Th?c t? điện thoại di động b?o m?t hành vi không ph?n ánh các thi?t l?p trong thi?t đ?t b?o m?t thi?t b? trong c?ng Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2709710 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Th?c t? điện thoại di động b?o m?t hành vi không ph?n ánh các thi?t l?p trong thi?t đ?t b?o m?t thi?t b? trong c?ng Microsoft Office 365. Hành c? th?, m?t ho?c nhi?u thi?t đ?t sau không x? như d? ki?n s? cho ngư?i dùng trong c?ng Microsoft Office 365:
 • Yêu c?u m?t kh?u
 • M?t kh?u đơn gi?n
 • Đ? dài m?t kh?u t?i thi?u
 • Xoá s?ch thi?t b? sau khi không thành công m?t kh?u là c? g?ng.
 • Đi?n tho?i s? b? khóa khi nó không đư?c s? d?ng

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Nh?ng ngư?i s? d?ng không đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng các M?c đ?nh Các chính sách h?p thư Microsoft Exchange ActiveSync.
 • Các M?c đ?nh Chính sách h?p thư Exchange ActiveSync không đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh, và ngư?i dùng m?i đư?c cung c?p đ? có m?t chính sách h?p thư Exchange ActiveSync khác nhau.


Đ? xác đ?nh nguyên nhân, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? xác đ?nh cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh cho các M?c đ?nh Exchange ActiveSync chính sách h?p thư, h?y th?c hi?n theo các bư?c trong bài vi?t sau đây:
  Thay đ?i m?t chính sách thi?t b? ActiveSync
  Lưu ? Ngư?i dùng đư?c cung c?p đ? có chính sách h?p thư Exchange ActiveSync đư?c đ?t làm m?c đ?nh. V? v?y, ngư?i s? d?ng đư?c cung c?p có th? không đư?c ch? đ?nh các M?c đ?nh H?p thư Exchange ActiveSync chính sách thi?t đ?t b?o m?t thi?t b? ph?n ánh trong c?ng Office 365.
 2. Đ? xác đ?nh chính sách mà đư?c thi?t l?p cho m?t ngư?i s? d?ng, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau đây:
  Gán m?t chính sách thi?t b? ActiveSync trao đ?i cho h?p thư ngư?i dùng
  Lưu ? Ngư?i s? d?ng có s? d?ng m?t chính sách khác nhau hơn M?c đ?nh không s? d?ng các thi?t đ?t b?o m?t thi?t b? đư?c đ?nh ngh?a trong c?ng Office 365.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Đ?t chính sách h?p thư m?c đ?nh Exchange ActiveSync chính sách m?c đ?nh

Đ? thi?t l?p các M?c đ?nh Chính sách h?p thư Exchange ActiveSync chính sách m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c trên website sau c?a Microsoft:
Thay đ?i m?t chính sách thi?t b? ActiveSync

Đ?t chính sách h?p thư Exchange ActiveSync m?c đ?nh cho ngư?i dùng duy nh?t

Đ? thi?t l?p các M?c đ?nh Chính sách h?p thư Exchange ActiveSync cho m?t ngư?i dùng duy nh?t, h?y làm theo các bư?c trên website sau c?a Microsoft:
Gán m?t chính sách thi?t b? ActiveSync trao đ?i cho h?p thư ngư?i dùng


V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2709710 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
T? khóa: 
o365 o365p pre-upgrade o365062011 kbmt KB2709710 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2709710

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com