"Vô danh xác th?c đư?c áp d?ng cho m?c tin thư thoại ?o" l?i khi b?n s? d?ng các công c? phân tích Kết nối từ xa đ? g?i m?t yêu c?u HTTP n?c danh t? máy ch? t? xa đ?n URL trong Office...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2710605 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Lưu ? K?ch b?n sau đây ch? áp d?ng cho Microsoft Office 365 khách đ? tri?n khai k?t h?p trên cơ s? c?a Exchange Server và Exchange Online.

B?n c? g?ng s? d?ng công c? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft đ? ki?m tra t? đ?ng phát hi?n chuy?n hư?ng trong m?t t? ch?c. Trong bài ki?m tra, công c? công c? phân tích Kết nối từ xa s? g?i m?t yêu c?u HTTP n?c danh t? máy ch? t? xa đ?n URL đáp ?ng v?i đ?a ch? t? đ?ng phát hi?n cho máy ch? cùng t?n t?i ch?. N?u yêu c?u thành công, nhưng chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p không nên đư?c kích ho?t trên m?c tin thư thoại ?o này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong công c?:
Xác th?c chưa xác đ?nh ngư?i đư?c áp d?ng cho m?c tin thư thoại ?o.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các ?ng d?ng và các b?n ghi d?ch v? sau đây yêu c?u phương pháp c? th? xác th?c:
  • Outlook Web App
  • Microsoft Exchange ActiveSync
  • Outlook b?t c? nơi nào (formerly known as RPC qua HTTP)
  • T? đ?ng phát hi?n
  • Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange khác ch?ng h?n như các b?n ghi d?ch v? s?n sàng và phân ph?i web site gián tuy?n s? đ?a ch?
N?u chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p kích ho?t thay v?, ho?c đ? b? sung, các phương pháp yêu c?u xác th?c, máy ch? c?a b?n không ph?i là an toàn t? m?t góc đ? an ninh, và k?t qu? b?t ng? có th? x?y ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xem xét các tài li?u sau đây và xác nh?n r?ng các phương pháp xác th?c đúng cho m?i ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đư?c kích ho?t cho các m?c tin thư thoại ?o trên máy ch? Exchange c?a b?n:

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2710605 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365m o365062011 pre-upgrade hybrid o365022013 after upgrade kbmt KB2710605 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2710605

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com