Tính năng chuy?n hư?ng c?p không đ?ng b? hóa t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2714014 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ?t c?u h?nh các tính năng chuy?n hư?ng c?p đ? đ?ng b? hóa các t?p tin t? đ?ng trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n có m?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng đư?c hi?n th? như s?n có gián tuy?n trong Window Explorer.
 • B?n t?o m?t t?p m?i trong m?c tin thư thoại, ho?c b?n sao chép m?t t?p tin vào m?c tin thư thoại, và sau đó m?c tin thư thoại đi tr?c tuy?n.
Trong trư?ng h?p này, các tính năng chuy?n hư?ng c?p không đ?ng b? hóa các t?p tin như mong đ?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại đư?c hi?n th? là s?n dùng gián tuy?n không chính xác. Client-side b? nh? đ?m (CSC) lưu tr? các anh ch? em c?a kho?n m?c gián tuy?n ghim t? đ?ng và minh b?ch. Tuy nhiên, khi ph?m vi chuy?n sang ch? đ? gián tuy?n, các m?t hàng đư?c không đu?i như mong đ?i. V? v?y, chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại đư?c hi?n th? như s?n có gián tuy?n ngay c? khi các m?c tin thư thoại con c?a m?c tin thư thoại không có s?n.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2129934,8168-13/201219:08x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2129923,0408-13/201219:08x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2208534,8168-13/201217:01x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2208523,0408-13/201217:01x 86
CSC.sys6.1.7600.21299387,5848-13/201217:02x 86
Cscmig.dll6.1.7600.21299109,5688-13/201219:08x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.Xrm-MSkhông áp d?ng3,1448-13/201219:25không áp d?ng
CSC.sys6.1.7601.22085389,6328-13/201214:52x 86
Cscmig.dll6.1.7601.22085109,5688-13/201217:01x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.Xrm-MSkhông áp d?ng3,1448-13/201217:22không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.21299547,8408-13/201219:08x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i8-13/201213:26không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.22085550,4008-13/201217:01x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i8-13/201211:23không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2129946,0808-13/201217:55x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2129930,2088-13/201217:55x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2208546,0808-13/201217:53x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2208530,2088-13/201217:53x 64
CSC.sys6.1.7600.21299514,5608-13/201215:17x 64
Cscmig.dll6.1.7600.21299137,2168-13/201217:55x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.Xrm-MSkhông áp d?ng3,1448-13/201218:16không áp d?ng
CSC.sys6.1.7601.22085516,0968-13/201215:08x 64
Cscmig.dll6.1.7601.22085137,2168-13/201217:53x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.Xrm-MSkhông áp d?ng3,1448-13/201218:16không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.21299693,7608-13/201217:55x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i8-13/201211:26không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.22085696,8328-13/201217:53x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i8-13/201211:23không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_50e1284840b8977a033db95dab57ca2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_abef7549cd8650c6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.057 ngư?i
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c1f59e2dfa4df3099581873f2a45b2a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_0d685244144b972f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_df52c281a8702f03f3668cdf96dbfb02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_77ee89618e6766f0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.057 ngư?i
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_ec220c2f67bd9aee6d83002f6f1690e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_2b3cc63ab50447b0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_abc40367739b0fcb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)19:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_adb12f3170bcfa6a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)17:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_9ea1527dd65d1ff1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,592
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)19:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_a08e7e47d37f0a90.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,592
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)17:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_0a2c9ba0dbd61a55.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)19:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_0c19c76ad8f804f4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)17:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_092f973e24520f5bd924ca19b7db9a68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_61af84e973d3ac00.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_183356c718c12537d593d5f61ee35c3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_a2914936590cc99e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_79c2d517221bcabf552575cca2dabf8e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_9cb3748c0cc08b99.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bd4092bd8d05949683450fc7ac5bcfb6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_b555088eb4e1db7e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c1f59e2dfa4df3099581873f2a45b2a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_6986edc7cca90865.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ca2b77ff891c723c26afc46d351e02fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_59a378544856991c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.063
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_dc3cac79235d31bfbeadd9d1fed3bade_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_0cc58603e8ac8ee0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.063
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ec220c2f67bd9aee6d83002f6f1690e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_875b61be6d61b8e6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)23 Tháng 8 năm 2012
Th?i gian (UTC)09:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_07e29eeb2bf88101.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)20:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_09cfcab5291a6ba0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)18:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_fabfee018eba9127.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,596
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)20:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_fcad19cb8bdc7bc6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,596
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)18:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21299_none_664b372494338b8b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)20:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22085_none_683862ee9155762a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)8-13/2012
Th?i gian (UTC)18:31
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2714014 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2714014 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2714014

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com