Article ID: 271513 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

ייתכן שתיתקל בבעיות כאשר אתה מנסה לשמור קובץ Microsoft Excel אם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • אתה שומר קובץ Excel לכונן רשת שבו יש לך הרשאות מוגבלות.
 • אתה שומר קובץ Excel למיקום שבו אין מספיק שטח פנוי.
 • החיבור לקובץ ה-Excel אבד.
 • קיימת התנגשות עם תוכנת אנטי-וירוס.
 • אתה שומר קובץ Excel משותף.
 • חרגת מהגבלת 218 התווים לאורך נתיב בעת השמירה של קובץ Excel.
 • התכונה 'חישוב נוסחת מעבר' מופעלת ב- Excel.
 • הקובץ נוצר מתבנית המכילה אובייקטים מוטבעים.

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות שעלולות להתעורר כאשר אתה שומר קובצי Microsoft Excel.

מידע נוסף

הערות לפני שאתה מתחיל לנסות לפתור את הבעיה

אם אתה נתקל כעת בבעיה זו עם קובץ שייתכן שטרם שמרת בהצלחה, עיין בסעיף שמור את קובץ Excel לפני שאתה מתחיל לנסות לפתור את הבעיה לפני שאתה ממשיך בפתרון בעיה זו.

לפרטים נוספים אודות אופן השמירה של קובצי Excel, ראה סעיף תהליך לשמירת קובץ Excel.

כדי לפתור בעיה בשמירה ב-Excel, בצע את הפעולות הבאות בסדר שבו הן מופיעות עד לפתרון הבעיה.

שלב 1: נסה לשמור את קובץ ה- Excel במיקום אחר.

אם הצלחת לשמור אותו כיאות בכונן דיסק קשיח מקומי, בכונן רשת או בכונן תקליטורים, ייתכן שהבעיה נגרמת מהסיבות הבאות: אם אינך יכול לשמור את קובץ ה-Excel באופן נכון כאשר אתה שומר אותו בדיסק קשיח מקומי, בכונן רשת או בכונן תקליטונים, להלן גורמים אפשריים לבעיות שבהן אתה נתקל: אם אף אחד מאלה אינו הגורם, נסה את שלב 2.

שלב 2: נסה לשמור קובץ Excel חדש במיקום המקורי

כדי לשמור קובץ Excel חדש במיקום המקורי, פעל באופן הבא:
 1. צור חוברת עבודה חדשה של Excel.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתיבה שמור ב-, לחץ על המיקום שבו שמור קובץ Excel המקורי שלך.
  2. בתיבה שם קובץ, הקלד שם חדש עבור קובץ Excel החדש שלך.
  3. לחץ על Save (שמור).
אם באפשרותך לשמור את קובץ Excel החדש במיקום המקורי, להלן גורמים אפשריים: אם אין באפשרותך לשמור את קובץ Excel החדש במיקום המקורי, להלן גורם אפשרי: אם יש לך די שטח פנוי בכונן, נסה את שלב 3.

שלב 3: נסה לשמור את קובץ Excel במצב בטוח של Microsoft Windows

אם שלב 1 ושלב 2 לא פתרו את הבעיה, הפעל מחדש את Windows במצב בטוח, ואז נסה לשמור את קובץ ה-Excel לכונן הקשיח המקומי.

שים לב כאשר אתה משתמש במיקום רשת לשמירת קובצי Excel שלך, נסה להפעיל מחדש את Windows במצב בטוח עם תמיכת רשת, ואז נסה לשמור את קובץ ה-Excel שלך.

לקבלת מידע נוסף על אופן הפעלת Windows במצב בטוח או אודות אופן הביצוע של אתחול נקי, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
156126 פתרון בעיות ב-Windows 95 בעזרת מצב בטוח (Safe Mode) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
192926 כיצד לבצע פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי ב-Windows 98
267288 כיצד לבצע אתחול נקי ב- Windows Millennium Edition (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
266169 כיצד לפתור בעיות במצב 'המתנה', במצב 'שינה' ובעת כיבוי המערכת ב-Windows 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
281770 כיצד לבצע פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי ב-Windows 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

אם הצלחת לשמור את קובץ ה- Excel לאחר הפעלה מחדש של Windows במצב בטוח (Safe Mode), נסה לשמור את הקובץ מחדש. לשם כך, לחץ על שמור בתפריט קובץ.

אם אינך מצליח לשמור את הקובץ (או לשמור אותו מחדש) לאחר הפעלה מחדש של Windows במצב בטוח, ייתכן שהבעיה נגרמת מהסיבות הבאות:

גורמים

תוספת צד שלישי

אם קובץ Excel אינו נשמר כאשר אתה מפעיל את Excel במצב בטוח של Windows, ייתכן שהגורם לבעיה הוא תוספת צד שלישי או קובץ הנמצא באחד ממיקומי האתחול של Excel. כברירת מחדל, קבצים אלה נטענים בעת הפעלת Excel.

