Ngư?i dùng không th? s? d?ng m?t nhóm Chat khách hàng đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? nhóm tr? chuy?n trong m?t môi trư?ng Office Communications Server 2007 R2 có ch?a m?t ngu?n tài nguyên r?n...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2711265 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t môi trư?ng Microsoft Office Communications Server 2007 R2 có ch?a m?t ngu?n tài nguyên r?ng và r?ng tài kho?n tin c?y.
  • B?n tri?n khai m?t h? ph?c v? nhóm tr? chuy?n trong các ngu?n tài nguyên r?ng.
  • B?n t?o m?t trương m?c ngư?i dùng trong các ngu?n tài nguyên r?ng. Trương m?c ngư?i dùng này b? vô hi?u hóa trong các ngu?n tài nguyên r?ng.
  • B?n k?t h?p các tài kho?n ngư?i dùng v?i trương m?c ngư?i dùng khác trong tài kho?n tin c?y r?ng.
  • B?n b?t trương m?c ngư?i dùng trong các ngu?n tài nguyên r?ng cho Office Communications Server 2007 R2.
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2647090 trong môi trư?ng.
  • Ngư?i dùng c? g?ng s? d?ng các tài kho?n đ? kí nh?p vào m?t nhóm Chat khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, các nhóm Chat khách hàng không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? nhóm Chat.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2728998 Mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat server: tháng b?y năm 2012

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2647090 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat server: January, 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Office Communications Server 2007 R2 trong m?t môi trư?ng r?ng nhi?u, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? tri?n khai Office Communications Server 2007 R2 trong m?t môi trư?ng r?ng nhi?u
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o tài kho?n ngư?i dùng b? vô hi?u hoá cho Office Communications Server 2007 R2, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? t?o tài kho?n ngư?i dùng b? vô hi?u hoá cho Office Communications Server 2007 R2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Office Communications Server 2007 R2 trong m?t ngu?n tài nguyên r?ng topo, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? tri?n khai Office Communications Server 2007 R2 trong m?t ngu?n tài nguyên r?ng topo

Thu?c tính

ID c?a bài: 2711265 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Group Chat
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2711265 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2711265

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com