Mô t? c?a thông tin tích l?y 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2717295 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Cumulative Update 1 (CU1) cho Microsoft System Center 2012 B? qu?n lí c?u h?nh.

Thông tin thêm

Các v?n đ? c? đ?nh

Qu?n tr? viên Console

 • Khi m?t đi?m phân ph?i m?i đư?c thêm vào m?t gói có ch?a hơn 100 đi?m phân ph?i hi?n t?i, đi?m phân ph?i m?i không th? đư?c thêm vào, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên:
  Các nhà cung c?p tin thư thoại SMS thông báo l?i.

  Khi b?n nh?p vào Thông tin chi ti?t trong các thông báo l?i, m?t tin thư thoại "Vi ph?m h?n ng?ch" đư?c hi?n th? theo các chi ti?t c?a ch?ng d?u ki?m v?t.

 • Liên k?t đ?n quy?n riêng tư tr?c tuy?n cho chương tr?nh c?i thi?n kinh nghi?m khách hàng trong giao di?n qu?n tr? c? đ?nh.

?ng d?ng qu?n l?

 • N?u m?t tri?n khai lo?i b? sung ho?c thay đ?i trư?c khi quá tr?nh qu?n l? phân ph?i m?t thay đ?i trư?c đó, n?i dung có th? không đư?c g?i đ?n m?t web site tr? em.
 • N?i dung t?p prestaged cho m?t tri?n khai lo?i không đư?c t?o ra cho t? xa phân ph?i đi?m khi có nhi?u tri?n khai lo?i cho các ?ng d?ng tương t?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? n?i dung prestaged, đi đ?n web site Microsoft TechNet sau đây:
  Ho?t đ?ng và b?o tr? cho qu?n l? n?i dung trong c?u h?nh qu?n l?

Tài s?n trí tu?

 • gi?y phép s? l?n Phiên b?n c?a Microsoft SQL Server 2012 có th? đư?c nhân đôi trong tài s?n t?nh báo Installed_Software_data ph?n c?ng hàng t?n kho l?p.
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack (SP1) không đư?c li?t kê trong tài s?n t?nh báo gi?y phép 01 D - s?n ph?m Ledger gi?y phép c?a Microsoft trên m?t báo cáo máy tính c? th?.
 • Pre-provisioned tài s?n trí tu? đ?ng b? hóa đi?m gi?y ch?ng nh?n đư?c C?p Nh?t v?i m?t ngày h?t h?n m?i.

Khách hàng

 • Khi m?t danh sách năng đ?ng đư?c s? d?ng cho tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng công vi?c t?, không ph?i t?t c? các tri?n khai lo?i s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này x?y ra khi m?t trong nh?ng tri?n khai lo?i kh?i đ?ng l?i máy tính. Trong trư?ng h?p này, b?t k? tri?n khai lo?i sau khi kh?i đ?ng l?i không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Các thông đi?p trạm đậu đư?c liên k?t v?i m?i ?ng d?ng cho th?y s? thành công. V?n đ? này có th? đư?c nh?n th?y r? ràng nh?t trong các t?p tin smsts.log trên máy tính khách khi các t?p tin kí nh?p đư?c l?c trong CMTrace cho m?c có ch?a văn b?n "Cài đ?t ?ng d?ng."

  Đây là m?t ví d? chu?i:
  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng '?ng d?ng 1'
  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng 'ContentID cho ?ng d?ng 1' đ? B?t đ?u. Xem DCMAgent.log đ? bi?t chi ti?t v? vi?c này. JobID = '{JobID1}'

  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng '?ng d?ng 2'
  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng 'ContentID cho ?ng d?ng 2' đ? B?t đ?u. Xem DCMAgent.log đ? bi?t chi ti?t v? vi?c này. JobID = '{JobID2}'

  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng ' App 3 -Xu?t c?nh m? 3010'
  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng 'ContentID cho ?ng d?ng 3' đ? B?t đ?u. Xem DCMAgent.log đ? bi?t chi ti?t v? vi?c này. JobID = '{JobID3}'

  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng '?ng d?ng 4'
  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng 'ContentID cho ?ng d?ng 2' đ? B?t đ?u. Xem DCMAgent.log đ? bi?t chi ti?t v? vi?c này. JobID = '{JobID4}'

  Lưu ? C? hai '?ng d?ng 2''?ng d?ng 4' chia s? cùng m?t n?i dung c?a b?n. Trong này ví d? chu?i, '?ng d?ng 4' không đư?c cài đ?t chuyên bi?t sau khi kh?i đ?ng l?i mà '?ng d?ng 3' Kích ho?t.

Ra kh?i ban nh?c qu?n l?

