch? đ?nh. Như là m?t th? nghi?m, s? d?ng m?t giá tr? k? t? đ?i di?n đơn gi?n, ho?c lo?i b? các tiêu chu?n trong quá tr?nh th? nghi?m đ? xác minh r?ng thông báo đư?c g?i.

Thông báo ch?m tr?

C?nh báo đăng k? có th? đư?c c?u h?nh đ? g?i m?t thông báo ch? sau khi các tiêu chí c?nh báo v?n không thay đ?i trong m?t th?i gian. Ví d?, m?t đăng k? đư?c c?u h?nh đ? g?i m?t email sau khi 20 phút không s? g?i m?t tin nh?n n?u b?t k? thu?c tính thông báo thay đ?i trong ít hơn 20 phút đ? r?ng h? không c?n đáp ?ng các tiêu chí thông báo.  N?u các thu?c tính c?nh báo sau đó thay đ?i đ? m?t l?n n?a đáp ?ng tiêu chí đăng k? và v?n c?n trong 20 phút ho?c hơn, thông báo s? đư?c g?i.

Thu?c tính có th? thay đ?i trư?c khi thông báo đư?c g?i có th? là m?c đ? nghiêm tr?ng, ưu tiên, nhà nư?c đ? phân gi?i ho?c l?nh v?c tùy ch?nh thu?c tính. N?u c?nh báo đư?c t?o ra b?i m?t màn h?nh và c?u h?nh đ? có m?c đ? nghiêm tr?ng c?nh báo phù h?p v?i màn h?nh nhà nư?c, m?t s? thay đ?i tr?ng thái màn h?nh trư?c khi h?t h?n kho?ng th?i gian ch?m tr? có th? thay đ?i m?c đ? nghiêm tr?ng c?nh báo và ngăn ch?n thông báo b?ng m?t thuê bao s? d?ng m?t s? m?c đ? nghiêm tr?ng như là m?t tiêu chí thông báo.

N?u các máy ch? qu?n l? RMS ho?c h? bơi tài nguyên thông báo đang tr?i qua th?i gian s? d?ng tài nguyên cao ho?c kh?i lư?ng công vi?c, thông báo có th? b? ch?m tr?. Thông báo là th?c hi?n b?i các d?ch v? h? th?ng Trung tâm qu?n l? quy tr?nh công vi?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2709639 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB2709639 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2709639

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com