Lm theo cc b?c sau ? s?a cha t?p .pst c?a b?n b?ng cch s? d?ng cng c? S?a H?p th ?n v b?n c?ng c th? tham kh?o Video: Cch s?a ch?a t?p Th m?c C nhn trong Outlook (.pst) trong ph?n ? bi?t thng tin khc.

Bc 1: Thot Outlook v kh?i ?ng cng c? S?a H?p th ?n

T? ?ng ch?y cng c? S?a H?p th ?n

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
B?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau b?m M? ho?c Ch?y trong h?p tho?i T?i xu?ng T?p va thc hin theo cac bc trong thut s? Kh?c ph?c s? c?.

Dnh cho Microsoft Outlook 2013
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 20101
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

?i v?i Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 ho?c Microsoft Outlook 2000
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50569
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Chu y
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c gi v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi email cho chung ti.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Tim v ch?y cng cu Sa Hp th n theo cch th? cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
b?t ?u s dung cng cu Sa Hp th n, hay xc inh mt trong cac th muc sau bng cach dung Microsoft Windows Explorer, sau o bm up vao tp Scanpst.exe.

Ch ? T?p ho?c th m?c c th? ?c ?n. ? bi?t h?ng d?n cch hi?n th? cc t?p v th m?c, h?y xem thng tin v? h? i?u hnh c?a b?n.

Tp Scanpst.exe danh cho Outlook 2013 nm trong th muc sau
<disk drive>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
Tp Scanpst.exe danh cho phin ban Office khac nm trong th muc khac
 • T?p Scanpst.exe dnh cho Outlook 2010 th?ng n?m trong m?t trong nh?ng th m?c sau:
  <disk drive>:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  <disk drive>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14
 • T?p Scanpst.exe dnh cho Outlook 2007 th?ng n?m trong m?t trong nh?ng th m?c sau:
  <disk drive>:\Program Files\Microsoft Office\Office12
  <disk drive>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12
 • Tp Scanpst.exe thng n?m trong mt trong cac th muc sau:
  <disk drive>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\
  <disk drive>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033
  <disk drive>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT (Dnh cho Microsoft Windows NT v Microsoft Windows 2000)
  <disk drive>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95 (Dnh cho Microsoft Windows 95 v Microsoft Windows 98)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Bc 2: S?a ch?a t?p .pst

 1. Trong cng c? S?a H?p th ?n, nhp ng dn va tn tp cua tp trong th muc ca nhn (.pst) hoc bm vao Duyt xc inh vi tp bng cach dung h thng tp Windows.

  Ch ?
  N?u b?n khng bi?t v? tr c?a t?p .pst, h?y i t?i trang web sau c?a Microsoft:
  Cch ?nh v?, di chuy?n ho?c sao lu t?p .pst c?a b?n
 2. B?m B?t ?u.
Ch ? Cng c? S?a H?p th ?n khng th? s?a ch?a t?t c? s? c? ?c pht hi?n. Trong mt s trng hp, cac muc co th khng khi phuc c nu chung a bi xa vinh vin hoc bi hong khng sa c.

Sau khi ban chay Cng cu Sa Hp th n va khi ng lai Outlook, ban nn xem danh sach cac th muc a c khi phuc trong ngn iu hng bn trai trong Outlook. Bc tip theo la di chuyn cac muc a c khi phuc sang tp Th muc Ca nhn (.pst) mi trong cu hinh cua ban.

Bc 3: Khi ph?c cc m?c ?c s?a ch?a vo t?p .pst m?i

Sau khi ch?y cng c? S?a H?p th ?n, b?n c th? khi ph?c cc m?c ?c s?a ch?a. Theo tu? chon, ban co th c? khi phuc cac muc a sa khac t th muc ca nhn sao lu.

bt u, hay tao muc nhp tp Th muc Ca nhn mi (.pst) trong cu hinh cua ban. Sau o, ban co th di chuyn cac muc a khi phuc vao tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban.
 1. Sau khi ban chay Cng cu Sa Hp th n, khi chay Outlook. Nu ban s dung nhiu cu hinh trong Outlook, hay am bao rng ban chon cu hinh cha tp Th muc Ca nhn (.pst) ma ban a c gng sa.
 2. Bm CTRL+6 bt ch xem Danh sach Th muc.
 3. Trong Danh sach Th muc cua ban, ban se nhin thy cac th muc a c khi phuc sau y:
    Cac Th muc Ca nhn a khi phuc
  
     Lich
     Cc lin h?
     Cac Muc a xoa
     Hp th n
     Nht ky
     Chu y
     Hp th i
     Cac Muc a gi
     Tac vu
  				
  Cac th muc a khi phuc nay thng trng do co tp .pst c tao lai. Ban cung se nhin thy th muc co tn a mt va a tim thy. Th muc nay cha cac th muc va cac muc ma Cng cu Sa Hp th n a khi phuc. Rt tic, cac muc bi thiu trong th muc a mt va a tim thy co th khng th sa c.
 4. Tao tp Th muc Ca nhn mi (.pst) trong cu hinh cua ban. Cac bc co th khac, tuy thuc vao phin ban Outlook ma ban ang chay.

