Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 11 Beta

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2710678 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này áp d?ng cho phiên b?n Microsoft Visual Studio 11 Beta. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 11 Xem trư?c nhà phát tri?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2693272 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 11 Xem trư?c nhà phát tri?n

N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t m?t xây d?ng m?i hơn, b?n không ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 11 phiên bản bê-ta, v? Visual Studio 11 s? đư?c nâng c?p lên phiên b?n m?i hơn t? đ?ng.

Thông tin thêm

Hư?ng d?n s? d?ng lo?i b?

Đ? xoá th? công m?t Visual Studio 11 Beta s?n ph?m, chúng tôi khuyên b?n l?n đ?u tiên g? cài đ?t chuyên bi?t ch?a khoá s?n ph?m ho?c các s?n ph?m, ch?ng h?n như Microsoft Visual Studio 11 Ultimate Beta. Sau đó, g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? s?n ph?m h? tr? khác có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Th? t? mà trong đó b?n g? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m là r?t quan tr?ng.

Ngư?i dùng t?o ra các tài s?n như các d? án t?p và thi?t đ?t tùy ch?nh không g? b? ho?c b? ?nh hư?ng khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio. Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? m?c chương tr?nh và tính năng (formerly known as Add or Remove Programs, hay "ARP"). Ho?c, h?y làm theo các bư?c sau đ? m? kho?n m?c này:
  1. Trên menu B?t đ?u , h?y nh?p vào Ch?y (B?t đ?u + R).
  2. Lo?i ki?m soát appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Okho?c nh?n Enter.
 2. G? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các ch?a khoá s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong danh sách sau đây.

  Lưu ? Th? t? mà trong đó b?n g? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m này là quan tr?ng.

  G?i ? Trong Panel điều khiển, b?n có th? tra c?u cho "Microsoft Visual Studio 11" đ? l?c danh sách các s?n ph?m b?t k? mà đư?c li?t kê ? đây.

  1. Microsoft Visual Studio 11 b?n Beta cu?i cùng
  2. phiên bản bê-ta c?a Microsoft Visual Studio 11 Premium
  3. Microsoft Visual Studio 11 chuyên nghi?p phiên bản bê-ta
  4. Microsoft Visual Studio 11 Express Beta cho Windows 8
  5. Microsoft Visual Studio 11 Express Beta cho web site
 3. G? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m h? tr? sau đây n?u nó đư?c cài đ?t:
  Microsoft Visual Studio 11 Xem trư?c nhà phát tri?n Pre-Clean công c?

Tùy ch?n chia s? s?n ph?m

Tùy ch?n, g? b? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m đư?c chia s? sau đó có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i Visual Studio 11 b?n Beta.

Lưu ? Th? t? mà trong đó b?n g? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m này là quan tr?ng.

C?nh báo Nh?ng gói này c?ng có th? đư?c s? d?ng b?i các s?n ph?m khác trên máy tính. Các s?n ph?m bao g?m Visual Studio 2010, Visual Studio 2008.

 1. Microsoft Silverlight 5 Beta SDK
 2. Microsoft Silverlight 4 SDK
 3. Microsoft Web tri?n khai dbSqlPackage nhà cung c?p tháng mư?i m?t 2011
 4. Microsoft Visual Studio 11 SharePoint phát tri?n công c? Beta enu Language Pack
 5. Microsoft SQL Server d? li?u Tools, RC0 - enu
 6. Microsoft SQL Server 2012 qu?n l? đ?i tư?ng RC0 (x 64)
 7. Microsoft SQL Server 2012 qu?n l? đ?i tư?ng RC0
 8. H? th?ng Microsoft CLR lo?i cho SQL Server 2012 RC0 (x 64)
 9. H? th?ng Microsoft CLR lo?i cho SQL Server 2012 RC0
 10. Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 ENU CTP1
 11. Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB RC0
 12. Microsoft SQL Server d? li?u công c? xây d?ng Ti?n ích tháng hai 2012
 13. Microsoft SQL Server 2012 SQL giao d?ch ngôn ng? b?n ghi d?ch v? RC0
 14. Microsoft SQL Server 2012 dòng lệnh ti?n ích RC0
 15. Microsoft SQL Server 2012 b?n x? khách hàng RC0
 16. Microsoft SQL Server 2012 d? li?u c?p ?ng d?ng khuôn kh?
 17. Microsoft SQL Server 2012 giao d?ch SQL biên d?ch b?n ghi d?ch v? RC0
 18. Microsoft SQL Server 2012 giao d?ch SQL ScriptDom RC0
 19. Đi?u ki?n tiên quy?t cho SSDT RC0
 20. Microsoft Visual Studio 2010 công c? cho các văn ph?ng th?i gian ch?y (x 64)
 21. Microsoft Visual Studio 2010 công c? cho các văn ph?ng th?i gian ch?y (x 86)
 22. Microsoft ASP.NET MVC 3
 23. Các trang Microsoft ASP.NET Web
 24. WCF RIA b?n ghi d?ch v? V1.0 SP2
 25. Microsoft Web n?n t?ng cài đ?t chuyên bi?t 4,0
 26. IIS 7.5 nh?n
 27. Tri?n khai Microsoft Web 3,0
 28. Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 phiên bản bê-ta phát tri?n đa nh?m m?c tiêu Pack
 29. Microsoft Khuôn kh? .NET 4 đa nh?m m?c tiêu Pack

N?u b?n có C?p Nh?t Beta 11 ph?ng thu tr?c quan đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n s? c?ng ph?i nh?p vào Xem b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t trên Panel điều khiển bên c?a các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển và sau đó lo?i b? các m?c sau đây. B?n c?ng có th? g? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? m?c nào khác theo các Microsoft Visual Studio 11 Nhóm cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
Microsoft Visual Studio 11 Beta C?p Nh?t (KB2677574)

Cho Visual Studio 11 phiên bản bê-ta, các gói sau đây ph?i đư?c g? b? b?ng cách s? d?ng m?t d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? B?t đ?u m?t d?u ki?m nh?c l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y(B?t đ?u + R).
 2. Lo?i CMD.exe, và sau đó nh?p vào Ok ho?c nh?n Enter.
T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? m?t dòng lệnh sau đây:
b?t đ?u/ch? đ?i msiexec.exe /x {1FE5F23D-88B8-40B4-9B6B-2F84F3808BDC} DSTDIR="%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 11.0"

C?p nh?t h? th?ng quan tr?ng mà chúng tôi không khuyên b?n nên đ? lo?i b?

Microsoft Visual Studio 11 Beta c?ng có th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t h? th?ng quan tr?ng sau đây. Chúng tôi khuyên b?n nên đ? l?i các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n. M?t s? các b?n C?p Nh?t có th? xu?t hi?n trongcài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t. (cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t là m?t liên k?t trong c?a s? tr?nh đơn).

C?nh báo Nh?ng gói này c?ng có th? đư?c s? d?ng b?i các s?n ph?m khác trên máy tính. Các s?n ph?m bao g?m Visual Studio 2010, Visual Studio 2008, và b?t k? s?n ph?m nào b?n ho?c m?t nhà phát tri?n xây d?ng b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng s?n ph?m.
 • Microsoft Silverlight
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 Beta
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 64 9.0.30729.4148
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 64 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 86 9.0.30729.4148
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 86 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x 64)
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x 86)
Lưu ? N?u b?n th?y r?ng m?t ho?c nhi?u s?n ph?m ng?ng ho?t đ?ng sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio 11 Beta, b?n nên s?a ch?a nh?ng s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2710678 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2012 Beta
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB2710678 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2710678

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com