Có b?n C?p Nh?t tích l?y cho Windows 8 phát hành trư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2718791
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n c?p nh?t cho Windows 8 phát hành trư?c. B?n c?p nh?t này đ?a ch? hai v?n đ? sau đây:
  • 2719739 Chuy?n ti?p nút ch?n m?t Lùi l?i và có th? đư?c vô hi?u hoá khi b?n chuy?n v? Internet Explorer 10 trong Windows 8 phát hành b?n xem trư?c
  • 2719745 M?t s? tab có th? là m?t tích và th? t? tab không chính xác sau khi Internet Explorer 10 thu h?i t? m?t tai n?n trong Windows 8 phát hành b?n xem trư?c

THÔNG TIN THÊM

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong ph?n này trên máy tính đang ch?y Windows 8 phát hành Xem trư?c.

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Windows Update.

Đ? làm đi?u này trong hệ điều hành Windows 8 phát hành b?n xem trư?c, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?m và m? b?ng đi?u khi?n:
    • Khai thác tra c?u. (Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh và b?m tra c?u.)
    • Lo?i Panel điều khiển, và sau đó tap ho?c nh?p vào Panel điều khiển.
  2. Trong h?p tra c?u Control Panel, g? Windows Update.
  3. V?i nư?c ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t tùy ch?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 phát hành Xem trư?c.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng C?p Nh?t, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? các b?n c?p nh?t sau đây:
2716368 Đ?a ch? không đư?c đánh d?u ki?m b?ng cách nh?p m?t l?n t?i các đ?a ch? thanh c?a Internet Explorer 10 trong Windows 8 phát hành b?n xem trư?c

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u C?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 phát hành Xem trư?c t?p tin thông tin lưu ?
  • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 phát hành trư?c". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
V?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
IEFrame.dll10.0.8400.10713,422,59230-May-201207: 06
IEFrame.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201222: 03
IEFrame.dll10.0.8400.420613,422,59230-May-201207: 05
IEFrame.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201222: 03
Cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
IEFrame.dll10.0.8400.10714,987,26430-May-201207: 31x 64
IEFrame.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201222: 00không áp d?ng
IEFrame.dll10.0.8400.420614,987,26430-May-201207: 35x 64
IEFrame.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201222: 00không áp d?ng
IEFrame.dll10.0.8400.10713,422,59230-May-201207: 06x 86
Wow64_ieframe.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201222: 05không áp d?ng
IEFrame.dll10.0.8400.420613,422,59230-May-201207: 05x 86
Wow64_ieframe.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201222: 05không áp d?ng
Cho cánh tay d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
IEFrame.dll10.0.8400.10713,073,92030-May-201206: 45
IEFrame.ptxmlkhông áp d?ng25,86418-May-201221: 55
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 phát hành trư?c

T?p b? sung cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_16fc07c5a313e2e7e60dfb89227c4d94_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_3964dba5deb376a9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pX86_ab918983dd3177da0ad7a312f179701a_31bf3856ad364e35_10.0.8400.4206_none_5f92c8e8bd23b43d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_c01b5de4dbca09c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin260,740
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)07: 29
Tên t?pX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.4206_none_0cffa2fcfd076666.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin260,742
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)07: 43
T?p b? sung cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_27db466cebc17c9cc6732da358e7142b_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_aebdbaaa71826e78.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.037 ngư?i
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pAmd64_5b42141309feb94145b1dffa1e2eabb1_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_edee7615b77984e2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pAmd64_6d64768849781c17b5bed6e5d70bee66_31bf3856ad364e35_10.0.8400.4206_none_e4a9e26118b8310a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pAmd64_f6db49677d4e062343aabadb63a80405_31bf3856ad364e35_10.0.8400.4206_none_65a2a71c7519fc6a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_1c39f96894277afc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin260,744
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 22
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.4206_none_691e3e80b564d79c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin260,746
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_268ea3bac8883cf7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin258,484
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)07: 29
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.4206_none_7372e8d2e9c59997.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin258,486
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)07: 43
T?p b? sung cho ARM d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 phát hành Xem trư?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pArm_f71dd1709bb7905e76d48843a8bbe97f_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_3e4b11e89eca7d1d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pArm_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_10.0.8400.107_none_c01dd03cdbc7288c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin260,995
Ngày (UTC)30-May-2012
Th?i gian (UTC)09: 11

Thu?c tính

ID c?a bài: 2718791 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2718791 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2718791

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com