Kh?c ph?c: "Không th? m? d? li?u Powerpivot nhúng" l?i khi ngư?i dùng không qu?n tr? kh?i ch?y SQL Server 2012 PowerPivot cho Excel 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2721122 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) trong m?t t?p tin t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c bao g?m trong b?n phát hành b?n c?p nh?t trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • M?t ngư?i s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot cho Microsoft Excel 2010 trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003. Ngư?i dùng không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính.
  • Ngư?i dùng c? g?ng đ? B?t đ?u PowerPivot cho Excel add-in.
Trong trư?ng h?p này, m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đư?c hi?n th? không liên t?c:
Nhúng phân tích b?n ghi d?ch v? công c?: Không th? m? nhúng Powerpivot d? li?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các công c? PowerPivot nhúng không chính xác s? ki?m tra cho phép SeIncreaseBasePriorityPrivilege . theo m?c đ?nh, m?t ngư?i dùng không có quy?n SeIncreaseBasePriorityPrivilege . V? v?y, m?t l?i đư?c t?o ra.

Lưu ?S? cho phép SeIncreaseBasePriorityPrivilege cho phép ngư?i dùng nâng cao s? ưu tiên l?p l?ch tr?nh c?a m?t quá tr?nh và tăng t?p làm vi?c c?a quá tr?nh. Đi?u này tăng t?c th?c hi?n c?a quá tr?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các C?p Nh?t tích l?y trên m?t máy tính có SQL Server 2012 PowerPivot cho Excel 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703275 Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Trao cho ngư?i dùng quy?n SeIncreaseBasePriorityPrivilege .

Phương pháp 2

Thêm ngư?i dùng vào nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính g?p ph?i v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? PowerPivot cho Excel, đi đ?n MSDN sau đây:
Thông tin chung v? PowerPivot cho Excel
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? SQL Server 2012 PowerPivot cho Excel 2010, đi đ?n MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? t?i v? SQL Server 2012 PowerPivot cho Excel 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2721122 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2721122 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2721122

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com