Làm th? nào đ? s? d?ng công c? GAL Modify

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 272198 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 272198 và 186950
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

B?n có th? s? d?ng công c? GAL Modify đ? s?a đ?i cá nhân thông tin s? đư?c hi?n th? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u. Công c? GAL Modify n?m trong thư m?c Tools\Client\Galmod32 trên Exchange 2000 Resource Kit đ?a CD-ROM ho?c trong Exchange\h? đi?u hành\n?n t?ng\Client\GalMod thư m?c trên Microsoft tr? l?i văn ph?ng tài nguyên Kit, ?n b?n th? hai đ?a CD-ROM.

THÔNG TIN THÊM

Đ? cho phép ngư?i dùng C?p Nh?t thu?c tính trên các tài kho?n riêng c?a h? ch?ng l?i máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange 5.5 Server, làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ch? đ? thô c?a các qu?n tr? viên máy ch? Exchange chương tr?nh)admin /r) không đúng, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows NT Server, Microsoft Exchange Server, ho?c c? hai. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng nguyên ch? đ? không chính xác có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng nguyên ch? đ? r?i ro c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i trong ch? đ? thô b?ng cách g?"? đ?a: \exchsrvr\bin\admin.exe /r "(không có d?u ngo?c kép), và sau đó nh?n ENTER. Trong l?nh này, ? đ?a là ? đ?a mà máy ch? Exchange đư?c cài đ?t. Ví d?, g? "c:\exchsrvr\bin\admin.exe /r" (không có d?u ngo?c kép).
 2. Trong chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i, nh?p vào Xem tr?nh đơn chính.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Nguyên Directory.
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Lư?c đ?.
 5. B?m đúp vào thu?c tính mà b?n mu?n s?a đ?i.
 6. Trong các Truy c?p-th? lo?i h?p, thay đ?i giá tr? đ? 2. Giá tr? này là b?t ngư?i dùng truy c?p.

  Chú ý Các Truy c?p m?c b?t đ?ng s?n c?a m?t thu?c tính s? xác đ?nh các quy?n ngư?i dùng ph?i có đ? có th? s?a đ?i các thu?c tính. Các Truy c?p m?c tài s?n giá tr? đ?nh ngh?a là như sau:
  • 0: Ch? có h? th?ng có th? s?a đ?i các thu?c tính.
  • 1: Ngư?i s? d?ng có quy?n s?a đ?i Admin thu?c tính có th? s?a đ?i các thu?c tính.
  • 2: Ngư?i s? d?ng có đư?c s? cho phép s?a đ?i các thu?c tính ngư?i dùng có th? s?a đ?i các thu?c tính.
  • 3: Ngư?i s? d?ng có quy?n s?a đ?i đi?u kho?n có th? s?a đ?i các thu?c tính.
  Ví d?, các Trao đ?i s? đi?n tho?i thu?c tính, mà là ánh x? t?i các LDAP telephoneNumber thu?c tính, có m?t Truy c?p m?c 2. Đi?u này có ngh?a r?ng ngư?i s? d?ng có đư?c s? cho phép "Ch?nh s?a thu?c tính ngư?i dùng" trên các đ?i tư?ng có th? thay đ?i giá tr?. Các tài kho?n Windows NT chính k?t h?p v?i m?t h?p thư đư?c c?p "Ch?nh s?a thu?c tính ngư?i dùng" c?p phép theo m?c đ?nh. V? v?y, ngư?i s? d?ng chính c?a h?p thư có th? thay đ?i s? đi?n tho?i trong thư m?c.
 7. Nh?p vào Thi?t l?p.
 8. Nh?p vào Ok. Khi thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n, nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
Đ? cho ngư?i dùng C?p Nh?t thu?c tính trên các tài kho?n riêng c?a h? ch?ng l?i máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các thùng ch?a tên mi?n, và sau đó nh?p vàoĐ?i bi?u Control.
 3. Nh?p vào Thêm, Click vào tài kho?n đ?c bi?tT?, b?m Ok, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các T?o m?t tác v? tu? ch?nh đ? đ?i bi?u ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ch? có các đ?i tư?ng sau đây trong thư m?c ki?m tra h?p, b?m vào Các đ?i tư?ng ngư?i dùng trong danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các B?t đ?ng s?n c? th?h?p ki?m tra, thi?t l?p m?i thu?c tính mà b?n mu?n ngư?i dùng c?a b?n đ? s?a đ?i, và sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Nh?p vào K?t thúc.

  Ngư?i dùng bây gi? có th? s? d?ng Galmod32 ho?c applet c?a s? t?m ki?m đ? c?p nh?t thông tin c?a h? trong ho?t đ?ng Thư m?c.
Quy?n truy c?p vào tài kho?n ngư?i dùng xác đ?nh toàn c?u đ?a ch? danh sách các m?c mà b?n có th? s?a đ?i. N?u b?n có tên mi?n ngư?i dùng quy?n, b?n có th? s?a đ?i các l?nh v?c sau đây trong m?c nh?p cu?n sách toàn c?u đ?a ch? riêng c?a b?n:
 • Đ?a ch?
 • Thành ph?
 • S? đi?n tho?i kinh doanh
 • Trạng thái
 • Fax
 • S? đi?n tho?i nhà
 • S? đi?n tho?i
 • Chú ý
 • Office
 • Máy nh?n tin
 • M? bưu đi?n
N?u b?n có ngư?i qu?n tr? vùng quy?n, b?n có th? s?a đ?i các l?nh v?c sau đây:
 • Tr? l?
 • Công ty
 • Qu?c gia
 • Vùng
 • Tiêu đ?
Chú ý Các Qu?c gia thu?c tính không đư?c hi?n th? như m?t h?p văn b?n trong các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo. Khi b?n s? d?ng GAL Modify đ? thay đ?i các Qu?c gia thu?c tính, nh?ng thay đ?i đư?c hi?n th? trong s? đ?a ch? Outlook thay v? trong các thu?c tính ngư?i dùng trong các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo.

Đ? cài đ?t GAL Modify, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Ch?y Setup.exe Kit Exchange 2000 tài nguyên t?p tin mà cài đ?t GAL Modify trong chương tr?nh Files\Exchange Server 2000 tài nguyên Kit\Tools\Client\Galmod32 thư m?c.
 • B?t đ?u trao đ?i 2000 Resource Kit đ?a CD-ROM, tr?nh duy?t đ? Exreskit\Tools\Client\GALMod32, và sau đó sao chép Galmod32.exe vào m?t thư m?c trên c?a b?n đ?a phương đ?a c?ng.
 • T? Exchange\h? đi?u hành\n?n t?ng\Client\GalMod thư m?c trên Microsoft tr? l?i văn ph?ng tài nguyên Kit, Second Edition CD, sao chép các t?p tin Galmod32.exe máy tính c?a b?n, m?t ngư?i s? d?ng máy tính, m?t thư m?c công c?ng, ho?c m?t m?ng dùng chung. B?t k? máy tính nào mà có th? ch?y 32-bit Microsoft Exchange Server khách hàng ho?c khách hàng Microsoft Outlook có th? ch?y chương tr?nh Galmod32.exe.
Đ? s? d?ng GAL Modify đ? s?a đ?i toàn c?u đ?a ch? danh sách m?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y Galmod32.exe đ? b?t đ?u GAL Modify.
 2. Nh?p vào tên h? sơ mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vàoOk.
 3. Nh?p vào m?c b?n mu?n s?a đ?i.
 4. Nh?p vào Ok đ? lưu các thay đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 272198 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB272198 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:272198

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com