"Virtu?l? direktorija iesp?jota anon?m? autentific??ana" k??da, lietojot Remote Connectivity Analyzer r?ks anon?ms HTTP piepras?jumu nos?t?tu no att?l? servera URL Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2710605 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Piez?me. ??ds scen?rijs attiecas tikai uz Microsoft Office 365 klientus, kuriem ir hibr?ds izvieto?anu lok?laj? Exchange serveris, gan Exchange Online.

J?s m??in?t izmantot Microsoft Remote Connectivity Analyzer r?ku, lai p?rbaud?tu Autodiscover novirz??anas organiz?cij?. Testa laik? Remote Connectivity Analyzer instrumentu instruments s?ta anon?mas HTTP piepras?jumu no att?l? servera URL, kas rea?? ar adresi Autodiscover hibr?da lok?l? servera. Ja piepras?jums ir veiksm?ga, bet anon?m? piek?uve nav j?aktiviz? ?? virtu?l? direktorija, r?k? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Virtu?l? direktorija iesp?jota anon?m? autentific??ana.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka ??das lietojumprogrammas un pakalpojumi pieprasa ?pa?us autentifik?cijas metodes:
  • Lietojumprogrammas Outlook t?mek?a lietojumprogramma
  • Microsoft protokols Exchange ActiveSync
  • Programma Outlook Anywhere (agr?k paz?stama k? RPC p?r HTTP)
  • autom?tisk? noteik?ana
  • Citu Exchange t?mek?a pakalpojumi, piem?ram pakalpojumu pieejam?ba un web dal?t?s bezsaistes adre?u gr?matas
Ja ir iesp?jota anon?m? piek?uve, viet? vai papildus, citu nepiecie?amo autentifik?cijas metodes, j?su server? nav tik dro?as, no dro??bas viedok?a, un var izrais?t neparedzamus rezult?tus.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ??da dokument?cija p?rskat?t un apstiprin?t, ka virtu?lo direktoriju j?su Exchange server? ir iesp?joti pareizo autentifik?cijas metodes katram programmas vai pakalpojuma:

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2710605 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365a o365m hybrid o365022013 kbmt KB2710605 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2710605

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com