B?n không th? m? m?t t?p tin đư?c liên k?t v?i m?t chương tr?nh RemoteApp trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2716163 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng tr?nh qu?n l? RemoteApp thêm m?t chương tr?nh vào danh sách các chương tr?nh RemoteApp.
 • B?n h?y ch?y thu?t s? RemoteApp đ? t?o ra m?t t?p tin t? xa máy tính đ? bàn giao th?c (.rdp) cho chương tr?nh RemoteApp.
 • B?n c? g?ng đ? B?t đ?u chương tr?nh RemoteApp b?ng cách b?m đúp vào m?t t?p tin có ki?u t?p tin đư?c liên k?t v?i các chương tr?nh RemoteApp.
Trong trư?ng h?p này, chương tr?nh RemoteApp không B?t đ?u. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
RemoteApp l?i:
Chương tr?nh Tên chương tr?nh không t?m th?y.
Đ? đư?c tr? giúp, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? c? hai đư?ng d?n tài li?u t? xa và đư?ng d?n t?p tin .rdp đư?c g?i đ?n Mstsc.exe khi b?n c? g?ng m? t?p. Trong t?nh hu?ng này, m?t yêu c?u t? xa các ?ng d?ng tích h?p t?i đ?a phương (đư?ng s?t) đư?c g?i đ?n máy ch?. Do đó, m?t đi?u ki?n ch?ng t?c x?y ra khi đư?ng s?t quy tr?nh th?c hi?n m?t v? trư?c khi các thành ph?n rdpdr nh?n đư?c thông báo.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin bi?u hi?n và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21998179,71223-May-201205: 23x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i5 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21998300,03223-May-201205: 23x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,2005 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21998179,71223-May-201205: 23x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?iJun tháng 10 năm 200920: 44không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21998300,03223-May-201205: 23x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,200Jun tháng 10 năm 200920: 44không áp d?ng
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,06723-May-201205: 54không áp d?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21998162,30423-May-201204: 24x 86
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i5 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21998261,63223-May-201204: 24x 86
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,2005 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21998415,74423-May-201204: 17IA-64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i5 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21998662,01623-May-201204: 17IA-64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,2005 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21998162,30423-May-201204: 24x 86
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i5 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21998261,63223-May-201204: 24x 86
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1,2005 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 01không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_5c410694b0a619bbd9ec2db1d248dba0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_ab7be294d8aafeb3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6f485c86a2c264fa67a5e06d4eff2375_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_50f99245c5f350e2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a439e1eef9b75235f71ec2a069d374b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_767ecc901511717c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_a06d63becc5bf7e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,324
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_7d384a0d761df94d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,718
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_aac20e1100bcb9e3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,618
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)04: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_03f7fe73113791c29b86e16595ae0505_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_f33a1bdab0558c45.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.094 ngư?i
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_44506c3113fc8fae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,321
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21998_none_aac20e1100bcb9e3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,618
Ngày (UTC)23-May-2012
Th?i gian (UTC)04: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2716163 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2716163 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2716163

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com