Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.4 Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2721014 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.4 Update có thay đ?i đ? c?i thi?n s? ?n đ?nh, đ? tin c?y và hi?u su?t.

C?p nh?t thông tin chi ti?t

Văn ph?ng cho Mac 2008 12.3.4 C?p Nh?t c?ng bao g?m nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà có th? làm cho Excel 2008 Mac s?p đ? khi b?n nh?p vào Chèn đ?i tư?ng và sau đó b?m vào đ? ch?n các Hi?n th? như bi?u tư?ng ki?m tra h?p trong các Chèn đ?i tư?ng hộp thoại.

Trư?c đây phát hành c?i ti?n mà đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này bao g?m t?t c? nh?ng c?i ti?n đ? đư?c phát hành trong t?t c? các b?n C?p Nh?t Office 2008 trư?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong m?t b?n c?p nh?t trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
953822 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.1 Update

956344 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.2 Update

958267 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.3 Update

960401 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.5 Update

968694 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.7 Update

971822 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.9 Update

973254 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.0 Update

974170 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.1 Update

976828 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.3 Update

980839 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.4 Update

2028864 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.5 Update

2284162 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.6 Update

2422352 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.7 Update

2476512 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.8 Update

2505927 MS11-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng 2008 cho Mac 12.2.9 Update: tháng 12, 2011

2555785 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.0 Update

2598781 MS11-072: Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.1 Update: 13 tháng 9 năm 2011

2644354 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.2 Update

2665346 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.3 Update

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.4 Update, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=910bdfbe-8575-4f3a-af07-8e61fd153650

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 12.3.4 C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y Mac OS X 10.4.9 (h?) ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành Mac OS X.

Đ? xác minh r?ng máy tính này đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn.

Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.0 C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 cho Mac 12.3.4 Update.

Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào Các ?ng d?ng.
 2. M? m?c tin thư thoại Microsoft Office 2008, và sau đó m? b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng (ví d?, m? t?).
 3. Trên các Word tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? hộp thoại, so sánh phiên b?n s? bên c?nh M?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.4 C?p Nh?t gói bây gi?.


Ngày phát hành: 19 tháng chín 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin r?ng C?p nh?t này cho bi?t thêm ho?c thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, và sau đó vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n các t?p.
Ghi chú
 • Văn ph?ng 2008 12.3.4 C?p Nh?t c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? up-to-date ph?n m?m c?a Microsoft.

  S? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho văn ph?ng 2008 cho Mac, truy c?p web site c?a Microsoft sau:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2721014 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbbug kbfix kbsurveynew kbupdate kbmt KB2721014 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2721014

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com