T?m hi?u Three-state workflow trong SharePoint 2010 - Ph?n 3

ID c?a bài: 2714642 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Nguy?n Ng?c Thu?n]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Giải Pháp

Trong phần 3, bạn sẽ được tìm hiểu cụ thể hơn về Three-state workflow.
Three-state workflow đư?c s? d?ng đ? theo d?i các công vi?c theo các giai đo?n. Chúng ta đang d?n d?n h?nh dung ra l?i ích c?a workflow này. Qua m?t ví d? khá r? ràng ? ph?n 1 v? m?t quy tr?nh c?a m?t công ty chuyên t? ch?c s? ki?n. M?i thành viên đư?c giao m?t công vi?c khác nhau cho m?t s? ki?n, h? c?n hoàn thành công vi?c, sau đó ngư?i đi?u hành s? đánh giá và ph?n h?i công vi?c. Lúc này công vi?c s? đư?c c?p nh?t tr?ng thái hoàn thành.

Trong ph?n ti?p theo này, chúng ta s? ti?p t?c v?i Three – state workflow. Trong ph?n 2 b?n đ? đư?c t?o m?t list có tên Work Request v?i m?c đích đưa ra các yêu c?u công vi?c. Bên c?nh đó b?n t?o các column, trong đó có m?t column ki?u Choice đư?c s? d?ng v?i m?c đích theo d?i tr?ng thái.

Sau khi đ? t?o list và các column, b?n b?t đ?u thi?t l?p workflow cho list. T?i Work Request list, click Workflow Settings.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714641


T?i trang Workflow Settings, click Add a workflow.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714648


B?n lưu ?, n?u b?n chưa kích ho?t workflow có s?n đ? s? d?ng và Three-state workflow, b?n s? không th? thi?t l?p đư?c workflow.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714649


Th?c hi?n các thi?t l?p như h?nh dư?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714650


Click Next.

Bên dư?i Select a ‘Choice’ field: ch?n column ki?u Choice. C? th? là Tr?ng thái. M?c đích c?a chúng ta là theo d?i tr?ng thái c?a công vi?c. Có 3 giai đo?n: giai đo?n kh?i t?o (Initial state), giai đo?n gi?a (Middle state) và giai đo?n cu?i (Final state)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714651


Thi?t l?p quá tr?nh chuy?n ti?p th? nh?t

Như đ? nói, three-state workflow có 3 giai đo?n và 2 quá tr?nh chuy?n ti?p.

T?i Custom message: nh?p đo?n thông báo tùy thích. Đánh d?u ch?n Include list field và ch?n Title v?i m?c đích đính kèm column Title c?a công vi?c vào trong thông báo.

Bên dư?i Task Description, nh?p đo?n chú thích b?n mu?n vào trong thông báo t?i Custom message. Đánh d?u ch?n Include list field và ch?n Chú thích. Đánh d?u ch?n Insert link to List item đ? đính kèm liên k?t đ?n item c?a list này. Nói cách khác là đính kèm liên k?t c?a công vi?c trong Work Request list.

Bên dư?i Task Due Date, đánh d?u ch?n Include list field và ch?n Ngày t?o.

T?i Task Assigned To, đánh d?u ch?n Include list field và ch?n Bàn giao. M?c đích bàn giao công vi?c đ?n cho ngư?i n?m t?i column Bàn giao.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714653


Bên dư?i E-mail Message Details, đánh d?u ch?n Send e-mail message. Sau đó đánh d?u ch?n vào Include Task Assigned To đ? email g?i đ?n ngư?i đư?c bàn giao công vi?c. Đánh d?u ch?n Use Task Title đ? s? d?ng tiêu đ?.

Ph?n n?i dung c?a email b?n có th? đánh d?u ch?n Insert link to List item đ? đính kèm liên k?t đ?n công vi?c.

Thi?t l?p quá tr?nh chuy?n ti?p th? hai

Tương t? v?i thi?t l?p trên, ? quá tr?nh th? 2 này b?n có th? thi?t l?p như h?nh sau.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714654


Chú ? bên dư?i Task Due Date, b? ch?n Include list field v? b?n không ph?i trong quá tr?nh kh?i t?o công vi?c ban đ?u.

H?t ph?n 3…

Tuyên b? không ch?u trách nghi?m n?i dung Gi?i pháp c?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2714642 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint 2010 For Internet Sites Enterprise
  • Microsoft SharePoint 2010 For Internet Sites Standard
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2714642

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com