Ako sledovať, blokovanie v SQL Server 2005 a SQL Server 2000

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 271509 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Ak používate Microsoft SQL Server 2000, musíte použiť SQL Server 2000 služby Pack 3a (SP3a), pred použitím skriptu, ktorý je popísaný v tomto článku.

Ďalšie informácie o možnostiach získania SQL Server 2000 Service Pack 3a, po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
290211Ako získať najnovší balík SQL Server 2000 service pack
Tento článok je aktualizácia pre SQL Server 2000 alebo novšími verziami SQL Server nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa uplatňuje na Microsoft SQL Server 7.0:
251004 Ako sledovať, SQL Server 7.0 blokovanie
Tento článok dokumentov na používanie a konštrukciu uloženej procedúry, ktoré môžete použiť na diagnostikovanie blokovanie a výkonnosti otázok. Popis ako pochopiť a vyriešiť, blokovanie, pozri nasledujúce článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
224453 Pochopenie a riešenie SQL Server 7.0 alebo 2000 blokovanie problémy
V Microsoft SQL Server 2005, môžete tiež použiť Blokovaný proces správa Trieda udalostí v SQL Server Profiler zachytiť informácie o úlohu, ktorá bola zablokovaná dlhšie ako zadaný časový interval.

Ďalšie informácie o Blokovaný proces správa udalosť triedy nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms191168.aspx

DALSIE INFORMACIE

Nasledujúci popis sp_blocker_pss08 uložená procedúra zachytáva tejto informácie. Tieto informácie sa vzťahuje aj na SQL Server 2005.
 • Počiatočný čas (v závislosti na počítači, ktorý je spustenie služby SQL Server) tak, aby tento odber vzoriek blokovanie môže byť čas-zladené s Ďalšie informácie o výkone, ako je Microsoft Windows NT výkonnosť Monitorovať denníka alebo SQL Profiler denníka.
 • Informácie o pripojení na server SQL Server, zaslanie dotaze The sysprocesses systém tabuľky.
 • Informácie o zámok zdrojov, zaslanie dotaze syslockinfo systém tabuľky.
 • Informácie o prostriedkoch čaká spustením DBCC SQLPERF(WAITSTATS).
 • Aktuálne spustený SQL Server dávky pre pripojenia, ktoré iní sú blokované alebo blokovanie iného spustením DBCC INPUTBUFFER vyhlásenie.
 • Koncový čas podľa na počítač, na ktorom je spustený Server SQL Server.
Uložená procedúra bola vytvorená s týmito Optimalizácia znížiť vplyv na výkon a blokovanie spustením to uložená procedúra:
 • Neexistuje žiadny výstup generuje pokiaľ aspoň jeden spoj Čaká sa na prostriedku.
 • The sysprocesses a syslockinfo systém tabuľky z kapitán databáza sa vykoná dotaz priamo, zvýšiť výkon a Táto uložená procedúra zabrániť stáva blokované. Preto to, ktoré sa ukladajú postup je špecifický pre Microsoft SQL Server 2000 alebo novšími verziami programu SQL Server.
 • Malé worktable je vytvorený kurzor na získanie DBCC INPUTBUFFER výstup; mal by mať podstatný vplyv na používanie v tempdb databáza.
 • Pretože blokovanie môžete zmeniť počas zhromažďovania existuje rýchly režim informácie, ktoré zvyšuje výkon znížením výsledky príslušných riadkov sysprocesses a syslockinfo systémové tabuľky.
 • Ak sa snaží sledovať-lock zdrojov čaká, závora režim existuje, ktorý spôsobuje Zamknúť výstup vynechá.
Táto uložená procedúra je užitočná spustením z ľubovoľnej dotaz nástroj. Avšak, Microsoft navrhuje, postupujte podľa týchto krokov na vykonávanie blokujúca analýza:
 1. Vytvoriť uloženej procedúry sp_blocker_pss08, ktorá je na konci tohto článku, z ľubovoľnej dotaz nástroj, kým ste pripojení s prihlasovacie údaje, ktoré má sysadmin oprávnenia na serveri SQL Server alebo inštanciu servera SQL Server máte v pláne monitorovania.
 2. Vytvoriť súbor skriptu s nasledovný dotaz spustiť uložená procedúra v slučke. Všimnite si, že omeškanie by mala byť medzi 5 a 60
  sekúnd:

