Windows Media Player Library ch?a không h?p l? m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 272116 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n di chuy?n các t?p tin media t? m?t đ?a đi?m khác, thông tin nào v? tên và đư?ng d?n t?p tin v?n không thay đ?i trong thư vi?n c?a Windows Media Player. Khi b?n ch?n m?t t?p tin đ? chơi t? v? trí m?i, m?t m?c m?i đư?c t?o ra trong thư vi?n c?a Windows Media Player.

Như là k?t qu? c?a đi?u này, thư vi?n c?a Windows Media Player có th? nhanh chóng có ch?a m?t s? l?n các m?c không h?p l?. Khi b?n c? g?ng đ? chơi m?t trong các phương ti?n truy?n thông t?p tin b?n di chuy?n, Windows Media Player b? qua nh?ng m?c, và sau đó chơi đ?u tiên liên k?t h?p l? mà có s?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? thư vi?n c?a Windows Media Player không ph?i là năng đ?ng và không làm m?i các liên k?t đư?c b? sung vào cơ s? d? li?u c?a nó.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

B?ng tay xóa các liên k?t không h?p l? t? thư vi?n

B?n có th? xoá các liên k?t không h?p l? riêng t? thư vi?n.

T?o m?t thư vi?n

N?u b?n có m?t cơ s? d? li?u r?t l?n và mu?n b?t đ?u v?i m?t thư vi?n m?i:
 1. Xu?t kh?u b?t k? danh sách chơi b?n đ? t?o ra r?ng b?n mu?n gi? trư?c khi ti?p t?c bư?c ti?p theo. Quá tr?nh này lo?i b? t?t c? m?c trong thư vi?n Windows Media Player bao g?m t?t c? các danh sách nh?c.

  Chú ý Danh sách chơi ph?i tr? đ?n v? trí hi?n t?i c?a các t?p tin ho?c h? s? không làm vi?c chính xác khi b?n chuy?n nh?p danh sách phát l?i vào Windows Media Player.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách xu?t chuy?n danh sách chơi, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  268260 Làm th? nào đ? xu?t chuy?n danh sách chơi trong Windows Media Player
 2. B? t?t c? các trư?ng h?p c?a Windows Media Player.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m ho?c t?m ki?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 4. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i wmplibrary_v_0_12.db, và sau đó nh?n ENTER.

  Chú ý Thư vi?n phương ti?n truy?n thông đư?c s? d?ng trong Windows Media Player 9 Series đ? đư?c đ?i tên thành và có m?t ph?n m? r?ng khác nhau. Lo?i CurrentDatabase_59R.wmdb Thay vào đó.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 6. Đ?i tên thư vi?n b?ng cách thay đ?i ph?n m? r?ng t?p tin c?a nó đ? .Bak.
 7. B?t đ?u Windows Media Player. Khi b?n làm như v?y, đi?u này t?o ra m?t t?p tin cơ s? d? li?u m?i (thư vi?n Windows Media Player).
 8. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào T?m ki?m t?p phương ti?n.
Th? t?c này repopulates thư vi?n phương ti?n truy?n thông m?i.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 272116 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
T? khóa: 
kbprb kbmt KB272116 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:272116

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com