?ng d?ng tr?nh duy?t 32-bit không th? làm vi?c như mong đ?i trong Internet Explorer 10

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2716529 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y Internet Explorer 10 ? bàn làm vi?c trên m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows 8, b?-tr? đư?c vi?t cho tr?nh duy?t 32-bit (ví d?, đ?i tư?ng tr? giúp tr?nh duy?t (Các BHO), thanh công c? và ActiveX khi?n) không làm vi?c như mong đ?i.

V?n đ? này x?y ra khi các m?c ki?m nh?p sau đây đư?c thi?t l?p đ? 0:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\TabProcGrowth

Nguyên nhân

Tr?nh qu?n l? Internet Explorer 10 luôn luôn là m?t quá tr?nh 64-bit phiên b?n 64-bit c?a Windows 8. Đây là m?t thay đ?i ki?n trúc trong Internet Explorer 10. theo m?c đ?nh, tab quá tr?nh có th? là quá tr?nh 32-bit ho?c 64-bit, ngo?i tr? khi m?c TabProcGrowth ki?m nh?p đư?c đ?t thành 0. Khi này m?c ki?m nh?p đư?c đ?t thành 0, các tab ch?y trong quá tr?nh tương t? như tr?nh qu?n l? trong trư?ng h?p này là 64-bit. Tuy nhiên, m?t s? tr?nh duy?t ti?n ích có m?t phiên b?n 64-bit. V? v?y, h? không làm vi?c như mong đ?i.

Cách gi?i quy?t khác

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? đư?c chúng tôi làm vi?c xung quanh v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích làm vi?c xung quanh v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? kh?c ph?c s? c? này, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào ch?y trong T?p t?i xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 25007
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • S?a ch?a nó gi?i pháp s? giúp b?n s?a đ?i giá tr? TabProcGrowth ki?m nh?p vào t?i 'Trung b?nh'.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, thay đ?i giá tr? c?a m?c ki?m nh?p TabProcGrowth đ? m?t s? nguyên đó là l?n hơn 0. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong h?p search, nh?p regedit.
 3. Khai thác ho?c nh?p vào bi?u tư?ng Regedit Hi?n th?. Xác đ?nh v? trí và sau đó ch?n các m?c nh?p registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\TabProcGrowth
 4. Thay đ?i giá tr? c?a m?c ki?m nh?p.
Lưu ? N?u b?n không mu?n thay đ?i các thi?t l?p registry, b?n có th? ph?i ch?y ti?n ích đư?c vi?t cho tr?nh duy?t 64-bit. Liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m đ? ki?m tra cho dù m?t phiên b?n 64-bit c?a tr?nh b? sung đư?c cung c?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?c TabProcGrowth ki?m nh?p, h?y vào web site Microsoft MSDN sau đây:
M? m?t tab m?i có th? B?t đ?u m?t quá tr?nh m?i trong Internet Explorer
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n s? d?ng m?t phiên b?n 64-bit c?a Internet Explorer là phiên b?n m?c đ?nh, h?y vào web site Microsoft MSDN sau đây:
câu h?i thư?ng g?p v? 64-bit phiên b?n c?a Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 2716529 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
T? khóa: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2716529 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2716529

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com