L?i khi b?n s? d?ng công c? phân tích Kết nối từ xa đ? ki?m tra Outlook Anywhere trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365: "Không th? thi?t l?p xác th?c l?n nhau"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2710606 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Lưu ?: K?ch b?n sau đây ch? áp d?ng cho Microsoft Office 365 khách hàng có m?t tri?n khai k?t h?p trên m?t b?ng Exchange Server và Exchange Online.

Khi b?n s? d?ng công c? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft đ? ki?m tra các tính năng Outlook Anywhere trong m?t môi trư?ng Microsoft Office 365, công c? s? hi?n th? thông báo l?i sau:
Xác th?c l?n nhau không th? đư?c thi?t l?p.
Ngoài ra, ngư?i dùng có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • Ngư?i dùng liên t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p và không th? k?t n?i v?i Exchange Online b?ng cách s? d?ng Outlook Anywhere.
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi h? s? d?ng Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Office Outlook 2007 đ? t?o h? sơ Outlook t? đ?ng:

  K?t n?i đư?c m? hoá t?i máy ch? thư c?a b?n là không có s?n. Nh?p vào ti?p theo đ? th? s? d?ng m?t k?t n?i không đư?c m? hóa.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Tên ph? bi?n không kh?p v?i xác th?c l?n nhau (msstd:) chu?i đó đư?c nh?p vào trong các công c? phân tích Kết nối từ xa.
 • Chu?i xác th?c l?n nhau là h?p l?. Tuy nhiên, các CertPrincipalName thu?c tính cho EXPR OutlookProvider đ?i tư?ng đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng không h?p l?.

  Lưu ? Chu?i xác th?c l?n nhau tương đương v?i cài đ?t chuyên bi?t ch? k?t n?i v?i hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền có tên này ch? y?u trong ch?ng ch? c?a h? ? các cài đ?t chuyên bi?t proxy Exchange trong Outlook.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xem ch?ng ch? Máy ch? Web đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? Exchange 2010 cùng t?n tri?n khai, và xác nh?n tên ph? bi?n mà gi?y ch?ng nh?n đư?c c?p (ví d?, mail.contoso.com).
 2. M? cài đ?t chuyên bi?t proxy Exchange trong Outlook, andcheck đ?y đ? đ? đi?u ki?n tên mi?n namd (FQDN) trong l?nh v?cChính xác th?c l?n nhau tên đư?c nh?p chính xác (ví d?, msstd: mail.contoso.com).
 3. N?u nó là c?n thi?t, ch?y l?nh sau đây b?ng cách s? d?ng Exchange Management Shell đ? thay đ?i cácCertPrincipalName thu?c tính:
  Set-OutlookProvider EXPR -CertPrincipalName:"msstd:mail.contoso.com"

THÊM THÔNG TIN

Công c? phân tích Kết nối từ xa s? d?ng m?t k?t n?i Tầng Khe Bảo mật (SSL) v?i máy ch? t? xa đ? l?y các tài s?n trên X 509 gi?y ch?ng nh?n. Công c? đánh giá các thu?c tínhđ?i tư?ngđ? xác đ?nh theFQDN ho?c tên ph? bi?n đư?c ch? đ?nh cho gi?y ch?ng nh?n (ví d?, mail.contoso.com).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tên chính, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
Tên hi?u trư?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange 2010 và Exchange 2007 Outlook nhà cung c?p, h?y vào web site Microsoft sau đây:
b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n và nhà cung c?p Outlook
Thi?t l?p-OutlookProvider
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2710606 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365a o365m hybrid kbmt KB2710606 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2710606

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com