Làm vi?c: Làm th? nào đ? ph?c h?i d? li?u t? m?t b?ng tính tác ph?m h?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 271074 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft công tr?nh b?ng tính t?p đư?c lưu dư?i d?ng t?p tin .xlr. T?p tin v?i ph?n m? r?ng này là b?n đ?a c?a Microsoft Excel đ?nh d?ng. H?ng T?p tin công tr?nh b?ng tính có th? đư?c ph?c h?i b?ng cách s? d?ng Excel ho?c b?ng cách s? d?ng m?t trong các phương pháp đ? đư?c ch?ng t? thành công cho ph?c h?i d? li?u t? b? h?ng Excel b?ng. Nh?ng phương pháp này bao g?m:
 • M? t?p tin trong Microsoft Excel này hay cách khác tương thích chương tr?nh b?ng tính.
 • M? t?p tin trong Microsoft Word.
 • M? t?p tin b?ng cách s? d?ng Microsoft Excel 2000 Viewer 97.

THÔNG TIN THÊM

Phương pháp 1: M? t?p tin trong Excel (ho?c m?t b?ng tính tương thích)

S? d?ng phương pháp này khi b?n mu?n b?o v? công th?c và t? bào đ?nh d?ng. N?u b?n có th? m? t?p tin v?i Excel, h?y làm theo các bư?c sau đ? ph?c h?i d? li?u:
 1. Khởi động Excel.
 2. M? b?ng tính tác ph?m .xlr t?p h?ng.
 3. N?u t?p tin m? ra, s?a ch?a b?t k? l?i nào.
 4. Ch?n t?t c? các t? bào có ch?a d? li?u.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 6. B?t đ?u công tr?nh b?ng tính và t?o ra m?t m?i b?ng tính.
 7. Ch?n cell A1.
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.
 9. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 10. Tên t?p tin, và sau đó b?m vào Lưu.
 11. Tùy ch?n: Chuy?n sang Excel và lưu t?p tin.

Cách 2: M? t?p tin trong Microsoft Word

S? d?ng phương pháp này n?u Excel không m? các t?p tin .xlr, n?u b?n cho r?ng v?n đ? có th? là m?t công th?c b? h?ng, ho?c n?u Excel là không có s?n.

N?u b?n có b? chuy?n đ?i Excel đư?c cài đ?t, b?n có th? đ? m? t?p tin b?ng tính tác ph?m c?a b?n trong Word. N?u t?p m? trong Word, b?n không th? ph?c h?i di đ?ng công th?c, nhưng ch? là k?t qu? c?a nh?ng công th?c đư?c hi?n nay trong các t? bào. B?n c?ng m?t b?t k? đ?nh d?ng đ?c bi?t.

M?O: Đ? xác đ?nh n?u b? chuy?n đ?i Microsoft Excel đư?c cài đ?t, Nh?p vào M? ngày t? Tệp tr?nh đơn, và sau đó b?m các Lo?i t?p h?p; N?u Microsoft Excel Worksheet đư?c li?t kê, b? chuy?n đ?i đư?c cài đ?t.

Đ? m? m?t b?ng tính tác ph?m trong Word, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Word.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 3. Trong các Lo?i t?p h?p, b?m vào T?t c? các t?p.
 4. Trong các Tên tệp h?p, ch?n các b? h?ng B?ng tính công tr?nh t?p tin.
 5. Nh?p vào M?.

  Các t?p tin m? ra như là m?t d?u ph?y delimited text file; mà là, các t? bào đư?c phân cách b?ng d?u ph?y.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 7. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vàoCh? văn b?n (*.txt).
 8. Tên t?p tin, và sau đó b?m vào Lưu.
 9. B?t đ?u công tr?nh b?ng tính.
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 11. Trong các Lo?i t?p h?p, b?m vàoText(*.txt).
 12. Xác đ?nh v? trí t?p mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?.

Cách 3: S? d?ng Excel Viewer

S? d?ng phương pháp này n?u Excel không m? các t?p tin .xlr, n?u b?n cho r?ng v?n đ? có th? là m?t công th?c b? h?ng, ho?c n?u Excel ho?c t? không ph?i là có s?n.

N?u Excel Viewer đư?c cài đ?t, b?n có th? m? các h?ng b?ng tính công tr?nh t?p tin trong Excel Viewer, sao chép các t? bào, và dán các các t? bào vào m?t b?ng tính m?i. Tuy nhiên, b?n không th? khôi ph?c b?t k? công th?c di đ?ng; b?n có th? khôi ph?c ch? là các k?t qu? công th?c hi?n đang trong các các t? bào.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Excel Viewer, truy c?p vào sau đây Web site:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = c8378bf4-996 c-4569-b547-75edbd03aaf0

Thu?c tính

ID c?a bài: 271074 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works 6.0
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2001
 • Microsoft Works Suite 2002
T? khóa: 
kb3rdparty kbhowto kbinterop kbmt KB271074 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:271074
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com