T?m hi?u Three-state workflow trong SharePoint 2010 - Ph?n cuối

ID c?a bài: 2714666 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Nguy?n Ng?c Thu?n]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Giải Pháp

B?n có th? s? d?ng Three-state workflow trong nhi?u ng? c?nh khác nhau. B?n có th? s? d?ng đ?i v?i vi?c lên k? ho?ch và phân công công vi?c cho t?ng thành viên trong nhóm, sau đó theo d?i tr?ng thái công vi?c. B?n có th? s? d?ng v?i m?c đích thông thư?ng trong công ty là bàn giao công vi?c cho m?t nhân viên. B?n có th? s? d?ng v?i m?c đích h? tr? cho khách hàng c?a b?n, v?i m?i l?n gi?i quy?t v?n đ? c?a khách hàng xong, công vi?c s? c?p nh?t tr?ng thái cho bi?t đ? gi?i quy?t, b?n có th? chuy?n sang m?t khách hàng khác. Th?m chí b?n có th? s? d?ng Three-state workflow v?i m?c đích phê duy?t theo m?t cách s? d?ng hoàn toàn m?i.

Trong ph?n cu?i c?a lo?t bài Three-state workflow, b?n đi vào nh?ng bư?c cu?i cùng c?a Three-state workflow. Hi v?ng qua lo?t bài này, các b?n có th? hi?u đư?c cách s? d?ng c?a Three-state workflow và ?ng d?ng m?t cách linh ho?t hơn.

Trong ph?n trư?c đó (ph?n 3) b?n đ? thi?t l?p 2 quá tr?nh chuy?n ti?p trong three-state workflow. Sau khi thi?t l?p xong, chúng ta b?t đ?u thao tác v?i Work Request list.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714670


Vào list, click Add new item.

Đi?n các thông tin vào list.

Click Save. Lúc này công vi?c s? hi?n th? trong list.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714671


Lúc này, t?i Task list s? xu?t hi?n m?t item m?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714675


B?n có th? click vào item này đ? ki?m tra.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714676


B?n chú ? các thông tin b?n đ? thi?t l?p, ch?ng h?n tiêu đ?. Liên k?t công vi?c kèm theo.

? ph?n 1 , chúng ta đ? bi?t cách c?p nh?t tr?ng thái, khi nhân viên hoàn thành công vi?c, h? c?n c?p nh?t tr?ng thái đ?n giai đo?n gi?a. Click Edit Item.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714677


C?p nh?t tr?ng thái khi đ? hoàn t?t công vi?c. B?n lưu ?, giai đo?n này ch? là giai đo?n gi?a. B?n c?n nghe ? ki?n ph?n h?i c?a ngư?i qu?n l? đ? chuy?n đ?n giai đo?n cu?i cùng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714678


Ki?m tra t?i Task list, b?n s? th?y xu?t hi?n thêm m?t item.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714679


Ki?m tra l?i item m?i này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714680


Lúc này, ngư?i qu?n l? s? click vào liên k?t và ph?n h?i sau khi đ? xem k?t qu? công vi?c.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714681


B?n có th? click vào công vi?c và xem l?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2714682


H?t….


K?t lu?n

Qua bài th?c hành cơ b?n v? Three-state workflow, b?n đ? th?y đư?c l?i ích c?a workflow này. B?n không c?n s? d?ng b?t c? đo?n code nào v?n có th? th?c hi?n đư?c m?t quy tr?nh x? l?, đ? ngh? bàn giao công vi?c – m?t quy tr?nh ph? bi?n trong doanh nghi?p hi?n nay. Trong bài vi?t, tôi ch? s? d?ng SharePoint Server 2010, s? là hoàn h?o hơn n?u như có m?t h? th?ng mail thông báo công vi?c. M?t s? Mail server mà b?n có th? s? d?ng đ? làm vi?c v?i SharePoint:

- Exchange Server: b?n có th? s? d?ng công ngh? mail này c?a Microsoft, k?t h?p v?i Outlook phía client.
- Mail Daemon, hMailServer: b?n c?ng có th? s? d?ng m?t s? s?n ph?m mail server khác đ? k?t h?p v?i SharePoint. Tuy nhiên b?n c?n xem xét v? SPAM và BLACKLIST khi s? d?ng m?t công ngh? không ph?i c?a Microsoft.
- Windows Server: b?n có th? thi?t l?p h? th?ng mail ch?y local b?ng cách cài đ?t và c?u h?nh SMTP server trên Windows Server.

Tuyên b? không ch?u trách nghi?m n?i dung Gi?i pháp c?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2714666 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2714666

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com