ID c?a bi: 271513 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Ban co th gp phai s c khi ban c lu mt tp Microsoft Excel nu mt hoc nhiu cac iu kin sau la ung:
 • Ban lu tp Excel vao ia mang ma ban bi gii han quyn.
 • Ban lu tp Excel vao vi tri khng co u khng gian cng.
 • Kt ni n tp Excel a bi ngt.
 • Co xung t vi chng trinh phn mm chng vi-rut.
 • Ban lu tp Excel a c chia se.
 • Ban a vt qua gii han ng dn 218 ky t khi lu tp Excel.
 • Tinh nng Uc lng Chuyn tip Cng thc a c bt trong Excel.
 • Tp a c tao t mt khun mu co cha cac i tng nhung.

GII THIU

Bai vit nay m ta cach khc phuc s c co th xay ra khi ban lu tp Microsoft Excel.

Thng tin thm

Chu y trc khi ban bt u khc phuc s c

Nu ban hin ang gp s c nay vi tp ma ban cha lu thanh cng, hay xem phn Lu tp Excel cua ban trc khi bt u khc phuc s c trc khi tip tuc khc phuc s c nay.

Nu ban mun bit thm v cach lu tp Excel, hay xem phn Qua trinh lu tp Excel.

khc phuc s c lu tp Excel, lam theo nhng bc sau theo ung trt t xut hin cua chung cho n khi s c c giai quyt.

Bc 1: Th lu tp Excel vao vi tri khac

Nu ban co th lu tp Excel ung cach khi ban lu no vao ia cng ni b, ia mang hoc mm, di y la cac nguyn nhn co th cua s c ma ban ang gp phai:

B?c 2: Th lu mt tp Excel mi vao vi tri ban u

lu mt tp Excel mi vao vi tri ban u, lam theo nhng bc sau:
 1. Tao s lam vic Excel mi.
 2. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 3. Trong hp thoai Lu vi tn, lam theo nhng bc sau:
  1. Trong Lu vao, bm vao vi tri ma tp Excel ban u cua ban c lu.
  2. Trong Tn tp, go tn mi cho tp Excel mi cua ban.
  3. Bm Lu.
Nu ban co th lu mt tp Excel mi vao vi tri ban u, di y la cac nguyn nhn co th xay ra: Nu ban khng th lu mt tp Excel mi vao vi tri ban u, di y la mt nguyn nhn co th a gy ra s c o: Nu ban co u khng gian ia, hay th bc 3.

Bc 3: Th lu tp Excel file trong Ch An toan cua Microsoft Windows

Nu bc 1 va 2 khng giai quyt c s c, khi ng lai Windows Ch An toan, ri th lu tp Excel vao ia cng ni b cua ban.

Chu y Nu ban s dung vi tri trn mang lu cac tp Excel cua minh, th khi ng lai Windows Ch An toan vi h tr mang, ri th lu tp Excel cua ban.


? bi?t thm thng tin v? cch kh?i ?ng Windows trong Ch? ? An ton, b?m cc s? bi vi?t sau ? xem cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:

315222 M t? cc ty ch?n Kh?i ?ng Ch? ? An ton trong Windows XP (Trang nay co th co bng ting Anh)


Nu tp Excel c lu sau khi ban khi ng lai Windows Ch An toan, hay th lu lai tp. lam vic nay, bm Lu trn menu Tp.

Nu tp Excel khng c lu (hoc lu lai) sau khi ban khi ng lai Windows Ch An toan, di y la cac nguyn nhn co th xay ra:

Nguyn nhn

B? tr? c?a bn th? ba

N?u t?p Excel khng ?c lu khi b?n ch?y Excel ? Ch? ? An ton c?a Windows, s? c? ny c th? do b? tr? c?a bn th? ba ho?c t?p n?m ? m?t trong cc v? tr kh?i ?ng Excel gy ra. Theo mc inh, cac tp nay c nap khi ban khi ng Excel.

i khi, cac nha cung cp phn mm thuc bn th ba cai t cac trinh b sung tuy chinh lam vic vi Excel. Mt s trinh b sung nay c thit k lam vic vi cac tinh nng Excel hin co, va mt s c thit k cho phep mt chuyn i lin tuc khi ban s dung san phm cua bn th ba. Thng thng, cac trinh b sung cua bn th ba nay khng can tr chc nng thng thng cua Excel. Tuy nhin, vn co mt s ngoai l, trong o xay ra xung t khi lu tp Excel do trinh b sung.

