L?i khi b?n s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL đ? th?c hi?n m?t tra c?u DNS đ? l?y các b?n ghi máy ch? (A) trong Office 365: "tên máy ch? có th? không đư?c gi?i quy?t trong DNS"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2710608 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n s? d?ng Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và kí nh?p (MOSDAL) h? tr? b? công c? đ? th?c hi?n m?t tra c?u H? th?ng Tên Mi?n (DNS) đ? l?y các b?n ghi máy ch? (A) c?a m?t tên máy (ứng dụng) phục vụ đư?c cung c?p trong Office 365, các công c? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft Exchange s? hi?n th? thông báo l?i sau n?u ho?t đ?ng tra c?u DNS không tr? l?i m?t đ?a ch? IP:
tên máy (ứng dụng) phục vụ có th? không đư?c gi?i quy?t trong DNS.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.
 • S? d?ng Nslookup đ? ki?m tra cho dù các b?n ghi máy ch? (A) t?n t?i trên máy ch? DNS. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
  Đ? xác minh tài nguyên m?t h? sơ t?n t?i trong DNS
 • N?u b?n ghi CNAME cho b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n là không chính xác, b?n có th? t? thêm ho?c thay đ?i b?n ghi máy ch? lưu tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  S? d?ng b?n ghi CNAME đ? cho phép Outlook k?t n?i
  Lưu ? N?u khu DNS bên ngoài c?a b?n đư?c lưu tr? b?i m?t nhà cung c?p bên th? ba, b?n có th? ph?i liên h? v?i công ty đó ho?c s? d?ng tùy ch?nh công c? đ? th?c hi?n các thay đ?i trong DNS.
 • N?u b?n ghi DNS cho b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p không chính xác, b?n có th? ki?m tra cho dù b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n đang làm vi?c m?t cách chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2404385 Outlook không th? thi?t l?p m?t h? sơ m?i b?ng cách s? d?ng Exchange t? đ?ng phát hi?n cho m?t h?p thư Exchange Online trong Office 365

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các b?n ghi máy ch? (A) không t?n t?i trên các máy ch? DNS.
 • B?n ghi CNAME cho b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n là không chính xác.
 • B?n ghi DNS t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p không chính xác.
Thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? DNS, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Kh?c ph?c s? c? DNS

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2710608 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365a mosdal4.5 o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2710608 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2710608

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com