"T?t c? yêu c?u phương pháp xác th?c có th? không đư?c t?m th?y" l?i tin thư thoại khi b?n s? d?ng công c? phân tích Kết nối từ xa đ? ki?m tra các phương pháp xác th?c ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2710604 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Lưu ?: Bài vi?t này ch? áp d?ng cho các khách hàng Office 365 có m?t tri?n khai k?t h?p trên m?t b?ng Exchange Server và Exchange Online.

B?n c? g?ng s? d?ng công c? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft đ? g?i m?t yêu c?u HTTP đ? ki?m tra các phương pháp xác th?c c?a các b?n ghi d?ch v? đư?c ch? đ?nh trong Office 365 ho?c trong máy ch? cùng t?n đ?i Ngo?i t?. N?u nh?n đư?c m?t tr? l?i trái phép 401, công c? phân tích Kết nối từ xa s? tiêu đ? WWW xác th?c nh?t đ?nh trong các ph?n ?ng. b?n ghi d?ch v? nh?t đ?nh, ch?ng h?n như Microsoft Exchange ActiveSync và Outlook Anywhere (trư?c đây g?i là RPC qua HTTP), không đàm phán m?t phương pháp xác th?c v?i máy ch? t? xa. Các khách hàng có m?t phương pháp xác th?c đư?c xác đ?nh trư?c đó đư?c g?i đi v?i m?i yêu c?u. N?u phương pháp xác th?c này chưa đư?c kích ho?t trên máy ch? t? xa, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau t? các công c? phân tích k?t n?i t? xa:
T?t c? yêu c?u phương pháp xác th?c không th? đư?c t?m th?y.
Ngoài ra, n?u các phương pháp xác th?c đư?c xác đ?nh trư?c không đư?c kích ho?t trên máy ch? t? xa, ngư?i dùng có th? g?p các v?n đ? sau:
 • điện thoại di động ngư?i s? d?ng c? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync không th? k?t n?i.
 • Ngư?i dùng Microsoft Outlook có th? không th? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Outlook Anywhere.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c này, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
 • N?u t? ch?c c?a b?n đư?c thi?t l?p trong m?t t?nh hu?ng tri?n khai lai Office 365 có m?t k?t h?p c?a t?i ch? và đám mây h?p thư, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác nh?n r?ng sự xác thực cơ bản đư?c kích ho?t trên m?c tin thư thoại ?o Exchange ActiveSync theo Microsoft-máy ch?-ActiveSync m?c tin thư thoại ?o trong Bảng điều khiển Exchange Management và trong Internet Information Server (IIS) trên máy ch? cùng t?n.
  2. Xác nh?n r?ng sự xác thực cơ bản đư?c kích ho?t trên th? t?c t? xa cu?c g?i (RPC) m?c tin thư thoại ?o trong IIS cho ngư?i dùng Outlook Anywhere.

   Lưu ? Phương pháp xác th?c này ph?i đư?c qu?n l? thông qua các Thi?t l?p-OutlookAnywhere l?nh ghép ng?n và không tr?c ti?p t?i IIS.
 • N?u t? ch?c c?a b?n không ph?i là thi?t l?p trong m?t t?nh hu?ng tri?n khai Office 365 hybrid, và t?t c? các h?p thư t?n t?i ch? tr?c tuy?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác nh?n r?ng cơ ch? xác th?c đư?c ch?n dư?i cài đ?t chuyên bi?t Proxy Exchange trong Microsoft Outlook. cài đ?t chuyên bi?t này ph?i phù h?p v?i phương pháp xác th?c b?n b?t trong IIS.
  2. N?u thi?t l?p này thu đư?c thông qua t? đ?ng phát hi?n, ch?c ch?n r?ng các ClientAuthenticationMethod tham s? ho?c các DefaultAuthenticationMethod tham s? đư?c xác đ?nh chính xác ngày c?a b?n c?u h?nh Outlook Anywhere.

THÊM THÔNG TIN

Xem xét tài li?u sau đây và xác nh?n r?ng các phương pháp xác th?c đúng cho m?i ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đư?c kích ho?t cho các m?c tin thư thoại ?o trên Microsoft Exchange Server:
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2710604 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365e o365022013 hybrid o365a o365m kbmt KB2710604 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2710604

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com