kim tra hoc loai bo kha nng trinh b sung Excel cua bn th ba hoc tp gy ra s c lu tp Excel, khi ng Excel Ch An toan. lam vic nay, hay lam theo cac bc sau.
 1. Thoat khoi Excel.
 2. Bm Bt u, ri tro chut vao Cac chng trinh.
 3. Gi phim CTRL khi khi ng Excel cho n khi ban nhn c thng bao ging di y:
  Excel a phat hin rng ban ang gi phim CTRL. Ban co mun khi ng Excel ch an toan?
 4. Bm Co.
 5. Th lu mt tp Excel mi, va sau o lu lai tp Excel o.
Nu tp c lu ung cach, thi nguyn nhn kha di nht la do mt trinh b sung tuy chinh hoc tp c t trong vi tri khi ng Excel. Ban phai inh vi va loai bo trinh b sung hoc tp giai quyt s c. Sau khi ban xac inh c trinh b sung hoc tp a gy ra s c, lin h nha cung cp a thit k no. Nha cung cp co th co thng tin thm v s c va ban cp nht khng gy ra s c.

? bi?t thm thng tin v? Ch? ? An ton c?a Microsoft Excel, b?m F1 trong Excel ? i t?i menu Tr? gip, nh?p ch? ? an ton trong h?p T?m ki?m, sau b?m T?m ki?m ? xem ch? ?.


bit thm thng tin v cach xac inh cp ma Excel s dung trong khi khi ng va cac tuy chon b sung v hiu hoa chc nng nay, bm vao cac s bai sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

822107 Cch s? d?ng cc th m?c kh?i ?ng trong Excel
826922 Cch ngn cc t?p t? ?ng m? trong Excel


tr v u trang

Cp phep co gii han

Khi lu tp Excel, ban phai co cac quyn sau y i vi th muc ma ban ang lu tp:
 • Quyn oc
 • Quyn ghi
 • S?a ?i quy?n truy c?p
 • Quyn xoa
Chu y Nu ban khng co cac quyn nay, qua trinh lu tp Excel khng th hoan thanh.

quay l?i ?u trang

Khng ? dung l?ng ? ?a

Khi b?n lu vo b?t k? ? ?a no, cho d l ? ?a m?m, ? ?a c?ng c?c b? hay ? ?a m?ng, b?n ph?i ?m b?o r?ng ? ?a c ? dung l?ng tr?ng ? cho php t?p ?c lu. Nu ia ich khng co u khng gian, Excel khng th hoan thanh thao tac lu, va ban nhn c thng bao li sau y:
ia y.


bit thm thng tin v thng bao li nay, bm vao cac s bai vit sau xem bai co trong C s Kin thc Microsoft:
214245 Ban nhn c thng bao li " ia y" khi lu s lam vic trong Excel
214073 Ban nhn c thng bao li khi c lu mt tp trong Excel
tr v u trang

Mt kt ni mang

Nu ban ang lam vic vi mt tp Excel va kt ni vi ia cha tp o bi mt, ban co th nhn c mt thng bao li khi c gng lu tp.

S c nay xay ra do khi ban m mt tp Excel t vi tri mang, mt vai phn cua tp khng c tai xung ti may tinh ni b tai thi im ban m tp. Phn B nh m Bang Tru, i tng ActiveX, va Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) cua tp khng c tai xung may tinh ni b n khi chung c truy cp trong phn Excel ni b.

Do o, nu kt ni mang bi ngt, Excel khng th truy cp cac phn khng c tai xung may tinh ni b cua tp va khng th lu c tp.

bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
291204 Ban nhn c thng bao li khi lu tp sau khi kt ni mang bi ngt trong Excel
214073 Ban nhn c thng bao li khi c lu mt tp trong Excel
quay l?i ?u trang

Xung ?t ph?n m?m ch?ng vi-rt

Khi ph?n m?m ch?ng vi-rt ?c ci ?t hay ang ch?y, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i khi b?n c? lu m?t t?p Excel hi?n c. Ban khng nhn c thng bao li nu ban c lu mt tp Excel mi. Ban nhn c thng bao li do mt s chng trinh chng vi-rut quet nhanh bt ky tp mi nao xut hin trong may tinh. Qua trinh quet nay i khi co th lam gian oan qua trinh lu tp Excel. S gian oan nay co th khin Excel dng lu tp ung cach.

tr v u trang

Xung t chia se tp

Nu ban ang lam vic vi mt tp Excel chung cung luc vi mt ngi dung khac, ban co th nhn c mt thng bao li nu ban va ngi dung th hai c gng lu tp Excel o cung luc. Ban nhn c thng bao li do Excel khng th lu tp trong khi phin ban khac cua Excel ang lu tp tng t.

bit thm thng tin v thng bao li nay, bm vao s bai vit sau xem bai co trong C s Kin thc Microsoft:
130494 Ban nhn c thng bao li "Tp nay a bi khoa" khi lu s lam vic c chia se trong Excel 2002
quay l?i ?u trang

? di tn t?p

N?u b?n c? lu ho?c m? m?t t?p Excel v ?ng d?n c?a t?p (bao g?m c? tn t?p) di hn 218 k? t?, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau:

Tn tp khng hp l.

