Các thông báo l?i c?p phép x?y ra khi in ?n v?i trương m?c khách

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 271901 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang làm vi?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows, n?u b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy in trên máy tính Windows khác mà là m?t ph?n c?a m?t nhóm làm vi?c ho?c thành viên c?a m?t mi?n không đáng tin c?y, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n không có đ? quy?n truy nh?p máy tính c?a b?n đ? k?t n?i t?i máy in đ? ch?n.
Thư này x?y ra b?t k? c?a trương m?c khách đư?c đang đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hóa trên máy tính đ?a phương.

Ngoài ra, khi b?n đăng nh?p vào các khách hàng t?i đ?a phương và cài đ?t máy in, khi b?n in m?t t?p tin, b?n có th? nh?n m?t thông báo l?i khi vi?c in spooling. S? k? s? h? th?ng trên h? ph?c v? in báo cáo thông báo sau:
T? ch?c s? ki?n ID: 45
Tài li?u không th? in nh? GDI/tr?nh đi?u khi?n l?i trong hi?n th?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n không có đúng NTFS quy?n trên c?p đ?m in. Theo m?c đ?nh, Windows b? nghiêm ng?t c?p phép trên c?p đ?m in.

LƯU ?: V?n đ? này không x?y ra khi b?n cung c?p cho t?t c? m?i ngư?i trong nhóm ki?m soát đ?y đ? quy?n (m?c đ?nh NTFS quy?n) vào c?p đ?m in Microsoft Windows NT 4.0.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:

Phương pháp One

 1. B?t trương m?c khách trên máy tính đư?c lưu tr? đư?c chia s? máy in.
 2. Vào thư m?c %SystemRoot%\System32\Spool, c?p t?t c? m?i ngư?i trong nhóm đ?c và thi công, đ?c, và n?i dung thư m?c danh sách quy?n truy c?p.
 3. Trên máy khách, đăng nh?p như ngư?i dùng và thêm máy in.

Phương pháp hai

 1. B?t trương m?c khách trên máy tính đư?c lưu tr? đư?c chia s? máy in.
 2. Thêm trương m?c khách vào danh sách quy?n NTFS vào thư m?c %SystemRoot%\System32\Spool, và sau đó c?p cho trương m?c khách đ?c và thi công, đ?c, và n?i dung thư m?c danh sách cho phép.
 3. Trên máy khách, đăng nh?p như ngư?i dùng và thêm máy in.

Phương pháp 3

 1. B?t trương m?c khách trên máy tính đư?c lưu tr? đư?c chia s? máy in.
 2. Thêm trương m?c khách vào danh sách cho phép NTFS vào thư m?c %SystemRoot%\System32\Spool, và cung c?p cho trương m?c này cho phép toàn quy?n ki?m soát.
 3. Đăng nh?p vào các khách hàng, như là m?t qu?n tr? đ?a phương tr?m và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in c?c b? b?ng cách thêm máy in như máy in m?ng.
 4. Đăng xu?t tr?m khách hàng như qu?n tr? viên đ?a phương, đăng nh?p như là ngư?i dùng, và sau đó thêm máy in m?t l?n n?a.

  LƯU ?: Phương pháp này có th? t?o ra m?t v?n đ? an ninh. Khi b?n c?p trương m?c khách quy?n truy c?p đ?y đ? đi?u khi?n, b?t k? ngư?i dùng có th? qu?n l? ngư?i dùng khác tài li?u trong hàng ch? in.

Phương pháp b?n

 1. Đăng nh?p vào các khách hàng, như các qu?n tr? viên đ?a phương tr?m và thêm máy in.
 2. Trên h? ph?c v? in, b?m chu?t ph?i vào máy in, b?m vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Nâng cao tab.
 3. B?m vào các In tr?c ti?p t?i máy in h?p ki?m. Khi b?n b?t tùy ch?n này, ch?c năng in spooling đư?c b? qua.
Đ? thêm thông tin v? c?p phép m?c đ?nh NTFS, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244600 M?c đ?nh NTFS Permissions trong Windows 2000
148437 M?c đ?nh NTFS Permissions trong Windows NT

Thu?c tính

ID c?a bài: 271901 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbnetwork kbprb kbprint kbmt KB271901 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:271901

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com