לעתים, ספקי תוכנה חיצוניים מתקינים תוספות מותאמות אישית לעבודה עם Excel. חלק מאותם תוספי תוכנה תוכננו לעבוד עם תכונות שקיימות ב- Excel, וחלק נועדו לאפשר מעבר חלק של נתונים כאשר משתמשים במוצר של חברה אחרת. בדרך כלל, התוספים של חברות אחרות אינם משבשים את התפקוד הרגיל של Excel. עם זאת, ישנם מספר חריגים לכלל זה, בהם מתרחשת התנגשות בשמירת קובץ Excel בשל תוספת.

כדי לבדוק ולשלול אפשרות שתוספת או קובץ Excel מצד שלישי הם הגורמים לבעיית השמירה ב-Excel, הפעל את Excel במצב בטוח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מתוך Excel.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן הצבע על תוכניות.
 3. החזק את מקש CTRL לחוץ בעת ההפעלה של Excel, עד שתקבל הודעה בנוסח דומה להודעה הבאה:
  Excel גילה שמקש CRTL לחוץ. האם ברצונך להפעיל את Excel במצב בטוח?
 4. לחץ על כן.
 5. נסה לשמור קובץ Excel חדש, ולאחר מכן שמור שוב את אותו קובץ Excel.
אם הקובץ נשמר כיאות, נראה שתוסף מיוחד או קובץ מיוחד במיקום הפעלה של Excel הם הסיבה לבעיה. עליך לאתר ולהסיר את התוסף או הקובץ כדי לוודא שהם מקור הבעיה. לאחר שווידאת שהתוסף או הקובץ הם הסיבה לבעיה, פנה ליצרן שתכנן אותם. ייתכן שבידי הספק מידע נוסף אודות בעיה זו וכן עדכון שיפתור את הבעיה.

לקבלת מידע נוסף על מצב בטוח של Microsoft Office, לחץ על עזרה של Microsoft Excel בתפריט עזרה, הקלד מצב בטוח של office בתיבה חפש את בחלונית הסיוע, ולאחר מכן לחץ על התחל חיפוש כדי להציג את הנושא.

לפרטים נוספים אודות האופן שבו ניתן לקבוע מהן התיקיות שבהן משתמש Excel באתחול ואפשרויות נוספות לביטול פונקציונליות זו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך Microsoft Knowledge Base:
291218 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב-Excel 2002 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
826922 כיצד למנוע פתיחה אוטומטית של קבצים ב-Excel 2003 וב-Excel 2002
לראש הדף

תוכנית TSR (סיים והישאר במצב מוכן)

אם קובץ ה- Excel לא נשמר הן בדיסק המקומי והן בכונן הרשת (אם יש) כאשר Excel מופעל במצב בטוח, ייתכן שהבעיה נעוצה בתוכנית TSR (סיים והישאר במצב מוכן) שפועלת כאשר Windows במצב "אמיתי". סוגי תוכניות אלה בדרך כלל נטענים באופן אוטומטי בתהליך האתחול של Windows.

שים לב באפשרותך לשלול את תוכניות TSR. כדי לעשות זאת, בדוק את בעיית השמירה של Excel במצב בטוח של Windows.

לאחר שאתה מפעיל מחדש את Windows במצב בטוח, תוכל גם להפעיל את Excel במצב בטוח ולבדוק האם הבעיות עדיין מתקיימות. כדי להפעיל את Excel במצב בטוח, בצע את הפעולות המפורטות בסעיף 'תוספת צד שלישי'.

אם אינך נתקל עוד בבעיה, השתמש בתהליך אלימינציה לקביעה איזו תוכנית TSR היא הגורם לבעיה. אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת, פנה לספק Microsoft Windows כדי לקבל פרטים על דרך שלילתה של כל תוכנית ותוכנית הנטענת עם הפעלת Windows.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן פתרון הבעיות בתהליך ההפעלה של Windows, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281965 כיצד לפתור בעיות ב-Windows 98 בעזרת תוכנית השירות Msconfig (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
281995 כיצד לפתור בעיות ב-Windows Millennium Edition בעזרת תוכנית השירות Msconfig (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

הרשאות מוגבלות

בעת השמירה של קובץ Excel, עליך להחזיק בהרשאות הבאות לגבי התיקייה שבה אתה מעוניין לשמור את הקובץ:
 • הרשאות קריאה
 • הרשאות כתיבה
 • הרשאות שינוי שם
 • הרשאות מחיקה
שים לב אם אין לך הרשאות אלה, לא ניתן להשלים את תהליך השמירה של Excel.