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

213983 Thng bo l?i khi b?n m? ho?c lu t?p trong Microsoft Excel: "Tn tp khng hp l"

quay l?i ?u trang?u trang

Thng tin b sung

Lu tp Excel cua ban trc khi ban bt u khc phuc s c

Ban gn nh lun co th lu tp Excel cung vi nhng thay i mi nht cua ban trc khi tip tuc khc phuc nguyn nhn xay ra s c lu Excel thc s. Tuy thuc vao nguyn nhn cua s c lu tp Excel, ban co th khng phuc hi c tp hin tai v "nguyn trang". Tuy nhin, cac phng phap sau thng mang lai thanh cng. Cac xut di y c lit k theo trt t duy tri inh dang khi ban ang c gi tp sao cho ging vi inh dang ban u nht co th.

Chu y Cac phng phap sau y co th khng lu c tp vi tt ca nhng thay i, inh dang va tinh nng gn nht danh ring cho phin ban Excel ma ban ang s dung. Cac phng phap sau y c dung cho phep ban ly phin ban a lu va co th s dung cua tp. Tt ca cac phng phap sau y yu cu ban lu tp vao ia cng ni b, va s dung tn tp duy nht khi thc hin vic nay

Phng phap 1: Lu tp Excel vi mt tn tp mi
 1. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 2. Lu tp Excel vi tn tp mi, duy nht.
Phng phap 2: Di chuyn cac trang tinh ban u vao mt s lam vic mi
 1. Thm trang tnh c tnh nng i?n vo s? lm vi?c c?a b?n b?ng cch nh?n Shift + F11.

  Trang tinh nay c yu cu nh mt trang loc vi phai co it nht mt trang tinh con lai trong s lam vic sau khi ban di chuyn tt ca cac trang d liu co lin quan.
 2. Nhm t?t c? cc trang tnh (ngo?i tr? trang tnh c tnh nng i?n) b?ng cch b?m vo trang tnh ?u tin, nh?n gi? phm shift v b?m vo trang tnh cu?i cng.
 3. B?m chu?t ph?i trn cc trang tnh ?c nhm v ch?n Di chuy?n ho?c sao chp.
 4. Trong danh sach Ti S, bm (S mi).
 5. Bm OK.
Lu ?Nh?ng b?c ny s? di chuy?n cc trang tnh (?c nhm) ang ho?t ?ng sang s? lm vi?c m?i.

Nu ban co cac macro VBA trong s lam vic, hay sao chep cac mun t s lam vic cu sang s lam vic mi.

Phng phap 3: Lu tp di dang mt kiu tp Excel khac
 1. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 2. Trong danh sch Lu d?i d?ng, ch?n m?t ?nh d?ng t?p khc v?i ?nh d?ng t?p hi?n t?i. N?u b?n s? d?ng Microsoft Excel 2007 tr? ln, h?y lu t?p d?i d?ng.xlsx ho?c .xlsm thay v? .xls.
Phng phap 4: Lu tp theo inh dang HTML
 1. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 2. Trong danh sach Kiu Lu, bm Trang Web.
 3. Bm Lu.
tr v u trang

Quy trinh lu tp Excel

Khi lu tp, Excel thc hin theo quy trinh sau:
 1. Excel tao mt tp tam thi c t tn ngu nhin (vi du, Cedd4100 khng co phn m rng tn tp) trong cp ich ma ban a chi inh trong hp thoai Lu vi tn. Toan b s lam vic se c ghi vao tp tam thi nay.
 2. Nu nhng thay i ang c lu vao tp hin hanh, Excel se xoa tp gc.
 3. Excel i tn tp tam thi. Excel cung cp cho tp tam thi tn tp ma ban a chi inh (chng han Book1.xls) trong hp thoai Lu vi tn.
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
814068 M ta cach Excel lu tp
Chu y Nhng quy trinh khac din ra trn may tinh cua ban co th lam hong quy trinh lu cua Excel. Nhng s c nay co th xay ra nu tp Excel tam thi c truy nhp trc khi qua trinh lu cua Excel hoan thanh (chng han khi chng trinh chng vi-rut trong may khoa tp tam thi quet trc khi tp o c i tn).

Vi vy, ban phai theo doi cac cai t hoc cp nht phn mm mi c thc hin trc khi gp phai bt ky s c lu tp Excel nao. Thng tin nay se rt hu ich nu bai vit nay khng giai quyt c s c cua ban va ban phai goi Dich vu H tr San phm cua Microsoft. bit thm thng tin, hay truy cp trang Web sau cua Microsoft:
http:/support.microsoft.com
quay lai u trang
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 271513 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? kha:
kbhowto KB271513

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com