Identifikator ?lanka: 272227 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 97 pogledajte ?lanak 168648. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 pogledajte ?lanak 181167. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta (Scanpst.exe) dizajnirana je da bi vam pomogla da popravite probleme u vezi sa datotekama li?ne fascikle (.pst).

Re?enje

Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta automatski se instalira sa svim opcijama instalacije programa Microsoft Outlook na engleskom jeziku, u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Da biste koristili alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, prona?ite fascikle aplikacije koriste?i Microsoft Windows Explorer, a zatim kliknite dvaput na datoteku Scanpst.exe.

Napomena: Za razliku od verzije alatke za Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000 i novije verzije ne postavljaju alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta u meni.

Video zapis: Popravljanje datoteka iz Outlook li?ne fascikle (.pst)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


1. korak: Prona?ite alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

Da biste upotrebili alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, najpre prona?ite neku od fascikli pomo?u programa Microsoft Windows Explorer, a zatim kliknite dvaput na datoteku Scanpst.exe.

Datoteka Scanpst.exe za Outlook 2013 nalazi se u slede?oj fascikli:
<disk jedinica>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
Datoteka Scanpst.exe za drugu verziju sistema Office nalazi se u drugoj fascikli
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Datoteka Scanpst.exe obi?no se nalazi u jednoj od slede?ih fascikli:
<disk jedinica>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\
<disk jedinica>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033
Za operativne sisteme Microsoft Windows NT i Microsoft Windows 2000:
C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT
Za Microsoft Windows 95 i Microsoft Windows 98:
C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95
Datoteka Scanpst.exe za Outlook 2007 obi?no se nalazi u slede?oj fascikli:
<disk jedinica>:\Program Files\Microsoft Office\Office12
<disk jedinica>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12
Datoteka Scanpst.exe za program Outlook 2010 obi?no se nalazi u slede?oj fascikli:

<disk jedinica>\Program Files\Microsoft Office\Office14

<disk jedinica>\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


2. korak: Pokrenite alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

Da biste pokrenuli alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite Microsoft Outlook.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim postavite pokaziva? na stavku Prona?i ili Pretra?i, u zavisnosti od operativnog sistema.
 3. U polje Tra?i datoteke ili fascikle pod imenom otkucajte ?scanpst.exe?
  Napomena Ako ne mo?ete da prona?ete datoteku Scanpst.exe pomo?u funkcije pretrage, poku?ajte ru?no da prona?ete datoteku.
 4. Kliknite dvaput na datoteku Scanpst.exe da biste otvorili alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta.
 5. Otkucajte putanju i ime datoteke li?nih fascikli (.pst) ili kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li datoteku pomo?u Windows sistema datoteka.
 6. Kliknite na dugme Start.

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta i ponovo pokrenete program Outlook, u levom oknu za navigaciju programa Outlook prikaza?e se lista spa?enih fascikli. Slede?i korak je da spa?ene stavke premestite u novu datoteku li?nih fascikli (.pst) u va?em profilu. Da biste to uradili, pratite korake iz slede?eg odeljka.

3. korak: Spasite stavke kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, mo?ete da spasite popravljene stavke. Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?Spa?avanje popravljenih stavki?. Tako?e, mo?ete da poku?ate da spasite dodatne popravljene stavke iz rezervne kopije li?ne fascikle. Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?Spa?avanje popravljenih stavki iz datoteke rezervne kopije?.
Spa?avanje popravljanih stavki
Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, mo?ete da spasite popravljene stavke. Da biste zapo?eli spa?avanje, u profilu kreirajte novu datoteku li?nih fascikli (.pst). Sada mo?ete da premestite spa?ene stavke u novu datoteku li?nih fascikli (.pst).
 1. Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, pokrenite program Outlook. Ako koristite vi?e profila u programu Outlook, proverite da li ste izabrali profil koji sadr?i datoteku li?nih fascikli (.pst) koju ste poku?ali da popravite.
 2. Pritisnite tastere CTRL+6 da biste uklju?ili prikaz Lista fascikli.
 3. U listi fascikli trebalo bi da vidite slede?e spa?ene fascikle:
    Spa?ene li?ne fascikle
  
     Kalendar
     Kontakti
     Izbrisane stavke
     Prijemno po?tansko sandu?e
     Dnevnik
     Napomene
     Odlazno po?tansko sandu?e
     Poslate stavke
     Zadaci
  				
  Ove spa?ene fascikle obi?no su prazne zato ?to je u pitanju ponovo kreirana .pst datoteka. Tako?e, proverite fasciklu Izgubljeno i na?eno. Ova fascikla sadr?i fascikle i stavke koje je spasila alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta. Na?alost, stavke koje se ne nalaze u fascikli ?Izgubljeno i prona?eno? nije mogu?e popraviti.
 4. U profilu kreirajte novu datoteku li?nih fascikli (.pst). Ovi koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od toga koju verziju programa Outlook koristite.

