K??das zi?ojums, atverot lietot?ja rekviz?ti Office 365: "Exchange: tika atrasts bez pastkastes pl?nu ar SKU 'BPOS_L_Standard'. Lietot?jam nav piek?uves e-pastam"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2711712 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Microsoft Office 365 port?l? blakus lietot?js par?d?s sarkans "X". Kad tiek atv?rts ?is lietot?js, j?s k??das zi?ojums, kas atg?dina ??dus rekviz?tus:
Exchange: Tika konstat?ts, nav pastkastes pl?nu ar SKU 'BPOS_L_Standard'. Lietot?jam nav piek?uves e-pastam.
Tom?r, lietot?js nav pieredze visus jaut?jumus. Lietot?js ar? var piek??t e-pasta zi?ojums un e-pasta zi?ojumus varat sa?emt.

IEMESLS

?is jaut?jums occursif abon??anas termi?? beidzies un biroja 365 kont? tika ievietots rind?, no?em?anai. Tas pak?auts papildu iepirkuma pied?v?jumiem, kas netiek atbalst?tas ar s?kotn?jo datu tipu.

Piem?ram, esat ieg?d?jies vai jums bija izm??in?juma abonementu 365 Office Small Business un abonementa beigu datums beidzies. P?c tam j?s ieg?d?j?ties Office 365 Enterprise. Tom?r uz??muma tips joproj?m tehniski uzskata 365 Office Small Business, un jums rodas probl?mas, kas n?kotn?.

?ajos gad?jumos netiek atbalst?tas.

???DUMS

Nav nek?du rezol?ciju no?emt eso??s organiz?cijas ietvaros k??das zi?ojumu.

Lai nov?rstu ?o k??das zi?ojumu, jums ir pierakst?ties v?lreiz, lietojot pareizu datu tipu. Piem?ram, Iedom?jieties situ?ciju, kur? j?s s?kotn?ji parakst?ja ar 365 Office Small Business, un tagad v?laties, lai Office 365 Enterprise. ??d? gad?jum? jums vajadz?s re?istr?ties v?lreiz un ?oreiz b?tu j?izv?las Office 365 Enterprise.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2711712 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365m o365e o365p o365a o365022013 kbmt KB2711712 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2711712

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com