Làm th? nào đ? l?c lư?ng t?o ra m?t kí nh?p Internet Code Download

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 271451
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

N?u Internet Code Download không đ? t?i v? m?t thành ph?n, như đi?u khi?n ActiveX, m?t Nh?t k? l?i âm th?m đư?c t?o ra trong c?p T?p Internet t?m th?i. theo m?c đ?nh, kí nh?p này không đư?c t?o ra n?u vi?c t?i xu?ng là thành công.

Khi kí nh?p dư?i tên v?y là c?n thi?t cho m?c đích g? r?i, kí nh?p này có th? đư?c t?o ra ngay c? cho thành công m? t?i qua vi?c s? d?ng m?t khóa registry đ?c bi?t.

Thông tin thêm

C?nh báo: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.


Đ? l?c lư?ng Internet Code Download đ? t?o ra m?t kí nh?p cho m?i trư?ng h?p t?i v?, thêm các m?c ki?m nh?p sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ForceCodeDownloadLog
(Thêm "ForceCodeDownloadLog" như là m?t chu?i giá tr? đ? các Thi?t đ?t Internet khóa.)

V?i cài đ?t chuyên bi?t này, b?t, khi vi?c t?i xu?ng là thành công b?n s? nh?n đư?c m?t b?n ghi ch? ra m?t l?i k?t qu? c?a "0". Ví d?:
Code Download Error: (hr = 0) Unknown Error!!
					
Lưu ?: Không có b?n ghi s? đư?c t?o ra cho đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đ?a phương. M?t Internet Code Download Log ch? đư?c t?o ra khi m?t đi?u khi?n không ph?i đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và ph?i đi qua quá tr?nh t?i v? internet.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
252937 Làm th? nào đ? t?m thông tin v? l? do t?i sao m? t?i v? th?t b?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phát tri?n gi?i pháp d?a trên Web cho Microsoft Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/IE/

http://support.Microsoft.com/IEP

Thu?c tính

ID c?a bài: 271451 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbcode kbdownload kbhowto kbmt KB271451 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 271451
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com