Kh?c ph?c: B?n không th? kí nh?p vào máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t kh?u m?i sau khi b?n thay đ?i m?t kh?u tr?c tuy?n trong Windows 8 phát hành b?n xem trư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2717246

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Windows 8 phát hành Xem trư?c
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Windows 8 phát hành b?n xem trư?c, b?n có th? kí nh?p vào máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft và sau đó thay đ?i m?t kh?u tài kho?n c?a Microsoft t?i b?t k? th?i gian tr?c tuy?n. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft đ? kí nh?p vào máy tính c?a b?n, b?n có th? th?y r?ng b?n không th? kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t kh?u m?i, m?c dù b?n có th? thành công v?n c?n kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t kh?u cu?i cùng s? d?ng trên máy PC.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n đó gi?i thi?u khi chúng tôi kiểm soát dữ liệu trên máy tính khách trư?c khi chúng tôi kí nh?p ngư?i dùng. L?i này ?nh hư?ng đ?n m?t t? l? nh? c?a ngư?i s? d?ng ngư?i thay đ?i m?t kh?u tài kho?n Microsoft c?a h? ho?c nh?ng ngư?i rơi vào trạm đậu l?i mà đ?i h?i h? đ? có thêm hành đ?ng trư?c khi h? có th? kí nh?p vào tài kho?n c?a h?.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên máy tính đang ch?y Windows 8 phát hành Xem trư?c.

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Windows Update. Đ? làm đi?u này trong hệ điều hành Windows 8 phát hành b?n xem trư?c, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, m? Windows Update b?i swiping trong t? r?a bên ph?i c?a màn h?nh.
  2. Khai thác tra c?u. Ho?c, n?u b?n s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh và b?m tra c?u.
  3. Khai thác Thi?t đ?t. Ho?c, n?u b?n s? d?ng m?t con chu?t, b?m Thi?t đ?t.
  4. Trong h?p search, nh?p Windows Update.
  5. V?i nư?c ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t tùy ch?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 phát hành Xem trư?c.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy PC sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Lưu ? Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c". B?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Wlidsvc.dll6.2.8400.1041,515,00824-May-201203: 36
Wlidsvc.dll6.2.8400.42031,515,00824-May-201203: 43
Cho x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Wlidsvc.dll6.2.8400.1041,944,06424-May-201204: 10
Wlidsvc.dll6.2.8400.42031,944,06424-May-201204: 09
Phiên b?n d?a trên cánh tay c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Wlidsvc.dll6.2.8400.1041,691,64824-May-201203: 23

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 phát hành trư?c

T?p b? sung cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_2c1fe16dbfd16eb8e1166e5cfb434529_31bf3856ad364e35_6.2.8400.104_none_852ece79629459d1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)17: 42
Tên t?pX86_a1caa25d984b5c6cb391fa2e0ca1b023_31bf3856ad364e35_6.2.8400.4203_none_c3028ae42699d75f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)17: 42
Tên t?pX86_windows-id-connecte...NT-nhà cung c?p-wlidsvc_31bf3856ad364e35_6.2.8400.104_none_72a99959dce31f5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,212
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)04: 59
Tên t?pX86_windows-id-connecte...NT-nhà cung c?p-wlidsvc_31bf3856ad364e35_6.2.8400.4203_none_9fddf8177b007534.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,215
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)04: 08
T?p b? sung cho x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_1707b5f7e17fa308815f4cfea5df9722_31bf3856ad364e35_6.2.8400.104_none_ef96341656611998.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)17: 42
Tên t?pAmd64_5d777e4ba6ab2fe22b6cc871232085e9_31bf3856ad364e35_6.2.8400.4203_none_10ce5e77f1107ea8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)17: 42
Tên t?pAmd64_windows-id-connecte...NT-nhà cung c?p-wlidsvc_31bf3856ad364e35_6.2.8400.104_none_cec834dd95409094.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,216
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)05: 52
Tên t?pAmd64_windows-id-connecte...NT-nhà cung c?p-wlidsvc_31bf3856ad364e35_6.2.8400.4203_none_fbfc939b335de66a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,219
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
T?p b? sung cho phiên b?n d?a trên cánh tay c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pArm_5e43a69689c3637e841b9e7471c2de6f_31bf3856ad364e35_6.2.8400.104_none_48f46be1f3ba16ff.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)17: 42
Tên t?pArm_windows-id-connecte...NT-nhà cung c?p-wlidsvc_31bf3856ad364e35_6.2.8400.104_none_72ac0bb1dce03e24.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,212
Ngày (UTC)24-May-2012
Th?i gian (UTC)04: 32

Thu?c tính

ID c?a bài: 2717246 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbmt KB2717246 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2717246

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com