Objektu, tas tiek izdz?sts no lok?l? Active Directory nav iz?emts no Windows debeszils AD p?c directory sinhroniz?cija

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2709902 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Jums ir lok?l? Active Directory objekta.
 • Directory sinhroniz?cija tiek izmantota, lai sinhroniz?tu Windows Azure Active Directory (Windows debeszils AD) Active Directory objekts. Saist?ts objekts tiek izveidots.
 • Lok?l? Active Directory objekta dz??ana.
??d? gad?jum? saist?tais objekts nav iz?emts no Windows debeszils rekl?mu.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • direktorija sinhroniz??ana v?l nav notikusi.
 • direktorija sinhroniz??ana negaid?ti neizdev?s izdz?st ?pa?o m?konis objekts un rezult?tu b?re?iem Windows debeszils rekl?mas objektu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Manu?li palaist direktorija sinhroniz??ana update. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

  Sp?k? directory sinhroniz?cija
 2. P?rbaudiet direktorija sinhroniz??ana notikusi pareizi. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

  P?rbaudiet direktorija sinhroniz??ana
 3. Ja sinhroniz??ana nedarbojas pareizi, bet Active Directory objekts dz??anu joproj?m nav izplat?ta Windows debeszils rekl?mu, to var izdar?t manu?li, no?emot b?re?iem objektu, izmantojot vienu no ??d?m Windows Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell cmdlet:
  Remove-MsolContact
  
  Remove-MsolGroup
  
  Remove-MsolUser
  Piem?ram, manu?li no?emt b?re?iem lietot?ja ID john.smith@contoso.com, kas s?kotn?ji tika izveidots, izmantojot direktorija sinhroniz??ana, var?tu palaist ??du cmdlet:

  Remove-MsolUser ?UserPrincipalName John.Smith@Contoso.com

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par Windows PowerShell cmdlet, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Windows PowerShell cmdlet aprakstu

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Windows debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2709902 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
 • Windows Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Windows Azure Recovery Services
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365m kbmt KB2709902 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2709902

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com