Internet Explorer 9 có th? s?p đ? trên m?t web site chuy?n tr?ng tâm t? m?t khung đ? m?t ph?n t? trên lưu tr? trang chính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2719694 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t web site mà tab đư?c t?o ra b?i b? đi?u khi?n TabStrip.
  • Ki?m soát TabStrip đư?c t? ch?c bên trong m?t khung.
  • M? trên web site chuy?n tr?ng tâm sang m?t y?u t? trên trang lưu tr? chính.
  • B?n duy?t web site trong Windows Internet Explorer 9.
Trong trư?ng h?p này, Internet Explorer tai n?n trong phương pháp sau đây:
msvcrt! _purecall t? mshtml!CFocusAdorner::SetElement
Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
M?t v?n đ? v?i web site này gây ra Internet Explorer đóng và m? l?i tab.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. M?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Service Pack 1 cho Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
  • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". B?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 và Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng2,01201-Jun-201201: 17
MSHTML.dll9.0.8112.2055212,314,62401-Jun-201201: 09
MSHTML.TLB9.0.8112.205522,382,84801-Jun-201201: 00
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7, c?a Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng2,01201-Jun-201201: 26không áp d?ng
MSHTML.dll9.0.8112.2055217,807,36001-Jun-201201: 17x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.205522,382,84801-Jun-201201: 02không áp d?ng
MSHTML.dll9.0.8112.2055212,314,62401-Jun-201201: 09x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.205522,382,84801-Jun-201201: 00không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlkhông áp d?ng2,01201-Jun-201201: 18không áp d?ng


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TabStrip ki?m soát, đi đ?n web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
V? TabStrip WebControl
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 và Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_6f2a958d5c795d3f188bda34045f9aa0_31bf3856ad364e35_9.4.8112.20552_none_9b631b8e4ee6491e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)01-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 50
Tên t?pX86_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_9.4.8112.20552_none_2c2ce2ab55a4d985.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,171,897
Ngày (UTC)01-Jun-2012
Th?i gian (UTC)01: 45
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7, c?a Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_10d89f8a0dbafd04324d8ecffb2f4e81_31bf3856ad364e35_9.4.8112.20552_none_96561651fc8f8937.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)01-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 50
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_9.4.8112.20552_none_884b7e2f0e024abb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin949,715
Ngày (UTC)01-Jun-2012
Th?i gian (UTC)03: 39
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering_31bf3856ad364e35_9.4.8112.20552_none_92a0288142630cb6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin948,737
Ngày (UTC)01-Jun-2012
Th?i gian (UTC)01: 45

Thu?c tính

ID c?a bài: 2719694 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2719694 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2719694

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com