  ZATIAĽ ČO 1 = 1
  ZAČAŤ
  EXEC tempdb.dbo.sp_blocker_pss08
  --Alebo pre rýchly režim
  --EXEC. tempdb.dbo.sp_blocker_pss08 @ rýchlo = 1
  --Alebo režimu zámka
  --EXEC. tempdb.dbo.sp_blocker_pss08 @ závora = 1
  WAITFOR ODKLADU "00: 00:15"
  KONIEC
  ÍSŤ
 3. Táto produkcia je veľmi užitočné, keď sú kombinované s Microsoft Sledovanie výkonu systému Windows NT denník a denník SQL Profiler, tak aj na vytvorenie súčasne sa navrhuje. Informácie o ktoré Profiler a Výkon sledovanie udalostí na zachytenie, a informácie o tom, ako spNa interpretáciu výsledkov, pozri článok v Microsoft Knowledge Základne:
  224453Pochopenie a riešenie SQL Server 7.0 alebo 2000 blokovanie problémy
 4. Spustiť súbor skriptu, ktoré sa vytvorili v kroku 2 z Isql.exe, dotaz nástroja Osql.exe alebo pomôcky Sqlcmd v príkazovom riadku systému Windows na počítači so spustenou službou SQL Server, pre ktoré máte v úmysle monitorovať na zabránenie sieťových problémov odpojenie nástroja dotaz. Nasleduje príklad príkazového riadka, že môžete použiť na spustenie Osql.exe, ktoré predpokladá, že klient je spustený z počítača so spustenou službou SQL Server, a že je názov súboru skriptu Checkblk.sql. Skontrolujte, či správne parameter -S a sledovanie pomenovanú inštanciu nahraďte názvom servera SQL Server (alebo "servername\instance") "server". Tiež opraviť -i parameter a nahradiť "checkblk.sql" s cestu a názov súboru skriptu vytvorili v kroku 2.
  osql -E -Sserver -icheckblk.sql -ocheckblk.out -w2000
  Všimnite si, že musíte použiť iné prepínače príkazového riadka pre z nasledujúcich dôvodov:

  • Na zabránenie zalomenie riadka v produkcii súbory, ktoré uľahčuje čítanie.
  • Ak chcete odoslať výstup do súboru, určeného s -o parameter, namiesto na obrazovke tak, že ak dotaz nástroj má problémy, môžete stále mať výstup do dotazu nástroj zlyhá.
Nasleduje skriptu na vytvorenie sp_blocker_pss08 uložená procedúra:
/*
Note: This script is meant to have 3 creations of the same stored procedure and two of them will fail
with either 207 errors or a 2714 error.
*/
use master
GO
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.sp_blocker_pss08') and sysstat & 0xf = 4)
  drop procedure dbo.sp_blocker_pss08
GO
create procedure dbo.sp_blocker_pss08 (@latch int = 1, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as 
--version 19.2005 - 2005 or Later
if is_member('sysadmin')=0 
begin
 print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
 return
end

set nocount on
SET LANGUAGE 'us_english'
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant
declare @request varchar(12)

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, request_id int, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
  ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, request_id, ecid))
insert @probclients select spid, request_id, ecid, blocked, waittype, dbid,
  case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
  from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1)
begin
  set @time2 = getdate()
  print ''
  print '9.0 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2)) + ' 19.2005 '+ltrim(str(@latch))+' '+ltrim(str(@fast)) 

  insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
   where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

  if (@fast = 1)
  begin
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end, request_id
   from master.dbo.sysprocesses
   where blocked!=0 or waittype != 0x0000
     or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
     or spid in (select spid from @probclients where blocked != 0)

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, request_id, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select distinct spid from @probclients -- change: added distinct
      where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0 and exists (select spid from @probclients where waittype between 0x0001 and 0x0017) -- Change: exists
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo s,
        @probclients p
      where p.spid = s.req_spid
        --and ((p.waittype between 0x0001 and 0x0017) or ()) --change: added line

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
     print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- fast set

  else 
  begin -- Fast not set
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end, request_id
   from master.dbo.sysprocesses

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, request_id, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
     where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
    print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- Fast not set

  print 'sys.dm_os_wait_stats'
  select * from sys.dm_os_wait_stats where waiting_tasks_count > 0
  print 'OWS'

  Print ''
  Print '*********************************************************************'
  Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
  Print '*********************************************************************'

