Mô t? hotfix rollup gói 6 cho h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2718797 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? trong Microsoft h? th?ng Trung tâm d? li?u b?o v? Manager (DPM) 2010 đư?c c? đ?nh trong hotfix rollup gói 6 cho h? th?ng Trung tâm DPM 2010.

Hotfix rollup này gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • DPM sao lưu không m?t Microsoft SharePoint Farm cùng v?i b? máy cơ s? d? li?u đư?c nhân đôi n?i dung n?u tên máy (ứng dụng) phục vụ đư?c nhân đôi B?t đ?u v?i tên gi?ng như tên h? ph?c v? chính. Ví d?, v?n đ? này x?y ra n?u tên h? ph?c v? chính là "MachineName", tên máy (ứng dụng) phục vụ đư?c nhân đôi là "MachineName1", và b? máy cơ s? d? li?u n?i dung là m?t ví d? nondefault c?a Microsoft SQL Server.

  Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Chu?n b? cho thao tác sao lưu cho SQL Server b? máy cơ s? d? li?u CONTENT_DB_NAME (đư?c nhân đôi gi?a-SQL g?c và SQL MIRROR) trên SQL-hi?u trư?ng.FQDN đ? đư?c ng?ng l?i v? thao tác này ph? thu?c vào m?t thao tác sao lưu mà không thành công ho?c đ? b? h?y b?. (ID 30200)
 • ngày h?t h?n cho datasets h?p l? đ? đư?c ghi vào băng đư?c thay đ?i khi d?y duy tr? thay đ?i trong m?t s?a đ?i nhóm b?o v?.

  M?t nhóm b?o v? đư?c c?u h?nh cho dài h?n băng ph?c h?i đi?m cùng v?i tu? ch?nh m?c tiêu ph?c h?i lâu dài. Khôi ph?c m?c tiêu 1 đ? có m?t d?i duy tr? nh? hơn các m?c tiêu ph?c h?i khác. Trong c?u h?nh này, n?u các nhóm b?o v? đư?c thay đ?i đ? lo?i b? khôi ph?c m?c tiêu 1 và đ? gi? cho các m?c tiêu ph?c h?i, datasets đó đư?c t?o ra b?i khôi ph?c m?c tiêu 1 đ? ph?m vi lưu tr? c?a h? thay đ?i đ? duy tr? ph?m vi c?a các m?c tiêu ph?c h?i khác.

  Đ? tránh v?n đ? này, t?o ra giá tr? IsDatasetExpiryDateChangeInModifyPgAllowed DWORD theo đăng ky sau đây, và sau đó thi?t l?p d? li?u giá tr? c?a nó đ? 0:
  HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data b?o v? Manager\Configuration\MediaManager
 • Băng là không th? tái s? d?ng cho đ?n ngày hôm sau ngày h?t h?n. Đi?u này là đúng b?i v? DPM ch? đ?i cho đ?n n?a đêm đ? ch?y công vi?c c?i t?o đánh d?u ki?m băng là tái s? d?ng. N?u ngư?i dùng mu?n m?t băng đư?c tái s? d?ng trong cùng m?t ngày mà trên đó nó h?t h?n, ngư?i dùng nên th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. T?o ra khóa registry sau đây:
   HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data b?o v? Manager\Configuration\MediaManager
  2. T?o ra giá tr? ExpireDatasetOnDayStart 32-bit DWORD, và sau đó thi?t l?p d? li?u giá tr? c?a nó đ? 1.
 • DPM không cho phép xem c?p đư?c b?o v? trên m?t máy ch? b?o v? có m?t không h?p l? l?p ngày và th?i gian.
 • đ?ng g?i lưu băng tri?u t?p tin không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  ID 998 chi ti?t: Các tham s? là không chính xác (0x80070057).
 • Băng colocation có m?t th?i h?n cao khoan dung h?n h?p duy tr? d?y. Đi?u này gây ra băng đ? h?t h?n trư?c đó hơn d? ki?n.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix rollup

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Rollup 6 cho h? th?ng Trung tâm b?o v? d? li?u Manager 2010

Lưu ? Hotfix rollup gói này áp d?ng cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? phiên b?n c?a h? th?ng Trung tâm DPM 2010.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix rollup gói là như sau:
 • Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói rollup này trên m?t máy ch? DPM 2010 đang ch?y Windows Server 2008 R2, b?n ph?i có các hotfix sau đây đư?c cài đ?t:
  2223201T? ch?c s? ki?n ID 82 có th? kí nh?p kí nh?p h? th?ng sau khi b?n m? r?ng kh?i lư?ng năng đ?ng đư?c b?o v? trên m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên
 • Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói rollup này trên m?t máy ch? DPM 2010 đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2, b?n ph?i có các hotfix sau đây đư?c cài đ?t:
  2279787T? ch?c s? ki?n ID 82 có th? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? h? th?ng sau khi b?n m? r?ng kh?i lư?ng năng đ?ng đư?c b?o v? trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Gói rollup này bao g?m ba riêng bi?t b?n C?p Nh?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i l?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?t c? C?p Nh?t, th?c hi?n m?t sao lưu b? máy cơ s? d? li?u DPM.
 2. cài đ?t chuyên bi?t gói rollup trên máy ch? đang ch?y DPM 2010. Đ? làm đi?u này, ch?y file DataProtectionManager2010-KB2718797.exe trên máy ch?.

  Lưu ?B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? DPM sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói rollup này.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n DPM qu?n tr? viên, C?p nh?t các đ?i l? b?o v?. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

  Phương pháp 1: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? t? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM
  1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM.
  2. B?m vào các Qu?n l? tab, và sau đó b?m vào các Các đ?i l? tab.
  3. Trong các B?o v? Máy tính danh sách, ch?n m?t máy tính, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t trên các Hành đ?ng ngăn.
  4. Nh?p vào , và sau đó nh?p vào Các đ?i l? C?p Nh?t.

   Lưu ?Kh?i đ?ng l?i có th? đư?c yêu c?u cho đ?i l? nâng c?p.

  Phương pháp 2: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên các máy tính đư?c b?o v?
  1. Có đư?c c?p nh?t b?o v? đ?i l? gói t? m?c tin thư thoại "Qu?n l? b?o v? d? li?u cài đ?t chuyên bi?t location\DPM\Agents\RA\3.0.7707.00" trên máy ch? DPM 2010.
   • Đ?i v?i x 86 d?a trên thông tin C?p Nh?t: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2718797.exe
   • Cho x 64 d?a trên thông tin C?p Nh?t: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2718797_AMD64.exe
   Lưu ? Các gói ph?n m?m DPMAgentInstaller.exe áp d?ng cho t?t c? ngôn ng?.
  2. Ch?y các gói DPMAgentInstaller.exe thích h?p trên m?i máy tính đư?c b?o v?.
  3. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM trên máy ch? DPM 2010.
  4. B?m vào các Qu?n l? tab, và sau đó b?m vào các Các đ?i l? tab.
  5. Ch?n các máy tính đư?c b?o v?, và sau đó xác nh?n r?ng b?n đ?i l? đư?c li?t kê như là "3.0.8193.00."

Thu?c tính

ID c?a bài: 2718797 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter atdownload kbsurveynew kbmt KB2718797 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2718797

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com