  Outlook 2010 va Outlook 2013
  1. Bm vao tab Tp trn tab trn ruy bng ri bm vao tab Thng tin trn menu.
  2. Bm Cai t Tai khoan ri bm lai vao Cai t Tai khoan.
  3. Bm vao tab Tp D liu.
  4. Bm Thm m hp thoai Tao hoc M Tp D liu Outlook.
  5. Nhp tn tp cho tp D liu Outlook (.pst) mi ri bm OK.
  6. Ban se co tp D liu Outlook mi (.pst) trong cu hinh cua ban.
  Outlook 2007
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  1. Trn menu Tp, bm Quan ly Tp D liu.
  2. Bm Thm m hp thoai Tp D liu Outlook Mi.
  3. Trong hp thoai Loai b nh, bm chon Tp Th muc Ca nhn Office Outlook (.pst) ri bm OK.
  4. Trong hp thoai Tao hoc M D liu Outlook, chon vi tri va tn tp cho tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban ri bm OK.
  5. Bm OK.
  6. Ban se co tp Th muc Ca nhn mi (.pst) trong cu hinh cua ban.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Outlook 2003
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  1. Trn menu Tp, tro chut vao Mi, sau o bm Tp D liu Outlook.
  2. Bm OK m hp thoai Tao hoc M Tp D liu Outlook.
  3. Nhp tn tp cho tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban ri bm OK m hp thoai Tao Th muc Ca nhn Microsoft.
  4. Nhp tn tp cho tp Th muc Ca nhn (.pst) mi ri bm OK.
  5. Ban se co tp Th muc Ca nhn mi (.pst) trong cu hinh cua ban.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Outlook 2002
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  1. Trn menu Tp, tro chut vao Mi ri bm Tp Th muc Ca nhn (.pst).
  2. Bm Tao m hp thoai Tao Th muc Ca nhn Microsoft.
  3. Nhp tn tp cho tp Th muc Ca nhn (.pst) mi ri bm OK.
  4. Ban se co tp Th muc Ca nhn mi (.pst) trong cu hinh cua ban.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 5. Keo cac muc a khi phuc t th muc a mt va a tim thy vao tp Th muc Ca nhn (.pst) mi cua ban.
 6. Khi ban a kt thuc di chuyn tt ca cac muc, ban co th xoa tp Th muc Ca nhn a khi phuc (.pst) khoi cu hinh cua ban. Vic nay bao gm ca th muc a mt va a tim thy.
 7. Nu ban hai long vi thng tin ma ban a khi phuc, ban a hoan tt. Tuy nhin, n?u b?n mu?n khi ph?c thm thng tin, h?y i t?i "Khi ph?c cc m?c ? s?a t? t?p sao lu."

? bi?t thm thng tin

Cng c? S?a H?p th ?n l g?

Cng cu Sa Hp th n (Scanpst.exe) c thit k giup sa cac s c i kem vi cac tp trong cp ca nhn (.pst).
Cng cu Sa Hp th n c t ng cai t vi tt ca tuy chon cai t Microsoft Outlook ngn ng ting Anh tuy thuc vao h iu hanh cua ban. T?m hi?u thm v? cng c? S?a H?p th ?n.

Khi ph?c cc m?c ?c sa ch?a t? tp sao lu (Tu? ch?n).

Chu y Nu ban khng th m tp Th muc Ca nhn gc (.pst) trc khi chay Cng cu Sa Hp th n, cac quy trinh sau y co th khng hiu qua. Nu khng hiu qua thi rt tic ban se khng th khi phuc thm bt ky thng tin nao. Nu ban co th m tp, phng phap sau co th giup ban khi phuc thm cac muc khac t tp Th muc Ca nhn (.pst) a hong cua ban.

Khi ban chay Cng cu Sa Hp th n, tuy chon tao sao lu cua tp Th muc Ca nhn Gc (.pst) c chon t ng. tuy chon nay tao mt tp trn ia cng cua ban co tn "Tn tp.bak" (khng co du ngoc kep). Tp nay la ban sao cua tp Tn tp.pst gc co phn m rng khac. Nu ban cho rng ban vn thiu cac muc sau khi thc hin cac bc trong phn trc, ban co th khi phuc thm thng tin t tp sao lu bng cach thc hin cac bc sau:

inh vi tp .bak. Tp nm trong th muc cua tp Th muc Ca nhn gc (.pst) cua ban.
 1. inh vi tp .bak. Tp nm trong th muc cua tp Th muc Ca nhn gc (.pst) cua ban.
 2. Tao mt ban sao cua tp .bak va t tn mi co phn m rng .pst cho tp. Vi du: t tn cho tp la "Tn mi.pst" (khng co du ngoc kep).
 3. Nhp tp Tn mi.pst ma ban a tao bc trc bng cach s dung Thut si Nhp va Xut trong Outlook. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
  1. Trn menu Tp, bm Nhp va Xut.
   Chu y Trn Outlook 2010, bm vao tab Tp trn Ruy bng, bm M ri bm Nhp.
  2. Chon Nhp t chng trinh hoc tp khac ri bm Tip theo.
  3. Bm chon Tp Th muc Ca nhn (.pst) ri bm Tip theo.
  4. Di Tp nhp, bm Duyt ri bm up vao tp Tenmoi.pst cua ban.
  5. Di tuy chon, bm Khng nhp muc trung lp ri bm Tip theo.
  6. Di Chon th muc ngun nhp, bm chon tp Th muc Ca nhn (.pst) ri bm chon Bao gm th muc con.
  7. Bm chon Nhp th muc vao cung mt th muc trong ri chon Th muc Ca nhn (.pst) mi cua ban.
  8. Bm Kt thuc.
  Chu y Hay nh rng tp sao lu la tp gc bi hong va ban co th thy rng ban khng th khi phuc bt ky muc gi ngoai cac muc a c khi phuc trong th muc a mt va a tim thy. Nu ban khng th nhp tp Tenmoi.pst vao Outlook, rt tic ban a mt tt ca thng tin khng co trong th muc a mt va a tim thy.

Video: Cach sa Th muc Ca nhn trong Outlook (.pst) (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 272227
nh gi cu?i cng: 02 Thang Mi Hai 2013
p d?ng: Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.