לראש הדף

אין די שטח פנוי בדיסק

בעת השמירה בכונן כלשהו ? בין אם מדובר בכונן תקליטונים, בכונן דיסק קשיח מקומי או בכונן רשת ? עליך לוודא שיש באותו כונן די שטח פנוי לשמירת הקובץ. אם אין בכונן היעד די שטח פנוי, Excel לא יצליח להשלים את פעולת השמירה ויציג לפניך את הודעת השגיאה הבאה:
הדיסק מלא.


לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
214245 אתה מקבל הודעת שגיאה "הדיסק מלא" בעת שמירת חוברת עבודה ב- Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
223813 הודעת שגיאה: המסמך לא נשמר. כל העותקים שנשמרו בעבר נמחקו. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
214073 אתה מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון לשמור קובץ ב- Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

החיבור לרשת נותק

אם אתה עובד בקובץ Excel ונותק החיבור אל הכונן שהקובץ שוכן בו, ייתכן שתופיע על המסך הודעת שגיאה כאשר תנסה לשמור את הקובץ.

בעיה זו מתרחשת משום שכאשר פותחים קובץ Excel ממיקום ברשת, ייתכן שחלקים מסוימים מהקובץ לא ירדו אל המחשב המקומי בעת פתיחת הקובץ. קטעי קובץ כמו מטמוני ה- Pivot Table, אובייקטים של ActiveX ו- VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) אינם יורדים אל המחשב המקומי, אלא כאשר המשתמש מבקש גישה אליהם בהפעלת ה- Excel המקומית.

משום כך, כאשר חל ניתוק בחיבור לרשת, Excel אינו יכול לקבל גישה לאותם חלקים של הקובץ שלא הורדו אל המחשב המקומי, ולכן אין אפשרות לשמור את הקובץ.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
291204 אתה מקבל הודעת שגיאה בעת שמירת קובץ לאחר שחיבור הרשת ניתק ב- Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
214073 אתה מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון לשמור קובץ ב- Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
114440 שגיאה בעריכה/שמירה של קובץ כאשר אין אפשרות לגשת לקובץ בדיסק (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

התנגשות של תוכנת אנטי-וירוס

כאשר מתקינים או מפעילים תוכנת אנטי-וירוס, הדבר עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה בעת שמירת קובץ Excel קיים. הודעת השגיאה לא תופיע אם תנסה לשמור קובץ Excel חדש. ייתכן שהודעת השגיאה תופיע משום שתוכניות אנטי-וירוס מסוימות נוהגות לסרוק במהירות כל קובץ חדש שמופיע במחשב. פעולת הסריקה עלולה לשבש את תהליך השמירה ב- Excel. הפרעה זו עלולה למנוע מ-Excel לשמור את הקובץ באופן נכון.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
265103 אתה מקבל הודעת שגיאה "<Filename> cannot be accessed...may be read-only" (אין גישה לקובץ... ייתכן שהוא לקריאה בלבד) כאשר אתה מנסה לשמור קובץ ב-Excel 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

התנגשות בשיתוף קבצים

אם אתה עובד עם קובץ Excel משותף ובמקביל עובד עליו משתמש נוסף, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה אם אתה והמשתמש האחר תנסו לשמור את הקובץ בו-זמנית. אתה מקבל הודעת שגיאה מכיוון ש-Excel אינו יכול לשמור את הקובץ כאשר מופע אחר של Excel שומר את אותו קובץ.

לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
130494 אתה מקבל הודעת שגיאה "קובץ זה ננעל" בעת שמירת חוברת עבודה משותפת ב-Excel 2002 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

אורך שם הקובץ

אם תנסה לשמור או לפתוח קובץ Excel והנתיב המוביל אליו (כולל שם הקובץ) מכיל מעל 218 תווים, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
שם הקובץ אינו חוקי.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
213983 הודעת שגיאה בעת שמירה או פתיחה של קובץ ב- Excel 2002: "שם הקובץ אינו חוקי" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

התכונה 'חישוב נוסחת מעבר' מופעלת

אם תנסה לשמור קובץ Excel בגירסה מוקדמת של היישום, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה על כך שהקובץ מכיל פונקציות מסוימות והתכונה 'חישוב נוסחת מעבר' מופעלת.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
215281 שגיאות בעת שמירה בתבנית קובץ מסוג מוקדם יותר כאשר התכונה 'חישוב נוסחת מעבר' מופעלת ב-Excel 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

התבנית מכילה אובייקט מוטבע

אם תנסה לשמור קובץ Excel שבמקור נוצר מתבנית שמכילה אובייקט מוטבע, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
המסמך לא נשמר
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
121942 שגיאת 'המסמך לא נשמר' בעת שמירה של קובץ שנוצר מתבנית (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

