วิธีการจัดรูปแบบของสมุดงาน Excel ขณะส่งกระแสข้อมูลเนื้อหา MIME

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 271572 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ Active Server หน้า (ASP) เพื่อสร้างสมุดงานที่จัดรูปแบบที่สามารถถูกส่งเป็นกระแสข้อมูลเป็นเนื้อหา MIME ใน Microsoft Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

Excel สามารถยืนยันรายละเอียดการจัดเก็บในรูปแบบที่มีไฮบริดสลี HTML/XML When you save an Excel 2000 workbook as a Web page, Excel creates a file that contains a combination of HTML tags and XML tags that have special meaning to Excel. A workbook saved in this format can go from Excel to the browser and back to Excel again (a "round trip") without losing workbook integrity.

When you open a workbook saved as a Web page in Internet Explorer, the HTML tags are used to render the document. When you open a workbook in this format in Excel, Excel uses the XML tags for settings that might pertain to the workbook, worksheets, rows and columns. For more information on using HTML and XML with Excel 2000, see "Microsoft Office HTML and XML Reference" at the following MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa155477(office.10).aspx
Using ASP, you can create your own documents in Excel's HTML/XML format so that when the document is streamed to the client browser, it is displayed in Excel. You can control the cell placement of data and specify any workbook or worksheet settings that are supported by Excel's HTML/XML format. To create an Excel workbook in the HTML/XML format and then stream it as MIME content to Excel on the client, follow these steps:
 1. Paste the following code into Notepad:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
   ' Check for a value passed on the address bar.
   if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true
   ' If we have a value for "i", we know that we can display the
   ' data in Excel.
   if (bFirst = false) then
    ' Buffer the content and send it to Excel.
    Response.Buffer = true
    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" 
  %>
  <HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <HEAD>
  <style>
   <!--table
   @page
     {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";
  	mso-page-orientation:landscape;}
     br
     {mso-data-placement:same-cell;}
  
   -->
  </style>
   <!--[if gte mso 9]><xml>
    <x:ExcelWorkbook>
    <x:ExcelWorksheets>
     <x:ExcelWorksheet>
     <x:Name>Sample Workbook</x:Name>
     <x:WorksheetOptions>
      <x:Print>
      <x:ValidPrinterInfo/>
      </x:Print>
     </x:WorksheetOptions>
     </x:ExcelWorksheet>
    </x:ExcelWorksheets>
    </x:ExcelWorkbook>
   </xml><![endif]--> 
  </HEAD>
  <BODY>
  <TABLE>
  <%
    ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.
    for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))
     Response.Write " <TR>" + vbCrLf
     for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))
      if (j = 1) or (i = 1) then
       Response.Write "  <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"
      else
       Response.Write "  <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"
      end if
  	  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf
     next
     Response.Write " </TR>" + vbCrLf
    next
  %>
  </TABLE>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
   else
   ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for
   ' values for the table.
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  Please enter indices for the multiplication table:<BR>
  <FORM action="xlmime.asp" method=GET> 
   i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR>
   j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/>
   <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/>
  </FORM>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
   end if
  %>
  					
 2. Save the file as XLMime.asp in the virtual root directory of your web server. (The default virtual root is C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Start Internet Explorer and browse to http://YourWebServer/xlmime.asp, whereYourWebServeris the name of your Web server.
 4. In the Web page that appears, supply numeric values in each of the text boxes provided and then clickSubmit. Excel in-place activates in the browser with a new workbook. The new workbook contains formatted data in the number of rows (i) and the number of columns (j) that you specified. Also, if you check the Page Setup information for the worksheet, you will notice that the orientation is set to landscape and that a custom header exists.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about streaming MIME content to Office applications, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
266263BUG: Word 2000 and Excel 2000 display ASP source when using MIME type to stream data
199841How to display ASP results using Excel in IE with MIME types
For more information on Office Automation, visit the Microsoft Office Development support site:
http://support.microsoft.com/ofd

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 271572 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB271572 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:271572

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com