b?n ghi d?ch v? xét x? quy?n qu?n l? thông tin cho các văn ph?ng b? gián đo?n do ch?ng nh?n l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2711170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • ki?m nh?p cho b?n ghi d?ch v? xét x? thông tin quy?n qu?n l? (IRM) mà là có s?n thông qua Microsoft Office
 • M? m?t s? n?i dung đư?c b?o v? b?i qu?n l? quy?n thông tin b?n ghi d?ch v? th? nghi?m

B?n làm đi?u này b?ng cách s? d?ng m?t Windows Live™ ID trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows Vista.

Tuy nhiên, trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thông tin quy?n qu?n l? c?u h?nh thu?t s? không th? hoàn t?t.

L?i đ? x?y ra.

Máy tính c?a b?n không th? c?u h?nh vào lúc này v? tài kho?n ch?ng nh?n b?n ghi d?ch v? không s?n dùng. H?y ch?y thu?t s? này l?n n?a sau đó. Đ? đóng thu?t s? này, b?m H?y b?.
Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong Microsoft Outlook:
b?n ghi d?ch v? này là t?m th?i không s?n dùng. Đ?m b?o r?ng b?n đ? k?t n?i t?i h? ph?c v?. L?i này có th? đư?c gây ra b?i v? b?n đang làm vi?c gián tuy?n, thi?t đ?t ?y quy?n c?a b?n đang ngăn c?n k?t n?i c?a b?n, ho?c b?n đang g?p các v?n đ? liên t?c m?ng.
B?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t c?nh báo gi?y ch?ng nh?n phù h?p v?i m?t trong các cách sau:
người cấp chứng chỉ cho web site này là không đáng tin c?y ho?c không bi?t.

Ch?ng ch? b?n đang xem không kh?p v?i tên c?a site b?n đang c? g?ng xem.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v?, theo ngày 18 tháng năm 2012, Universal mô t?, khám phá và h?i nh?p (Quick) các b?n ghi d?ch v? nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? khám phá đ?a đi?m cho các b?n ghi d?ch v? xét x? IRM không c?n có s?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, b?n ph?i C?p Nh?t máy tính khách hàng b? ?nh hư?ng do đó h? s? d?ng m?t t?p m?i c?a văn ph?ng IRM khóa registry tr? tr?c ti?p đ?n các đư?ng ?ng d?n ch?ng nh?n tr?c tuy?n. Máy tính b? ?nh hư?ng khách bao g?m nh?ng ngư?i đang s? d?ng b?n ghi d?ch v? th? nghi?m mi?n phí c?a IRM trong Microsoft Office 2003, trong năm 2007 Microsoft Office system, và Microsoft Office 2010 và đang ch?y Windows XP ho?c Windows Vista.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? có chúng tôi s?a ch?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n nh?ng "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và th?c hi?n theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50903


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a ch?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Làm theo các bư?c sau, và sau đó thoát kh?i Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào đăng ky sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n c?a văn ph?ng.

  Cho Office 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\DRM
  Xem h? th?ng văn ph?ng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\DRM
  Cho Office 2010:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\DRM
  Cho 32-bit phiên b?n c?a Office 2010 đang ch?y trên phiên b?n 64-bit c?a Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Common\DRM
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Chu?i giá tr?.
 4. Lo?i CloudCertificationServer, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i https://certification.DRM.Microsoft.com/certification, và sau đó nh?p vào Ok.

Đ? làm đi?u này s?a ch?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p thông tin ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Thông tin thêm

Đ?i v?i các nhà phát tri?n ph?n m?m và cài đ?t chuyên bi?t RMS s? d?ng h? th?ng phân c?p ti?n s?n xu?t tin c?y, khóa registry s? hơi khác nhau, như quy đ?nh trong các th? t?c sau đây.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Làm theo các bư?c sau, và sau đó thoát kh?i Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào đăng ky sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n c?a văn ph?ng.

  Cho Office 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\DRM
  Xem h? th?ng văn ph?ng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\DRM
  Cho Office 2010:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\DRM
  Cho 32-bit phiên b?n c?a Office 2010 đang ch?y trên phiên b?n 64-bit c?a Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Common\DRM
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Chu?i giá tr?.
 4. Lo?i CloudCertificationServer, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i https://certification.ISV.DRM.Microsoft.com/certification, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2711170 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
T? khóa: 
kbprb kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2711170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2711170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com