Làm th? nào đ? t?m th?i ch?n cài đ?t chuyên bi?t các gói ngôn ng? tương ?ng và Khuôn kh? .NET 4.5.1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2721187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u


Khuôn kh? .NET 4.5.1 đư?c cung c?p thông qua Windows Update. M?t s? khách hàng có th? yêu c?u kinh doanh đ? ngăn ch?n t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 4.5.1 trong môi trư?ng đư?c qu?n l?. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? làm đi?u đó. Phương pháp này đư?c áp d?ng cho máy tính đang ch?y m?t trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
Lưu ? Sau khi ch?n này đư?c áp d?ng trên máy tính, Windows Update không cung c?p các b?n t?i xu?ng b?n C?p Nh?t Khuôn kh? .NET 4.5.1 sau và gói ngôn ng? tương ?ng:

2858725 Các gói ngôn ng? tương ?ng và Khuôn kh? .NET 4.5.1 s?n có trên Windows Update

2858726 gói ngôn ng? Khuôn kh? .NET 4.5.1 s?n có cho Windows Server 2012 trên Windows Update

2881468 Khuôn kh? .NET 4.5.1 có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

Thông tin thêm

Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 đư?c phát hành trên Windows Update, Windows Server Update Service (WSUS). Khuôn kh? .NET 4.5.1 đư?c phân lo?i là b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n ngh? trên t?t c? các n?n t?ng áp d?ng. B?n C?p Nh?t đư?c khuy?n ngh? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t tu? thu?c vào cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t t? đ?ng c?a máy tính c? th?.

Chúng tôi khuyên b?n không ch?n cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 4.5.1. Tuy nhiên, n?u b?n có m?t l? do vi?c t?m th?i ch?n cài đ?t chuyên bi?t trong m?t môi trư?ng mà tính năng C?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t, b?n có th? s?a đ?i s? ki?m nh?p đ? t?m th?i ch?n cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 4.5.1.

Làm th? nào đ? t?m th?i ch?n cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 4.5.1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quan tr?ng Làm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. Trư?c khi b?n s?a đ?i sao lưu s? ki?m nh?p đ? khôi ph?c trong trư?ng h?p x?y ra s? c?.

Đ? t?m th?i ch?n cung c?p và cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 4.5.1 trong m?t môi trư?ng mà tính năng C?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n không ch?n cung c?p và cài đ?t chuyên bi?t m?t th?i gian dài đ? b?o m?t, tính ?n đ?nh và b?n ghi d?ch v? l? do.
 1. sao lưu s? ki?m nh?p.
 2. Kh?i đ?ng Trình soạn Sổ đăng ký. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, g? regedit, và sau đó b?m OK.
 3. Đ?nh v? và sau đó b?m đ? ch?n khoá con ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP
 4. Sau khi b?n ch?n khoá con đư?c ch? đ?nh trong bư?c 3, tr? chu?t vào m?i trên menu ch?nh s?a , và sau đó b?m khoá.
 5. Nh?p WU, và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m chu?t ph?i vào WU, tr? chu?t vào m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 7. Lo?i BlockNetFramework451, và sau đó nh?n ENTER.
 8. B?m chu?t ph?i vào BlockNetFramework451, và sau đó b?m s?a đ?i.
 9. Trong ô d? li?u giá tr? , nh?p 1, và sau đó b?m OK.
 10. Trên menu t?p , b?m thoát đ? thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? T? ch?c không ph?i s?a đ?i s? ki?m nh?p trong môi trư?ng đư?c qu?n l? b?ng cách s? d?ng m?t gi?i pháp qu?n l? b?n C?p Nh?t, ch?ng h?n như Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) ho?c qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng Microsoft. T? ch?c có th? s? d?ng các s?n ph?m đ?y đ? qu?n l? tri?n khai b?n C?p Nh?t đư?c phát hành thông qua Windows Update và Microsoft Update. Máy tính có th? k?t n?i tr?c ti?p v?i Microsoft Update có th? v?n nh?n Khuôn kh? .NET 4.5.1 tr? khi khoá ki?m nh?p ch?n đư?c mô t? trong bài vi?t này đư?c tri?n khai.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u này và các tính năng c?a Khuôn kh? .NET 4.5.1, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:

Trung tâm nhà phát tri?n Khuôn kh? .NET

Thu?c tính

ID c?a bài: 2721187 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB2721187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2721187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com