K??da, lietojot MOSDAL atbalsta instrumentu kopumu, lai veiktu DNS lookup iel?d?t Office 365 uz??m?ja (A) ieraksta: "resursdatora nosaukumu nevar?ja atrisin?t DNS"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2710608 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Lietojot Microsoft Online Services diagnostikas un me?izstr?de (MOSDAL) atbalsta instrumentu kopumu, lai veiktu dom?nu nosaukumu sist?mas (DNS) uzmekl??anas izg?t uz??m?ja (A) A ieraksts par biroja 365 nor?d?tais resursdatora v?rds un uzv?rds, Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer r?ks par?da ??du k??das zi?ojumu, ja DNS uzmekl??anas darb?bu neatgrie?as IP adresi:
DNS nevar atrisin?t resursdatora nosaukumu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet vienu no ??d?m liet?m, atbilsto?i situ?cijai.
 • Izmantot Nslookup, lai p?rbaud?tu, vai uz??m?ja (A) ieraksts past?v DNS server?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?tu, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
  Lai p?rbaud?tu resursu ieraksti past?v DNS
 • Ja pakalpojuma Autodiscover CNAME ieraksts nav pareizs, manu?li var pievienot vai main?t resursdatora A ieraksts. Papildinform?ciju, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Izmantojiet CNAME A ieraksts, lai iesp?jotu Outlook savienojumu
  Piez?me. Ja ?r?j?s DNS zona tiek r?kots tre?o personu pakalpojumu sniedz?ju, jums var n?kties sazin?ties ?o uz??mumu, vai izmantot piel?gotus r?kus, lai padar?tu ?os DNS izmai?as.
 • Ja DNS A ieraksts Autodiscover pakalpojums ir iestat?ts nepareizi, j?s varat p?rbaud?t, vai Autodiscover pakalpojums darbojas pareizi. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  2404385 Programma Outlook nevar iestat?t jaunu profilu, izmantojot Exchange autom?tisk?s noteik?anas pastkasti Exchange Online Office 365

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas, ja viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem ir patiess:
 • Uz??m?ja (A) ieraksts nepast?v DNS server?.
 • Pakalpojuma Autodiscover CNAME ieraksts nav pareizs.
 • Autodiscover DNS ieraksts nav iestat?ts pareizi.
Inform?ciju par to, k? nov?rst DNS, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
DNS probl?mu nov?r?ana

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2710608 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 25. oktobris - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a mosdal4.5 o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2710608 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2710608

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com