Objektu dz??ana nav sinhroniz?ti ar debeszils rekl?mas, izmantojot Azure akt?vo direktorija sinhroniz??ana r?ks

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2709902 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Jums ir lok?l? Active Directory objekta.
 • direktorija sinhroniz??ana ir izmanto, lai sinhroniz?tu Active Directory objekta Microsoft Azure Active Directory (AD debeszils). Saist?ts objekts tiek izveidots.
 • Lok?l? Active Directory objekta dz??ana.
??d? gad?jum? saist?tais objekts netiek no?emta no debeszils rekl?mu.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • direktorija sinhroniz??ana v?l nav notikusi.
 • direktorija sinhroniz??ana negaid?ti neizdev?s izdz?st ?pa?o m?konis objektu un rezult?ti b?re?iem debeszils rekl?mas objektu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. direktorija sinhroniz??ana sp?ku. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

  Sp?k? directory sinhroniz?cija
 2. P?rbaudiet direktorija sinhroniz??ana notikusi pareizi. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

  P?rbaudiet direktorija sinhroniz??ana
 3. Ja sinhroniz??ana nedarbojas pareizi, bet Active Directory objekts dz??anu joproj?m netiek ieviesti attiec?b? uz debeszils rekl?mu, to var izdar?t manu?li, no?emot b?re?iem objektu, izmantojot vienu no ??d?m Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell cmdlet:
  Remove-MsolContact
  
  Remove-MsolGroup
  
  Remove-MsolUser
  Piem?ram, manu?li no?emt b?re?iem lietot?ja ID john.smith@contoso.com, kas s?kotn?ji tika izveidots, izmantojot direktorija sinhroniz??ana, var?tu palaist ??du cmdlet:

  Remove-MsolUser ?UserPrincipalName John.Smith@Contoso.com

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2709902 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2709902 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2709902

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com