  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid, cast (request_id as varchar(12)) as request_id
  from @probclients
  where (spid <> @@spid) and (spid > 50) and
   ((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
   or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid, @request
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid +'('+@request+')'
   exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ',' + @request +')')

   fetch next from ibuffer into @spid, @request
  end
  deallocate ibuffer

  Print ''
  Print '*******************************************************************************'
  Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
  Print '*******************************************************************************'
  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
  where dbid != 0
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   set @dbname = db_name(@spid)
   set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
   set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
   if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
     dbcc opentran(@dbname)
   else
     print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
      + ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

   print ''
   if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer
  if @blocked != 'Y' 
  begin
   print ''
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
   dbcc opentran ('tempdb')
  end

  print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
 print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' 
   + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' 19.2005'
GO  

create procedure dbo.sp_blocker_pss08 (@latch int = 1, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as 
--version 19.20003 --2000 SP3 or Later
if is_member('sysadmin')=0 
begin
 print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
 return
end

set nocount on
SET LANGUAGE 'us_english'
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
  ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, ecid))
insert @probclients select spid, ecid, blocked, waittype, dbid,
  case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
  from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1 or waittype != 0x020B)
begin
  set @time2 = getdate()
  print ''
  print '8.2 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2)) + ' 19.20003 ' +ltrim(str(@latch))+' '+ltrim(str(@fast)) 

  insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
   where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

  if (@fast = 1)
  begin
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end
   from master.dbo.sysprocesses
   where blocked!=0 or waittype != 0x0000
     or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
     or spid in (select spid from @probclients where blocked != 0)

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
      where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo s,
        @probclients p
      where p.spid = s.req_spid

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
     print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- fast set

  else 
  begin -- Fast not set
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end
   from master.dbo.sysprocesses

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
     where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
    print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- Fast not set

  print 'DBCC SQLPERF(WAITSTATS)'
  dbcc sqlperf(waitstats)

  Print ''
  Print '*********************************************************************'
  Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
  Print '*********************************************************************'

  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid
  from @probclients
  where (spid <> @@spid) and 
   ((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
   or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid
   exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ')')

   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer

  Print ''
  Print '*******************************************************************************'
  Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
  Print '*******************************************************************************'
  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
  where dbid != 0
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   set @dbname = db_name(@spid)
   set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
   set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
   if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
     dbcc opentran(@dbname)
   else
     print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
      + ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

   print ''
   if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer
  if @blocked != 'Y' 
  begin
   print ''
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
   dbcc opentran ('tempdb')
  end

  print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
 print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' 
   + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' 19.20003'
GO  

create procedure dbo.sp_blocker_pss08 (@latch int = 1, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as 
--version 19.2000 -- 2000 before SP3
if is_member('sysadmin')=0
begin
 print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
 return
end

set nocount on
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
  ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, ecid))
insert @probclients select spid, ecid, blocked, waittype, dbid,
  case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
  from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1 or waittype != 0x020B)
begin
  set @time2 = getdate()
  print ''
  print '8 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2)) + ' 19.2000 '+ltrim(str(@latch))+' '+ltrim(str(@fast)) 

  insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
   where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

  if (@fast = 1)
  begin
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage,last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121), net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid
   from master.dbo.sysprocesses
   where blocked!=0 or waittype != 0x0000
     or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
     or spid in (select spid from @probclients where waittype != 0x0000)

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
      where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo s,
        @probclients p
      where p.spid = s.req_spid

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
     print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- fast set

  else 
  begin -- Fast not set
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage,last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121), net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid
   from master.dbo.sysprocesses

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
     where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
    print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- Fast not set

  print 'DBCC SQLPERF(WAITSTATS)'
  dbcc sqlperf(waitstats)

  Print ''
  Print '*********************************************************************'
  Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
  Print '*********************************************************************'

  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid
  from @probclients
  where (spid <> @@spid) and 
   ((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
   or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid
   exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ')')

   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer

  Print ''
  Print '*******************************************************************************'
  Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
  Print '*******************************************************************************'
  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
  where dbid != 0
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   set @dbname = db_name(@spid)
   set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
   set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
   if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
     dbcc opentran(@dbname)
   else
     print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
      + ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

   print ''
   if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer
  if @blocked != 'Y' 
  begin
   print ''
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
   dbcc opentran ('tempdb')
  end

  print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
 print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' '
   + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' 19.2000'
GO 
Pre viac informácií, navštívte nasledovnú webovú lokalitu:
http://blogs.MSDN.com/psssql/Archive/2007/02/21/SQL-Server-2005-performance-Statistics-Script.aspx

Vlastnosti

ID článku: 271509 - Posledná kontrola: 29. júla 2011 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Kľúčové slová: 
kbsqlsetup kbhowto kbinfo kbmt KB271509 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:271509

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com