L?i 0x8024200D, khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2712531 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 Service Pack 1 (SP1), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 0x8024200D

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Windows 7 Service Pack 1 (SP1) đư?c t?i b?i Windows Update nhưng đ? không đư?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ho?c n?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? tr? thành b? h?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

GI?I PHÁP

Đ? có chúng tôi s?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? s?a v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong các S?a ch?a nó thu?t s?.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50831

Ghi chú
  • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
  • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n ph?i lưu s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.


Let me fix it myself


THÔNG TIN THÊM

For Advanced Users:


THAM KH?O


C?n tr? giúp thêm?


Nh?n tr? giúp t? các Câu tr? l?i Microsoft c?ng đ?ng tr?c tuy?n, tra c?u thêm thông tin v? H? tr? c?a Microsoft ho?c Tr? giúp Windows và làm th? nào đ?, ho?c t?m hi?u thêm v? H? tr? v?i s? h? tr? tùy ch?n.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2712531 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbmt KB2712531 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2712531

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com