 • Quy?n l?c ki?m soát và r? ràng ki?m toán Log b? sưu t?p d?a trên hành đ?ng th?t b?i cho bên ngoài nh?ng AMT khách hàng. Các t?p tin amptopmgr.log ch?a m?c mà trông gi?ng như các m?c sau đây:

  L?i: CSMSAMTDiscoveryTask::Execute, khám phá đ? client_computer đ? th?t b?i. H? bơi chung Worker Thread: L?i, có th? không th?c hi?n nhi?m v? thành công. Lo?i b? nó kh?i danh sách tác v?.

web site b? máy cơ s? d? li?u

 • Sao chép liên k?t phân tích không chính xác phát hi?n m?t v?n đ? syscommittab b?ng h? th?ng và cho th?y reinitialization n?u SQL Errorlog ch?a chu?i sau đây:
  3999
 • M?t thi?t b? chính không th? đư?c ch?n cho ngư?i dùng d?a trên pre-deployment n?u thi?t b? không có khách hàng qu?n l? c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t.

H? th?ng web site

 • M?t đi?m b?n ghi d?ch v? báo cáo có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c B?t đ?u n?u b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL không B?t đ?u trong v?ng m?t phút. Các t?p tin srssp.log có th? ch?a các m?c mà trông gi?ng như các m?c sau đây:

  Kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? 'ReportServer'
  Th?i gian đ? h?t h?n và các ho?t đ?ng không đư?c hoàn thành.

 • Các b?n ghi d?ch v? SMS giám đ?c đi?u hành có th? ng?ng b?t ng? n?u l?nh ghép ng?n PowerShell Connector trao đ?i không thành công. Các t?p tin EasDisc.log có th? ch?a các m?c mà trông gi?ng như các m?c sau đây:
  L?I: [Qu?n l?] l?nh th?t b?i: B?t đ?u t? m?t l?nh trên máy ch? t? xa không thành công v?i thông báo l?i sau: The WinRM khách hàng không th? hoàn t?t thao tác trong th?i gian quy đ?nh. Ki?m tra n?u tên máy tính là h?p l? và là th? truy c?p qua m?ng và ngo?i l? tư?ng l?a cho b?n ghi d?ch v? qu?n l? t? xa c?a Windows đư?c kích ho?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đi?m tr? giúp about_Remote_Troubleshooting.
 • Các thành ph?n web site h? th?ng t?nh tr?ng Summarizer có th? gây ra các b?n ghi d?ch v? SMS hành pháp đ? ngăn ch?n b?t ng? n?u máy ch? web site đ? đi?u ki?n tên mi?n (FQDN) là hơn 50 kí t? đ?i di?n, và đư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh đư?c s? d?ng. Các m?c có liên quan t? ph?n thông tin ngo?i l? c?a các t?p tin crash.log ch?a các m?c sau đây:

  Ch? đ? tên = SMS_SITE_SYSTEM_STATUS_SUMMARIZER
  Tr?nh th?c hi?n = c: Program Files Microsoft c?u h?nh Manager\bin\x64\smsexec.exe
  Ngo?i l? = eeeeffff (EXCEPTION_SMS_FATAL_ERROR)

V?n đ? đ? bi?t

C?p Nh?t c?a bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên

Khi bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên đ?u tiên đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?t đ?ng g?i c?a t?p tin Adminconsole.msi đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại % Temp % c?a ngư?i s? d?ng b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t. N?u t?p tin MSI đó là m?t tích, Configmgr2012adminui-rtm-kb2717295-i386.msp C?p nh?t t?p có th? không đư?c áp d?ng. Khi b?n c?p nh?t này đư?c phân ph?i b?ng cách s? d?ng phân ph?i ph?n m?m, vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? th?t b?i, và m?t l?i ra m? c?a 1603 kí nh?p các t?p tin excecmgr.log.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n g?c c?a bàn đi?u khi?n qu?n tr? b?ng cách s? d?ng Consolesetup.exe, sau đó áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aius.MSIkhông áp d?ng2,617,34401-Jul-201205: 00không áp d?ng
Amtopmgr.dll5.0.7711.200343,64801-Jul-201205: 00x 64
Configmgr2012ac-rtm-kb2717295-i386.mspkhông áp d?ng622,59201-Jul-201205: 00không áp d?ng
Configmgr2012ac-rtm-kb2717295-x64.mspkhông áp d?ng770,04801-Jul-201205: 00không áp d?ng
Configmgr2012adminui-rtm-kb2717295-i386.mspkhông áp d?ng1,200,12801-Jul-201205: 00không áp d?ng
Easdisc.dll5.0.7711.200141,40801-Jul-201205: 00x 64
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7711.20064,09601-Jul-201205: 00x 86
Sitestat.dll5.0.7711.200133,21601-Jul-201205: 00x 64
Smsappinstall.exe5.0.7711.200299,61601-Jul-201205: 00x 64
Smsprov.dll5.0.7711.20010,936,41601-Jul-201205: 00x 64
Srsrp.MSIkhông áp d?ng4,374,52801-Jul-201205: 00không áp d?ng
Update.SQLkhông áp d?ng16,41301-Jul-201205: 00không áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y, đi đ?n các web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
C?p nh?t h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh

M?i C?p Nh?t tích l?y ph?c v? mô h?nh cho h? th?ng Trung tâm 2012 B? qu?n lí c?u h?nh

Thu?c tính

ID c?a bài: 2717295 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2717295 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2717295

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com