Outlook không th? m?t m? hóa b?ng cách s? d?ng AES khi Outlook đang ch?y trên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2710636 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Thu?t toán m? hóa nâng cao tiêu chu?n (m? hóa AES) có s?n cho S/MIME truy?n thông ch? trên Windows Vista và Windows 7. AES là không có s?n đ? m? hóa b?c e-mail khi ?ng d?ng email đang ch?y trên Windows XP.

N?u b?n đang s? d?ng m?t chương tr?nh email đang ch?y trên Windows 7 và g?i tin thư thoại m? hóa AES email đ? m?t ngư?i nh?n đư?c nh?ng ngư?i đang ch?y Microsoft Outlook vào m?t tr?m làm vi?c Windows XP, ngư?i nh?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi h? c? g?ng đ? m? thư đ? m?t m? hóa thư đi?n t?:
Tên ID k? thu?t s? c?a b?n không th? đư?c t?m th?y b?i h? th?ng an ninh ti?m ?n.

THÔNG TIN THÊM

Thu?t toán m? hóa m?nh nh?t có s?n đ? m? hóa email trên m?t khách hàng Windows XP là DES b? ba (3DES). N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t nh?n đ?nh v? m?t tr?m làm vi?c Windows XP, khi b?n c?u h?nh Outlook đ? s? d?ng m?t ch?ng ch? bao g?m h? tr? AES, AES là không có s?n như là m?t thu?t toán m?t m?. Outlook danh sách ch? thu?t toán m?t m? đ? h? tr? cho h? th?ng máy tính c?a b?n. AES không đư?c h? tr? trên Windows XP. Ngoài ra, các thư đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng AES không th? đư?c đ?c trên máy tính đang ch?y Windows XP.

Cho bi?t thêm thông tin v? s? h?n ch? tương t? như khi b?n s? d?ng Outlook Web App (OWA) cho vi?c trao đ?i, đi đ?n web site Microsoft TechNet sau đây:
Qu?n l? S/MIME cho Outlook Web App
Các chuyên gia công ngh? (CNTT) thông tin có th? t?o, C?p Nh?t và s? d?ng các thu?t toán m?t m? tùy ch?nh. M?t s? ?ng d?ng c?a bên th? ba có th? s? d?ng các thu?t toán tu? ch?nh d?a trên th? h? ti?p theo m?t m? (CNG). Các chuyên gia CNTT ngư?i mu?n bi?t thêm thông tin có th? vào web site Microsoft TechNet sau đây:
M?t m? h?c th? h? ti?p theo

Thu?c tính

ID c?a bài: 2710636 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbmt KB2710636 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2710636

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com