Tính năng tra c?u nhi?u h?p thư tr? l?i k?t qu? không chính xác khi b?n th?c hi?n m?t tra c?u phát hi?n ph?c t?p trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2713339 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng tính năng tra c?u nhi?u h?p thư đ? th?c hi?n m?t tra c?u khám phá trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010. T? khóa tra c?uch?a nhi?u nhà khai thác h?p l?, ch?ng h?n như ho?c. Trong t?nh hu?ng này, tính năng tra c?u nhi?u h?p thư tr? l?i k?t qu? không chính xác.

Ví d?, m?t tra c?u cho t? khóa "WordA" tr? v? 344 m?c và m?t tra c?u cho "WordA và WordB" tr? v? 31 m?c. Tuy nhiên, m?t tra c?u cho "(WordA AND WordB) ho?c WordA ho?c WordB" c?ng tr? v? 31 m?c không chính xác.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? b? phân tích cú pháp truy v?n nâng cao (AQS) phân tích ho?c các qu?c gia s? d?ng h?p l? không chính xác khi b?n th?c hi?n m?t truy v?n ph?c t?p.

Lưu ? Phân tích cú pháp AQS đư?c s? d?ng b?i tính năng tra c?u nhi?u h?p thư.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? update rollup này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2706690 Mô t? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cú pháp truy v?n nâng cao, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? s? d?ng cú pháp truy v?n nâng cao l?p tr?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng tra c?u đa-Mialbox, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tính năng tra c?u nhi?u h?p thư

Thu?c tính

ID c?a bài: 2713339 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB2713339 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2713339

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com