מידע נוסף

שמור את קובץ ה- Excel שלך בטרם תמשיך בניסיונותיך לפתור את הבעיה

כמעט תמיד רצוי לשמור את קובץ Excel שאתה עובד בתוכו עם השינויים העדכניים ביותר, בטרם תמשיך בניסיונות לברר מדוע אירעה בעיית השמירה ב- Excel. ייתכן שלא תוכל לשחזר את הקובץ הנוכחי בדיוק כמות שהוא, בהתאם לסיבה של בעיית השמירה שהתעוררה ב- Excel. עם זאת, בעזרת השיטות הבאות בדרך כלל תוכל להצליח בשמירת הקובץ. ההצעות הבאות מופיעות על פי מידת השמירה על העיצוב, בהנחה שאתה מעוניין לשמור על עיצוב קרוב עד כמה שניתן למסמך המקור.

שים לב השיטות שאנו מציעים לא בהכרח ישמרו את כל השינויים האחרונים ואת כל פרטי העיצוב ומערכי התכונות הספציפיים לגירסת Excel המשמשת אותך. השיטות הבאות נועדו לאפשר לך ליצור ולשמור גירסה שמישה של הקובץ. כל השיטות הללו יחייבו אותך לשמור את הקובץ בדיסק הקשיח המקומי, ולהשתמש לשם כך בשם קובץ ייחודי.

שיטה 1: שמור את קובץ ה-Excel תחת שם קובץ חדש
 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 2. שמור את קובץ ה-Excel תחת שם קובץ חדש, ייחודי.
שיטה 2: העבר את גיליונות העבודה המקוריים לחוברת עבודה חדשה
 1. בתפריט הוספה, לחץ על גיליון עבודה.

  הגיליון נחוץ לך כגיליון מילוי, משום שחייב להישאר לפחות גיליון אחד בחוברת עבודה לאחר העברת כל גיליונות הנתונים הרלוונטיים.
 2. בתפריט עריכה, לחץ על העבר או העתק גיליון.
 3. ברשימה לחוברת עבודה, לחץ על (חוברת עבודה חדשה).
 4. לחץ על אישור.
שים לב שלבים אלה אמורים להעביר את גיליון העבודה הפעיל לחוברת עבודה חדשה. חזור על שלבים 1 עד 4 עד שכל גיליונות העבודה (מלבד גיליון המילוי) הועברו אל חוברת העבודה החדשה.

אם יש בחוברת העבודה שלך פקודות מקרו של VBA, העתק את המודולים מחוברת העבודה הישנה אל חוברת העבודה החדשה.

שיטה 3: שמור את הקובץ כסוג קובץ אחר של Excel
 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 2. ברשימה שמור כסוג, בחר תבנית קובץ שונה מתבנית הקובץ הנוכחי. אם אתה משתמש ב- Microsoft Excel 97 או ב- Microsoft Excel 2000, שמור את הקובץ כקובץ Excel 5.0/95.
שיטה 4: שמור את הקובץ בתבנית HTML
 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 2. ברשימה שמירה כסוג, לחץ על דף אינטרנט.
 3. לחץ על Save (שמור).
לראש הדף

תהליך לשמירת קובץ Excel

כאשר Excel שומר קובץ, הוא עושה זאת בהתאם לתהליך הבא:
 1. Excel יוצר קובץ זמני בעל שם אקראי (לדוגמה, Cedd410, ללא סיומת קובץ) בתיקיית היעד שצוינה בתיבת הדו-שיח שמירה בשם. חוברת העבודה בשלמותה נכתבת בקובץ הזמני.
 2. אם השינויים נשמרים לקובץ קיים, Excel ימחק את הקובץ המקורי.
 3. Excel משנה את שמו של הקובץ הזמני. Excel מעניק לקובץ הזמני את שם הקובץ שציינת (כמו למשל Book1.xls) בתיבת הדו-שיח שמירה בשם.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
814068 תיאור תהליך השמירה של קבצים ב- Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הערה ייתכן שתהליכים אחרים המתרחשים במחשב הם שגורמים את ההפרעה בתהליך השמירה של Excel. הבעיות הללו עלולות להתרחש כאשר מתבצעת גישה אל הקובץ הזמני של Excel עוד בטרם נשלם תהליך השמירה (למשל, כאשר תוכנית האנטי-וירוס המקומית נועלת את הקובץ הזמני כדי לסרוק אותו לפני שהיישום מספיק לשנות את שמו).

משום כך, עליך לרשום לפניך כל התקנה של תוכנה חדשה או של עדכון כדי למנוע בעיות שמירה ב- Excel. הפרטים הללו עשויים לעזור לך אם הבעיה שנתקלת בה לא תבוא על פתרונה באמצעות מאמר זה ותצטרך לפנות אל שירותי התמיכה במוצר של מיקרוסופט. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http:/support.microsoft.com
לראש הדף
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 271513 - Last Review: יום חמישי 26 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto KB271513

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com