Tính năng debug m? JavaScript trong Visual Studio 11 beta

ID c?a bài: 2715429 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

Trong quá tr?nh phát tri?n ?ng d?ng c?a b?n, nh?t là vi?c phát tri?n các ?ng d?ng Web và ?ng d?ng Metro s? d?ng JavaScript, có nhi?u lúc b?n s? g?p khó khăn trong vi?c Debug các m? đó, có th? b?n ph?i ng?t các ?ng d?ng đ? x? l? l?i và t? m?nh t?m ki?m l?i. Vi?c x? l? ngo?i l? r?t khó khăn trong quá tr?nh phát tri?n chương tr?nh.

Nguyên nhân

Nguyên nhân do các công c? phát tri?n ?ng d?ng không h? tr? hoàn ch?nh vi?c Debug m?t m? JavaScript, và do đó b?n s? g?p khó khăn khi x? l?, nh?t là x? l? các Exception.

Gi?i pháp

Nh?ng tính năng tăng cư?ng cho vi?c Debug m? JavaScript

Visual Studio 11 beta gi?i thi?u m?t tr?i nghi?m l?p tr?nh m?i v?i class JavaScript và cung c?p m?t b? công c? giàu tính năng cho vi?c phát tri?n ?ng d?ng Windows Metro. Debugging là m?t ph?n quan tr?ng c?a b? ph?n này. Trong bài vi?t này tôi đi vào t?p trung vào m?t s? k?ch b?n m?i và các c?i ti?n mà Microsoft đ? b? sung vào phiên b?n này.

Thay đ?i ? đi?u khi?n ngo?i l? (exception)

Trong phiên b?n Visual Studio trư?c, trên m?i unhandled exception b?n ch? có th? break nó khi debug m? JavaScript. Bây gi?, đ?i v?i nh?ng Exception này, s? có m?t tùy ch?n đ? break trên m?i exception. Ti?n tr?nh này s? d?ng b?ng cách check bên dư?i c?t Thrown trong h?p h?i tho?i Exceptions (Debug--> Exceptions). Bên c?nh có m?t c?t đư?c disabled, đó là “User-Unhandled”, v? nó không đư?c áp d?ng cho vi?c g? l?i JavaScript.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2715428Cài đ?t m?c đ?nh cho phép các ngo?i l? đư?c s? d?ng cho m?t s? l?i thư?ng g?p (ví d? như Object doesn’t support this property or method). Khi m?c “JavaScript Runtime Exceptions” đư?c đánh d?u ? c?t Thrown, tr?nh g? r?i s? đư?c break trên t?t c? các l?i v?i các trư?ng h?p, ngay c? khi nh?ng l?i đó không đư?c li?t kê trong danh sách c?a h?p h?i tho?i.

Ví d?:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2715430


Trong ví d? ? trên, ph?n t? element ID b? l?i ho?c thi?u, làm cho hàm tr? v? document.getElementID tr? v? giá tr? Null v?i l?i ngo?i l? là “Object expected”. B?n c?ng có th? vô hi?u hóa các trư?ng h?p ngo?i l? này b?ng cách đánh d?u ch?n “Break when this exception type is thrown”, ngh?a là sau này tr?nh debug s? s? không ng?t khi có exception này x?y ra.

Debug Output s? ch?a các thông tin v? exception:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2715432


Khi m?t exception đang đư?c break, m?t c?a s? LOCAL s? hi?n th? các thông tin và giá tr? c?a exception này, b?n có th? m? r?ng ra đ? xem thêm thông tin các thu?c tính c?a nó.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2715433


Debugging web workers

Nh?ng ?ng d?ng Metro JavaScript và ?ng d?ng web ch?y trên môi trư?ng IE10 có th? s? d?ng WEB WORKERS đ? ch?y các m? JavaScript ? bên dư?i. Tr?nh g? r?i Visual Studio 11 đ? h? tr? đ?y đ? tính năng này. Khi b?n ng?t m?t Page Context ho?c m?t Worker Context, các x? l? khác c?ng ng?ng ch?y. N?i dung hi?n t?i ? nơi mà đư?c đánh d?u ng?t s? hi?n th? m?t thanh công c? Debug Location. N?i dung c?a trang s? đư?c hi?n th? như là m?t Main Thread trong khi đó, và n?i dung làm vi?c đó.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2715434


Các đi?m tăng cư?ng khác

· Nh?ng bư?c g? l?i m? JavaScript tang cư?ng kh? năng làm vi?c c?a chúng ta so v?i Visual Studio 2010.

· H? tr? debug m? JavaScript t? xa (c? thi?t b? x86/amd64 và Arm): B?n có th? ch?y nh?ng ?ng d?ng JavaScript Metro trên m?t thi?t b? ho?c g?n nó v?i m?t ti?n tr?nh đang ch?y m? JavaScipt ? m?t thi?t b? t? xa.

· DOM Explorer và JavaScript Console là hai công c? m?i trong s?n ph?m này.

· C?a s? Call Stack ch?a nhi?u thông tin như là s? d?ng và thông tin c?a t?p tin m? ngu?n, cho b?n đư?c nhi?u thông tin hơn cho vi?c debug mà không c?n ph?i chuy?n qua l?i quá nhi?u c?a s?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2715431


K?t lu?n

Nh?ng thông tin trên là m?t s? đi?m c?i ti?n c?a quá tr?nh g? l?i cho m? JavaScript. Nó là m?t thành ph?n m?i c?a b? Visual Studio 11 beta, Microsoft v?n đang ti?p t?c c?i ti?n d?a vào các feedback c?a ngư?i dùng đ? hoàn thi?n hơn b? công c? này.

Đ? bi?t thêm thông tin

B?n có th? tham kh?o thêm ? http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/

Tuyên b? không ch?u trách nghi?m n?i dung Gi?i pháp c?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2715429 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2012 Beta
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2715429

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com