  Outlook 2010 i Outlook 2013
  1. Izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite karticu Informacije.
  2. Kliknite na dugme Postavke naloga, a zatim ponovo kliknite na dugme Postavke naloga.
  3. Izaberite karticu Datoteke sa podacima.
  4. Kliknite na dugme Dodaj da biste otvorili dijalog Kreiranje ili otvaranje Outlook datoteke sa podacima.
  5. Unesite naziv datoteke za novu Outlook datoteku sa podacima (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. U profilu bi trebalo da se nalazi nova Outlook datoteka sa podacima (.pst).
  Outlook 2007
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Upravljanje datotekama sa podacima.
  2. Kliknite na dugme Dodaj da biste otvorili dijalog Nova Outlook datoteka sa podacima.
  3. U dijalogu Tipovi skladi?tenja izaberite stavku Office Outlook datoteka li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. U dijalogu Kreiranje ili otvaranje Outlook datoteke sa podacima izaberite lokaciju i naziv nove datoteke li?nih fascikli (.pst) file, a zatim kliknite na dugme U redu.
  5. Kliknite na dugme U redu.
  6. U profilu bi trebalo da se nalazi nova datoteka li?nih fascikli (.pst).
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
  Outlook 2003
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  1. U meniju Datoteka postavite pokaziva? na stavku Novo i izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima.
  2. Kliknite na dugme U redu da biste otvorili dijalog Kreiranje ili otvaranje Outlook datoteke sa podacima.
  3. Unesite naziv nove datoteke li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu da biste otvorili dijalog Kreiranje Microsoft li?nih fascikli.
  4. Unesite naziv nove datoteke li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
  5. U profilu bi trebalo da se nalazi nova datoteka li?nih fascikli (.pst).
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
  Outlook 2002
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  1. U meniju Datoteka postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Datoteka li?nih fascikli (.pst).
  2. Izaberite stavku Kreiraj da biste otvorili dijalog Kreiranje Microsoft li?nih fascikli.
  3. Unesite naziv nove datoteke li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. U profilu bi trebalo da se nalazi nova datoteka li?nih fascikli (.pst).
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 5. Prevucite spa?ene stavke iz fascikle Izgubljeno i na?eno u novu datoteku li?nih fascikli (.pst).
 6. Kada premestite sve stavke, iz profila mo?ete da uklonite spa?enu datoteku li?nih fascikli (.pst). Ovo obuhvata i fasciklu Izgubljeno i na?eno.
 7. Ako ste zadovoljni spa?enim informacijama, zavr?ili ste. Me?utim, ako ?elite da spasite dodatne informacije, pre?ite na odeljak ?Spasavanje popravljenih stavki iz datoteke rezervne kopije?.

4. korak: Spasite popravljene stavke iz datoteke rezervne kopije (opcionalno)

Napomena Ako ne mo?ete da otvorite originalnu datoteku li?nih fascikli (.pst) pre nego ?to pokrenete alatku za popravljanje prijemnog sandu?eta, slede?e procedure mo?da ne?e funkcionisati. Ako ova procedura ne bude funkcionisala, ne?ete mo?i da spasite dodatne informacije. Ako mo?ete da otvorite datoteku, slede?a procedura vam mo?e pomo?i da spasite dodatne stavke iz o?te?ene datoteke li?nih fascikli (.pst).

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, automatski ?e biti izabrana opcija za kreiranje rezervne kopije originalne datoteke li?nih fascikli (.pst). Pomo?u ove opcije mo?ete da kreirate datoteku pod nazivom ?Ime datoteke.bak? (bez navodnika) na ?vrstom disku. Ova datoteka predstavlja kopiju originalne datoteke Ime datoteke.pst sa drugom oznakom tipa. Ako nakon izvr?avanja koraka iz prethodnog odeljka i dalje smatrate da vam nedostaju neke stavke, mo?ete da poku?ate da spasite dodatne informacije iz ove datoteke rezervne kopije prate?i slede?e korake:

Prona?ite .bak datoteku. Datoteka se nalazi u fascikli originalne datoteke li?nih fascikli (.pst).
 1. Prona?ite .bak datoteku. Datoteka se nalazi u fascikli originalne datoteke li?nih fascikli (.pst).
 2. Napravite kopiju .bak datoteke i dodelite joj novo ime sa oznakom tipa .pst. Na primer, dodelite datoteci naziv ?Novo ime.pst? (bez navodnika).
 3. Uvezite datoteku Novo ime.pst koju ste kreirali u prethodnom koraku pomo?u Outlook ?arobnjaka za uvoz i izvoz. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.
   Napomena U programu Outlook 2010 izaberite karticu Datoteka na traci, izaberite stavku Otvori, a zatim izaberite stavku Uvezi.
  2. Izaberite stavku Uvezi iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  3. Izaberite stavku Datoteka li?ne fascikle (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.
  4. U okviru Datoteka za uvoz, izaberite stavku Pregledaj, a zatim dvaput kliknite na datoteku Novoime.pst.
  5. U okviru Opcije izaberite stavku Ne uvozi duplikate, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  6. U okviru Izaberite fasciklu iz koje se uvozi izaberite datoteku li?nih fascikli (.pst), a zatim izaberite stavku Uklju?i potfascikle.
  7. Izaberite Uvezi fascikle u istu fasciklu u, a zatim izaberite novu datoteku li?ne fascikle (.pst).
  8. Kliknite na dugme Zavr?i.
  Napomena Ne zaboravite da je datoteka rezervne kopije bila originalna o?te?ena datoteka i da mo?da ne?ete mo?i da spasite nijednu stavku spa?enu u fascikli ?Izgubljeno i na?eno?. Ukoliko ne mo?ete da uvezete datoteku Novoime.pst u Outlook, to zna?i da ste izgubili sve informacije koje se ne nalaze u fascikli ?Izgubljeno i na?eno?.
Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta ne mo?e da otkloni svaki otkriveni problem. U nekim slu?ajevima, stavke ne?e biti spa?ene ako su trajno izbrisane ili o?te?ene tokom popravke.

Da biste dobili vi?e informacija o alatki za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
287497 Kori??enje alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta za spasavanje e-po?te u programu Outlook

Svojstva

Identifikator ?lanka: 272227 - Poslednji pregled: 22. mart 2013. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent KB272227

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com